Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Silvia Edling

Silvia Edling, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare
Vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet.

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot den etiska dimensionen i demokrati och unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med demokrati, etik, likabehandling och mobbning i undervisning. Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och lika villkor. Edling har även examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle.

Innovativt lärande

Sedan höstterminen 2019 är Edling vetenskaplig ledare för programmet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet inom ramen för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande. Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärmiljöer för lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Thornberg, R., Wänström, L., Edling, S., Francia, G. & Gill, P. (2023). Peer Victimization amongst Swedish students: Protective Roles of School Staff Supportiveness and Class Climate. . [Mer information]
Francia, G., Neubauer , E., Adrían, K. & Edling, S. (2023). Refugee and Migrant Bodies in the Interplay of Education and Migration Policies in EU/Europe. . [Mer information]
Money Simmies, G. & Edling, S. (2023). The Case for Teacher Education, Change and Democracy: Framing the Problem in a Utilitarian Era. . [Mer information]
Money Simmies, G. & Edling, S. (2023). The case for teachers’ democratic assignment: The slow suffocation of democracy in a post-truth era. . [Mer information]
Francia, G., Luzon-Trujillo, A. & Edling, S. (2022). Education dilemmas concerning schools as working and learning environments during the Covid pandemic: Voices from teacher unions in Sweden and Spain. . [Mer information]
Ammert, N., Edling, S., Löfström, J. & Sharp, H. (2022). History and Moral Encounters: results and experiences of an international research project. . [Mer information]
Edling, S. (2022). Mellan det globala och lokala: dimensioner av historie- och moralmedvetande i elevsvar. . [Mer information]
Löfström, J., Edling, S., Ammert, N. & Sharp, H. (2022). Möten mellan historie- och moralmedvetande. . [Mer information]
Neubauer, A., Francia, G. & Edling, S. (2022). Social representations of migrant children in Spanish and Swedish media before and during the global pandemic. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2021). Gendered dimensions in the enactment of the right of the child to be protected from violence. . [Mer information]
Mooney Simmie, G. & Edling, S. (2021). Interrogating self-evaluation using a Freirean lens : The changing politics of teacher reflection?. . [Mer information]
Edling, S., Löfström, J., Sharp, H. & Ammert, N. (2021). Mapping moral consciousness in research about historical consciousness and education : A summative content analysis of 512 research articles between 1980-2020. . [Mer information]
Francia, G., Neubauer, A. & Edling, S. (2021). The rights of unaccompanied minors in Spain and Sweden: A child-rights approach in sustainability policies. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2020). Critical Trends: Threats to Democracy and Education. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2019). A Children's Rights Perspective on Traditional Schooling and Education for Sustainable Development. . [Mer information]
Dorio, Nunzio, J., Francia, G., Edling, S., Ayik, B. & Abagat Liboon, C. (2019). Children at Our Walls : Dehumanizing Discourses and Policies Challenging the Rights of Asylum-Seeking Minors in the United States and Sweden. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2019). Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes. . [Mer information]
Edling, S. (2019). Exploring the link between historical consciousness and moral consciousness: motivations, epistemological assumptions and moral purposes. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Highlighting relationships between historical consciousness and moral consciousness: Objectives, consequences and moral foci. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Highlighting relationships between historical consciousness and moral consciousness: Objectives, consequences and moral foci. . [Mer information]
Ammert, N., Edling, S., Löfström, J. & Sharp, H. (2019). History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a history didaktik perspective. . [Mer information]
Ammert, N., Löfström, J., Edling, S. & Sharp, H. (2019). Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections. . [Mer information]
Löfström, J., Ammert, N., Sharp, H. & Edling, S. (2019). In search for intersections of historical empathy and moral sensitivity : observations from a study of Swedish and Finnish lower secondary school students. . [Mer information]
Sharp, H., Edling, S., Ammert, N. & Löfström, J. (2019). Mapping the development of the concept of historical and moral consciousness 1980-2018. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2019). Neoliberal policy paradigm in Teacher Education in Argentina and Sweden : Strategy for increase quality and teacher profession status?. . [Mer information]
Löfström, J., Ammert, N., Sharp, H. & Edling, S. (2019). Social perspective taking and moral reflection [judgment] in lower secondary school students’ responses to historical moral dilemmas: observations from a Swedish-Finnish survey study. . [Mer information]
