Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Björn Haglund

Forskarpresentation

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Haglund, B. & Glaés-Coutts, L. (2023). Leading and supporting: principals reflect on their task as pedagogical leaders of Swedish school-age educare. School Leadership and Management, 43 (1), 8-27. 10.1080/13632434.2022.2137725 [Mer information]
Haglund, B. (2023). Pupils’ development: Policy enactment in Swedish school-age educare. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 10.1080/20020317.2023.2236748 [Mer information]
Perselli, A. & Haglund, B. (2022). Barns perspektiv och barnperspektiv: en analys av utgångspunkter för fritidshemmets undervisning. Pedagogisk forskning i Sverige, 27 (2), 75-95. 10.15626/pfs27.02.04 [Mer information]
Haglund, B. & Boström, L. (2022). Everyday practices in Swedish school-age educare centres: a reproduction of subordination and difficulty in fulfilling their mission. Early Child Development and Care, 192 (2), 248-262. 10.1080/03004430.2020.1755665 [Mer information]
Ackesjö, H. & Haglund, B. (2021). Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situations-styrning och inbäddning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15 (1), 69-87. Länk [Mer information]
Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation” : Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn, 36 (2), 75-92. 10.5324/barn.v36i2.2766 [Mer information]
Haglund, B. & Peterson, L. (2017). Why use board games in leisure-time centres? : Prominent staff discourses and described subject positions when playing with children. International Journal for Research on Extended Education, 5 (2), 188-206. 10.3224/ijree.v5i2.06 [Mer information]
Haglund, B. (2016). Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. Educare (1), 64-85. [Mer information]
Haglund, B. (2015). Everyday practice at the Sunflower : the staff’s representations and governing strategies as contributions to the order of discourse. Education Inquiry, 6 (2), 209-229. 10.3402/edui.v6.25957 [Mer information]
Haglund, B. (2015). Pupil's opportunities to influence activities : a study of everyday practice at a Swedish leisure-time centre. Early Child Development and Care, 185 (10), 1556-1558. 10.1080/03004430.2015.1009908 [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2014). Presentation of Research on School-Age Educare in Sweden. International Journal for Research on Extended Education, 2 (1), 45-62. 10.3224/ijree.v2i1.19533 [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2014). Walk-and-talk conversations : a way to elicit children’s perspectives and prominent discourses in the school-age educare. International Journal for Research on Extended Education, 2 (2), 119-134. 10.3224/ijree.v2i2.19550 [Mer information]
Haglund, B. & Anderson, S. (2009). Afterschool Programs and Leisure-Time Centres : Arenas for Learning and Leisure. World Leisure Journal, 51 (2), 116-129. 10.1080/04419057.2009.9674594 [Mer information]
Haglund, B. (2009). Fritid som diskurs och innehåll : En problematisering av verksamheten vid afterschool programs och fritidshem. Pedagogisk forskning i Sverige, 14 (1), 22-44. Länk [Mer information]
Haglund, B. (2003). Stimulated recall : Några anteckningar om en metod att generera data. Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (3), 145-157. Länk [Mer information]

Böcker

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (red.) (2011). Fritidspedagogik. Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. 246 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Diss. , 2004. Göteborg: Göteborg University. 251 s. (Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis 224) [Mer information]

Kapitel i böcker

Boström, L. & Haglund, B. (2020). Att leda fritidshemmets verksamheter. Lärare som ledare – i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. S. 309-326. [Mer information]
Haglund, B. (2020). Från fritidspedagog till lärare i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A., Haglund, B., Andersson, B. & Kane, E. (2020). Swedish school-age educare: a combination of education and care. <em>International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools.</em>. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 173-192. [Mer information]
Haglund, B. (2017). Fritidshemmets vardagspraktik - konstruktion och omkonstruktion av ett ständigt pågående arbete. <em></em>Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 117-139. [Mer information]
Haglund, B. (2011). Fritidshemmet – en arena för omsorg och lärande. Lära, leva utvecklas : Aspekter på fritidspedagogik och lärande. Stockholm: Lärarförbundet. S. 25-31. [Mer information]
Klerfelt, A. & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader – barns berättelser om meningen med fritids. Fritidspedagogik: Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber. [Mer information]

Konferensbidrag

Haglund, B. (2019). Teachers directed to extended education: a profession based in childhood sociology?. . [Mer information]
Haglund, B. (2019). Using narratives as a way to describe opportunities and constraints in the everyday work at a school-age educare centre. . [Mer information]
Gustafsson, J., Lager, K. & Haglund, B. (2018). Fritidspedagog/lärare i fritidshem – en profession i ständig rörelse. . [Mer information]
Lager, K., Gustafsson, J. & Haglund, B. (2018). Teacher in leisure-time centre - a profession in constant change. . [Mer information]
Haglund, B. (2013). Children´s voice and participation : a study of the everyday practice in a Swedish leisure-time centre. . [Mer information]
Haglund, B. (2013). The afterschool center as a social system : Resources, rules and prominent discourses.. . [Mer information]
Haglund, B. & Klerfelt, A. (2013). The Swedish Leisure-Time Centre. Past-Present-Future. Extended education - international perspective : Proceedings of the international conference on extracurricular and out-of-school time educational research. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 125-145. [Mer information]
Haglund, B. & Klerfelt, A. (2011). Methodological and ethical considerations concerning children in leisure-time centres as active participants in research. . [Mer information]
Haglund, B. & Klerfelt, A. (2010). To research the leisure-time centre. XVII ISA World Congress of Sociology - Sociology on the Move : Conference Abstracts. S. 187-188. Länk [Mer information]

Rapporter

Ackesjö, H. & Haglund, B. (2022). Undervisning och ledarskap på fritids : Perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Ifous. 108 s. (Ifous rapportserie 2022:4) Länk [Mer information]
Haglund, B. (2021). Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning. Gävle: Gävle University Press. 34 s. (FOU-rapport 52) Länk [Mer information]
Haglund, B. (2001). Fritidsvetenskap : En kunskapsöversikt. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. (IPD-rapporter 13) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)