Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Silvia Edling

Silvia Edling, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare
Vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet.

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot den etiska dimensionen i demokrati och unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med demokrati, etik, likabehandling och mobbning i undervisning. Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och lika villkor. Edling har även examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle.

Innovativt lärande

Sedan höstterminen 2019 är Edling vetenskaplig ledare för programmet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet inom ramen för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande. Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärmiljöer för lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

LÄS MER OM

Silvia Edlings forskning tar avstamp i ett holistiskt och relationellt sätt att närma sig undervisning på där frågor om kunskap, likvärdighet och socialisation är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Mer specifikt studerar Edling undervisningsmiljöer med särskilt fokus på hur idéer/perspektiv och handling samverkar, krav på och förutsättningar för lärarprofession, villkor och innehåll för undervisning och utbildningens demokratiska dimension. I samband med detta är tvärvetenskapliga möten och rörelse mellan närhet (kvalitativ tolkning av rörlig praktik) och distans (meta/evidensstudier) viktiga i hennes forskning för att förstå utbildning på djupet och hantera aktuella utmaningar i praktiken som pockar på uppmärksamhet.

Forskningsteman som hon har studerat med fokus utbildning och/eller lärarutbildning är exempelvis: a) perspektiv på lärarprofession, b) hållbar utveckling, c) etik/moral, d) vålds- och fredsforskning, e) mobbning och likabehandling, f) barnens rättigheter, g) demokrati, h) historiedidaktik, i) policy och j) ledarskap. Hon har erfarenhet av exempelvis vetenskaplig granskning i nationella och internationella tidskrifter, vara sakkunnig till lektorat, anordna konferenser och symposium, sitta i betygsnämnd och forma forskningsnätverk. För närvarande är hon delad vetenskaplig ledare för det högre seminariet i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Exempel på avslutade projekt

Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande

Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande [Towards an integrated theory of historical consciousness and moral consciousness] har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Ansvariga för workshopen var: docent Jan Löfstedt, professor Niklas Ammert, docent Silvia Edling, professor Gudmundur Frimannsson och docent Liisa Myyryn. Workshopen resulterade i ett temanummer .

Artikeln Bridging historical consciousness and moral consciousness finns att läsa via Helsingfors universitets hemsida.

Barns rättigheter och våld på internatskola

Projektet har pågått sedan 2013 och har studerat förekomsten av återkommande våld på en internatskola i Sverige ur olika perspektiv: metodologiskt-, ledarskaps-, elev-, lärar- och policy perspektiv. Flera konferensbidrag har presenterats (bland annat AERA, ECER och AARE). En artikel har publicerats och ytterligare en artikel är på gång att publiceras. Projektet har bekostats av Högskolan i Gävle.

Media och lärarutbildning: En diskursiv analys av mediedebatter om lärarutbildning mellan 2016-2017

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Johan Liljestrand på Högskolan i Gävle. Studien har presenterats på konferens och på en keynote. För närvarande planeras en artikel.

Lärarprofession och demokrati

Syftet med projektet var att studera lärarstudenters förståelse av sin lärarprofession i relation till det som kallas för det ’demokratiska värdegrundsuppdraget’. Studien har gjorts tillsammans med docent Johan Liljestrand och har bekostats av Högskolan i Gävle. Projektet har resulterat i en publikation, en konferenspresentation samt ett bokkapitel för Routledge.

En komparativ policystudie av lärares demokratiska professionalism på lärarutbildning i Sverige och Irland

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Geraldine Mooney Simmie på University of Limerick. Utöver flertalet konferensbidrag på AERA och ECER har fyra artiklar publicerats och för närvarande planeras en lärobok för Routledge.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)