Edling, S., Biffi, E., Francia, G. & Montà, C. (2018). Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy. . [Mer information]
Edling, S., Sharp, H., Ammert, N. & Löfström, J. (2018). Exploring moral responsibility(ies) within argumentations for the use of historical consciousness. . [Mer information]
Edling, S. (2018). Let's talk about teacher education! A CDA of media debates (2016-2017) about Swedish teacher education. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2018). The political controversies of teacher education : a Swedish Case. . [Mer information]
Francia, G., Edling, S. & Sund, L. (2018). What does research tell us on the interrelation between justice, sustainability and teacher education?. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2018). When The Convention of The Rights of the Child is Not Enough : Civil Disobedience from a Research Perspective. . [Mer information]
Edling, S. (2017). Embodied dimensions of racism – as a means of understanding racism in teacher education. . [Mer information]
Edling, S. (2017). Ethics of dissensus: One approach to handle plurality in education. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2017). Public or private governance of School violence: A leadership perspective. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Edling, S. (2017). Student Teachers Understanding of Democracy and Education. . [Mer information]
Francia, G., Parker-Jenkins, M. & Edling, S. (2016). Developing education policy to support the rights of refugee Children to Education : Reflections from Sweden and the Republic of Ireland. . [Mer information]
Edling, S., Jenkins-Parker, M. & Francia, G. (2016). Education of the Other : education policies targeted to Muslim refugees children in UK and Sweden. . [Mer information]
Edling, S., Francia, G., Luzón, A. & Parker-Jenkins, M. (2016). ¿Existe una política educativa de apoyo a los derechos de los menores refugiados? Reflexiones desde Suecia, República de Irlanda y España. . [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2016). Exploring the notion of critical thinking in relation to teacher educator’s professional judgment within Teacher Education in Sweden and the Republic of Ireland. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2016). Private or public good? : Exploring violent acts at a boarding school in Sweden from a children’s right perspective. . [Mer information]
Edling, S. (2016). Understanding the declining health of teacher educators through the grid of Dewey’s ‘educational environment': Reviving an old concept to grapple with current phenomenon at teacher education institutions <em></em>. . [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2015). Can school leaders make a difference in the protection of children’s rights against violence? <em></em> : A Critical Discourse Analysis of Different leadership strategies at boarding school in Sweden. . [Mer information]
Edling, S. (2015). Ethical responsibility as an embodied mediator between past-present-future: An educational possibility to oppose violence?. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Promoting social justice in Swedish Teacher Education. . [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmie, G. (2015). (Re)positioning the Democratic (Ethical) Identity of the Teacher Educator within Global Policy Discourses of Compliance. . Länk [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2015). Teacher Professionality and Sensing : Engaging in Dialogue About Professionality and Ethics Without a Foundation. . [Mer information]
Edling, S. & Mooney Simmies, G. (2014). Approaching Teacher Educators' Democratic Professionalism. . [Mer information]
Edling, S. (2014). Between curriculum complexity and stereotypes : Exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2014). Methodological and Ethical Implications in Studying the Child's Perspective. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2014). Moral education and the desire to counteract violence : A theoretical discussion about moral reasoning and teacher professionality. . [Mer information]
Edling, S. (2014). Time matters! : Ethical conceptualizations of time in relation to violence within education. . Länk [Mer information]
Francia, G. & Edling, S. (2013). A Child Perspective in the Study of Bullying in Swedish Boarding Elite’s Schools. . [Mer information]
Edling, S. & Francia, G. (2013). How are EU-policies regarding social inclusion of Roma populations adapted in national governments? : Comparing Spanish and Swedish policies for Roma education. . [Mer information]
Jenkins-Parker, M., Edling, S. & Francia, G. (2013). Responding to the educational needs of Muslim children in a non-Islamic state : a UK-Sweden comparative study. . [Mer information]
Edling, S. & Frelin, A. (2013). Student teachers need more than evidence : Arguments for the place of theory in the Teacher Education curriculum. . [Mer information]
Frelin, A. & Edling, S. (2011). Do I make your life better? : Exploring implications for the scope of teacher responsibility. . [Mer information]
Edling, S., Frelin, A. & Hjälmeskog, K. (2011). Grappling with gender : Studying gender as educational content in teacher education. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)