Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Silvia Edling

Silvia Edling, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare
Vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet.

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot den etiska dimensionen i demokrati och unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med demokrati, etik, likabehandling och mobbning i undervisning. Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och lika villkor. Edling har även examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle.

Innovativt lärande

Sedan höstterminen 2019 är Edling vetenskaplig ledare för programmet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet inom ramen för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande. Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärmiljöer för lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

LÄS MER OM

Examina

 • 2009 Filosofie doktorsexamen i didaktik, 27 maj 2009. Avhandlingstitel: Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context. Handledare: Professor Carl Anders Säfström, professor Sharon Todd och Caroline Liberg. Opponent: Lynda Stone.
 • 2003 Gymnasielärarexamen vid Uppsala Universitet, med inriktning mot engelska och historia.
 • 1999 Grundskollärarexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen.
 • 1999 Filosofie kandidatexamen i didaktik

Meritering

 • 2019 Professor i didaktik
 • 2017 Excellent lärare
 • 2015 Docent i didaktik vid Uppsala Universitet

Tidigare anställningar

 • 2015- Lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle (AUE, didaktik). Heltid- tillsvidaretjänst, 20 % kompetenstid ingår i tjänsten.
 • 2014 – 2015 Vikarierande lektor vid Högskolan i Gävle, med 60 % forskning
 • 2011 – 2013 Universitetslektor i didaktik (med inriktning mot specialpedagogik), vid EDU Uppsala Universitet. Heltid - tillsvidaretjänst, 20 % forskning ingår i tjänsten. Tjänstledig 2013-2015
 • 2009-2011 Vikarierande lektor i didaktik vid Uppsala Universitet, 10 % forskning ingår i tjänsten.

Gästforskare/postdoktor

 • 2013-2014 Gästforskare vid Högskolan i Gävle

Handledarerfarenhet/doktorander

 • 2021/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Nina Begovic Jönsson, Uppsala Universitet
 • 2021/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden El Mostafa Oubejji, Uppsala Universitet
 • 2019/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Adrian Neaubauer, Madrid Universitet, Spain
 • 2017/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Daryl Pierson, Wayne State University, Detroit, MI

Andra akademiska uppdrag (i urval)

Exempel på akademiska ansvarsposter:

 • 2020 Invald Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen
 • 2019 Programansvarig för Demokrati och likvärdighet: lärandeprocesser för social hållbarhet
 • 2019- Akademirådsrepresentant (AUE)
 • 2018 Delansvarig att skriva fram forskarrättighetsansökan på Högskolan i Gävle (tidigare delansvarig för masterrättighetsansökan)
 • 2017 Ordinarie representant för AUE i Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2016- Ansvarig för det Högre Seminariet i Utbildningsvetenskap på Högskolan i Gävle tillsammans med en representant från pedagogik
 • 2016 Utvald att delta i arbetsutskottet som ansvarade för framskrivningen av External Adicory Board, Tredje Profilen, Högskolan i Gävle.
 • 2016 Suppleant för AUE i det Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2012- Jämställdhetsombud på EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2012- En av de utvalda till att samla in ett underlag för HSV:s utvärdering av Didaktik på institutionen EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2011-2012 Representant i Programrådet, på institutionen EDU, Uppsala Universitet
 • 2007-2008 Doktorandrådsordförande
 • 2007-2008 Representant i Fakultetsnämnden
 • 2007-2008 Representant i Forskningsutskottet

Exempel på externfinansierade projekt:

 • 2021-2022 Gävlemodellen kommunfinansierat projekt mot mobbning
 • 2018-2021 Delansvarig för ett fyra årigt uppdrag finansierat av Vetenskapsrådet [Swedish Science Council], 5,6 million Swedish Crowns Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv [Meetings between moral and historical reflections]. Medverkande: professor Niklas Ammert (värd Linné University), docent Jan Löfstedt (Helsingfors University, Finland), doktor Heather Sharp (Newcastle University, Australia).
 • 2015-2016 Delansvarig tillsammans med Jan Löfstedt, Niklas Ammert, Gudmundur Frimannsson och Liisa Myyryn i en RJ-ansökan som har beviljats medel: Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande Workshop and research network, ”Towards an integrated theory of historical consciousness and moralconsciousness.

