Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Silvia Edling

Silvia Edling, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare
Vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet.

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot den etiska dimensionen i demokrati och unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med demokrati, etik, likabehandling och mobbning i undervisning. Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och lika villkor. Edling har även examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle.

Innovativt lärande

Sedan höstterminen 2019 är Edling vetenskaplig ledare för programmet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet inom ramen för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande. Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärmiljöer för lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

LÄS MER OM

Böcker

Ammert, N., Edling, S., Löfström, J. & Sharp, H. (2023). Att lära från, om och med historia : Historiemedvetande, moral och didaktik. Gleerups Utbildning AB. 188 s. [Mer information]
Ammert, N., Edling, S., Löfström, J. & Sharp, H. (2022). Historical and Moral Consciousness in Education : Learning Ethics for Democratic Citizenship Education. Routledge. 214 s. [Mer information]
Edling, S., Francia, G., Gill, P., Matton, P. & Simonsson, B. (2022). Motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan : En handbok för lärare. Lund: Studentlitteratur AB. 252 s. [Mer information]
Ammert, N., Edling, S., Löfström, J. & Sharp, H. (red.) (2022). Perspectives on History and Moral Encounters : Special Issue. Historical Encounters Journal. Newcastle: HERMES History Education Research Network. (Historical Encounters Journal 9(2)) Länk [Mer information]
Edling, S. (2021). Läroplansteori för lärare : En introduktion. Lund: Studentlitteratur AB. 145 s. Länk [Mer information]
Karaman, A. & Edling, S. (red.) (2021). Professional learning and identities in teaching : international narratives of successful teachers. London: Routledge. 220 s. 10.4324/9781003028451 [Mer information]
Edling, S. & Macrine, S. (2021). Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice : Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic. 312 s. [Mer information]
Edling, S. (2021). Världens bästa yrke?! : En kort introduktion till dig som valt att bli lärare. Lund: Studentlitteratur AB. 160 s. [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2020). Democracy and teacher education : Dilemmas, challenges, and possibilities. London, NY: Routledge. [Mer information]
Edling, S. (2016). Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor. Stockholm: Liber. 192 s. [Mer information]
Edling, S. (2012). Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : Att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB. 220 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Edling, S. & Karaman, C. (2021). Conclusion. Professional learning and identities in teaching : international narratives of successful teachers. London: Routledge. [Mer information]
Edling, S. & Cendel Karaman, A. (2021). Conclusion: Context, interconnectedness, balance, and risk in teachers’ narratives. Professional Learning and Identities in Teaching: International Narratives of Successful Teachers. London: Routledge. S. 190-202. 10.4324/9781003028451-12 [Mer information]
Edling, S. & Macrine, S. (2021). Conclusion : Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice: Post Democracy and Post Truth. Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice : Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic. [Mer information]
Macrine, S. & Edling, S. (2021). Introduction. Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice : Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic. [Mer information]
Cendel, K. & Edling, S. (2021). Introduction. Professional learning and identities in teaching : international narratives of successful teachers. London: Routledge. [Mer information]
Edling, S. (2021). Lärarutbildning i massmedial belysning. Om skolans utmaningar och problem. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Macrine, S. & Edling, S. (2021). The Refugee Crisis is a Feminist Issue. Transnational Feminist Politics, Education and Social Justice : Post Democracy and Post Truth. London: Bloomsbury Academic. [Mer information]
Edling, S. & Liljestrand, J. (2020). "Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context. Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe. London, NY: Taylor & Francis Group. [Mer information]
Edling, S. (2020). Faror med en förenklad mediedebatt om lärarutbildning. Perspektiv på skolans problem : Vad säger forskningen?. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-83. [Mer information]
Edling, S. (2016). «Who» Is Teacher Education? : Approaching the Negative Stereotypes of Teacher Education. Curriculum : Decanonizing the field. Peter Lang. [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education. International Teacher Education : Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. S. 305-328. 10.1108/S1479-368720150000025013 [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2015). Roma in Europe : Policies and Roma Voices : Exploring and Comparing the Voices of Roma People Expressed on Three Roma Advocacy Webpages. Educational Internationalisation : Academic Voices and Public Policy. Rotterdam: Sense Publishers. S. 149-166. [Mer information]
Edling, S. (2015). Två förhållningssätt till teorier i relation till lärares demokratiska uppdrag att motverka våld. Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 115-134. [Mer information]
Edling, S. (2014). Demokrati handlar väl om majoriteten - eller?. Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 55-73. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)