Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Silvia Edling

Silvia Edling, professor i didaktik.

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare
Vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet.

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot den etiska dimensionen i demokrati och unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med demokrati, etik, likabehandling och mobbning i undervisning. Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och lika villkor. Edling har även examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle.

Innovativt lärande

Sedan höstterminen 2019 är Edling vetenskaplig ledare för programmet Demokrati och likvärdighet: Lärandeprocesser för social hållbarhet inom ramen för det Strategiska Forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande. Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärmiljöer för lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå för att bemöta existerande och framtida samhällsutmaningar med fokus på demokrati och likvärdighet på lokal och global nivå. Hanteringen av dessa utmaningar kräver tvärvetenskaplig forskning som utgår från ett helhetsperspektiv där hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala samspelar med varandra.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

LÄS MER OM

Silvia Edling har undervisningserfarenhet inom grundskola sedan 1995 och inom högre utbildning – främst lärarutbildning – sedan 2003. Under de tjugo åren inom fältet utbildning har hon fördjupat sina kunskaper om social hållbarhet, lärande, lärarprofession, demokrati, mångfald, likabehandling och etik genom undervisning. I sitt arbete har Edling jobbat mycket med kursutveckling, kursansvar, handledning, granskning av vetenskapliga texter och undervisning från förskollärarprogram till master och högskolepedagogik. Hon har även stor erfarenhet av fortbildningsuppdrag som har involverat kursutveckling med syfte att tillgodose uppdragsgivares behov.

Sedan 2015 har hon kommit att engagera sig för högskolepedagogiska frågor både via sitt kursansvar inom kursen högskolepedagogik Högskolepedagogik – didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning och sitt arbete inom det Pedagogiska meriteringsutskottet vid högskolan. År 2017 meriterades hon till excellent lärare vid Högskolan i Gävle. Edling har under åren varit inne i många olika områden från grund- till master och forskningsnivå, a) handledning av examens- och masterarbeten, b) perspektiv på läraryrket, c) perspektiv på lärande, d) demokrati, värdegrund och hållbar utveckling, e) mobbning, f) grupprocesser, g) ledarskap och h) vetenskapligt skrivande.

Edling har också erfarenhet av undervisning utanför lärarutbildning, bland annat i form av uppdragsutbildning för Skolverket. Sedan 2013 har hon en fast tjänst som gästföreläsare på en masterkurs vid Granada Universitet (Spanien) och har även blivit inbjuden som gästprofessor vid Newcastle University, Australien med syfte att fungera som biträdande handledare åt doktorander. Utöver detta har hon varit inbjuden som föreläsare på en konferens för doktorander, vid Limerick Universitet (Irland) samt som föreläsare på en masterkurs i didaktik på Oslo Universitet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)