Exempel, betygsnämndsrepresentant:

 • 2021 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Johan Christensson, vid Stockholms Universitet, 12 februari, 2021
 • 2019 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Isak Benyamine, vid Stockholms Universitet, 22 mars, 2019
 • 2018 Inbjuden I betygsnämnd för doktorand Mie Josefssons avhandling vid Stockholms Universitet, den 2 februari 2018.
 • 2017 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Helene Jenvén vid Örebro universitet fredagen den 17 mars 2017

Exempel på refereeuppdrag:

 • 2019 Referee ECER, Children’s right
 • 2018 Referee: ECER, Children’s right
 • 2017-2021 Referee: AERA
 • 2017- Referee: Journal of Policy in Education
 • 2017- Referee: Utbildning och Demokrati [Education and Democracy]
 • 2017- Referee: Journal of Teacher Education
 • 2017- Referee för tidskriften Journal of Teacher Education
 • 2016 Referee för tidskriften Journal of Moral Education
 • 2015- Referee för tidskriften Journal of Curriculum Studies
 • 2015- Referee för tidskriften Scandinavian Journal of Education
 • 2012- Referee och med i redaktionsrådet för tidskriften Utbildning och Lärande, Högskolan Dalarna.
 • 2016- Referee för tidskriften Journal of Moral Education
 • 2004- Referee för tidskriften International Journal of Learning

Exempel på sakkunnighetsuppdrag (litet urval):

 • 2020 Sakkunnig pedagogisk meritering, Uppsala Universitet
 • 2020 Sakkunnig pedagogisk meritering Mittuniversitetet
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Dnr AN 2.2.1-500-18
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna [HDa 2.3-2017/696]

Exempel som inbjuden talare/forskare:

 • 2019- Inbjuden gästprofessor vid Newcastle University, Newcastle, Australien https://www.newcastle.edu.au/profile/silvia-edling
 • 2019 Inbjuden i paneldebatt Amnesty International: Konferens gymnasielärare
 • 2017 Inbjuden till UCLA för ett forskningssamarbete: Participate in academic events celebrating the first anniversary of the establishment of the UNESCO-UCLA Chair in Global Learning and Global Citizenship Education at the UCLA Graduate School of Education and Information Studies, February 6-February 11, 2017 on the campus of UCLA. Private academic meetings will be held to coordinate collaborative and comparative research on global learning and global citizenship education, with a focus on programs in Sweden and the United States.
 • 2016 Inbjuden att föreläsa på en konferens om Likabehandling och likabehandlingsplan för förskollärarprogrammet vid Göteborgs Universitet, Falkenberg (maj)
 • 2016 Inbjuden föreläsare om Demokratidilemman på Etikrådets årliga seminarium för kursansvariga runt om i landet.
 • 2016 Inbjuden föreläsare till programrådets internat i Falkenberg den 26 och 27 maj (Göteborg Universitet).
 • 2012 Key note speaker till Nordiska Ministerrådets konferens i Oslo, Nordisk demokratikonferens för lärarutbildningar Våxenåsen.
 • 2012 Anställd av Skolverket som föreläsare på kursen Värden och likabehandling 7,5 hp.
 • 2010 Anställd som föreläsare av Skolverket på kursen Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv. (Uppdragsutbildning)

Exempel på undervisning på master- och forskarnivå:

 • 2021 Inbjuden föreläsare/lärare på forskarutbildningskursen Pedagogiskt ledarskap, Högskola Dalarna
 • 2021 Inbjuden föreläsare på en forskarutbildningskurs för UP-GRADE, HiG
 • 2019 Inbjuden föreläsare på en forskarutbildningskurs för GRADE, HiG
 • 2016 Inbjuden gästföreläsare om Demokrati och mångfald på en masterkurs i Samfundsdidaktik vid Oslo universitet,
 • 2014 Inbjuden lärare på forskarnivå [WINTER SCHOOL FOR PHD STUDENTS], University of Limerick, Irland
 • 2013 (pågående) Inbjuden föreläsare/lärare på masterkursen Social Education University of Granada, Spanien
  Läs mer om kursen
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2022-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)