Sök

Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik-Grönbladh

Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik-Grönbladh

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Ingegerd forskar inom pedagogik och är aktiv i projektet SEEDS. Forskningen tillhör det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

AKTUELL FORSKNING

Ingegerd Gunvik-Grönbladh tillhör forskargruppen SEEDS och hennes forskning kretsar kring området högre utbildning och högskolepedagogik. Ingegerd intresserar sig bland annat för granskning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vid tillsättningar inom akademin, ett område som har kopplats till praxeologiskt vetande i synen på kunskap och kunnande i förhållande till pedagogiska och vetenskapliga meriter. Kunskap FÖR det vill säga praktisk teori är rådgivande för professionellt handlande. Kunskap OM det vill säga praktikteori utgörs av förklaringar och förståelse sålunda vetenskap.

Dessa kunskaper skiljer sig åt men utgör olika nivåer av en och samma företeelse i den verksamhet som bedrivs inom högre utbildning. Ingegerd har även lång erfarenhet inom området utvärdering bland annat inom IKT-satsningar i skolan (Skolverket, KK-stiftelsen, EU) men även på kommunal nivå till exempel det bästa skolbiblioteket som tänkas kan, om projekt lärcentra.

LÄS MER OM

Examina

 • Fil.dr i pedagogik, Uppsala universitet 2014
 • Fil.kand. Uppsala universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, huvudämne pedagogik 1996
 • Handelssekreterare, Uppsala kommun, 1980
 • Gymnasium, Ekebyskolan Sala, 1974
 • Amerikansk High School, college prep, Northern Lehigh, Slatington, Pennsylvania 1972

Nuvarande anställning

 • Universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Gävle, 100 %, 2018-

Tidigare anställningar

 • Universitetsadjunkt (50 %), Högskolan i Gävle, 2017-02 – 2017-05
 • Förvaltningsledare 100 % (arvskifte aktiebolag), Carlssons i Heby AB, 2012-10 – 2018-08
 • Styrelseledamot, Carlssons i Heby AB, 2018-09 – tillsvidare
 • Uppsala kommun
  Ledningsstöd/verksamhetsutveckling, 2008-08 – 2011-07 Utvärderare 100 %
 • Högskolan Dalarna, Falun
  2006-01 – 2007-01, Doktorand 100 % (periodvis deltid)
  1999-03 – 2002-08
 • Uppsala universitet
  Pedagogiska institutionen
  2002-09 – 2005-12, Universitetsadjunkt i pedagogik, vikariat 100 %

  Pedagogiska institutionen
  1998-01 – 1999-04, Forskningsassistent 70 % -100 % (Projekt Skolverket, KK-stiftelsen, Nordiska rådet)

  Institutionen för informationsvetenskap
  1998-02 – 1998-08, Forskningsassistent 30 % (EU-projekt läromedel)

  Enheten för utveckling och utvärdering
  Personalavdelningen, Univ. förvalt.
  1996-11 – 1998-03, Projektledare 100 % (projekt meritering pedagogisk skicklighet)

  Utbildnings- och forskningsbyrån
  Samordningskansliet, Univ. förvalt.
  1995-02 – 1995-10, Avdelningsdirektör vikariat (Konsortiet för nationell distansutbildning samt distansmetodik)

  Avdelningen för Antagning och studiedokumentation
  Univ. förvaltningen. 1989-09 – 1991-09 Förste byråsekreterare 100 %

  Institutionen för ADB och datalogi
  1980-05 – 2006-05 Högskolesekreterare 100 % (tjänstledig periodvis för projekt annan statlig anställning, studier samt föräldraledigheter).
 • Svensk Stuguthyrning/Scandecor
  1977-02 – 1979-03, Expedient 100 %
 • Turistguide Sala Silvergruva Turistguide 100 % (säsongsanställning)
  1974-06 – 1976-08

Andra akademiska uppdrag

 • 2016 Universitets- och högskoleområdets juristkonferens, föreläsare/medverkan med kommentator rådman Magnus Åhammar, vice ordförande i Överklagandenämnden för högskolan.
 • 2015, Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) föreläsare/medverkan seminarium med kommentator Rektor Mikael Alexandersson, Rektor Kerstin Tham om rekrytering, meritering och karriärvägar.
 • 2014-01 – 2014-10 Thuns resestipendium för vistelse vid Universitetet i Bergen, Institutt för samfunnsmedisinske fag; specialområdet praxeologi
 • 2011 – fortfarande medl. forskningsnätverket Ethos in Society, Education and Practices vid Univ. Bergen
 • September – februari 2005; mars – april 2006; juni 2006. The Sasakawa Young Leaders’ Fellowship Fund, Samhällsvetenskapliga fakulteten, internationaliseringsprojekt vid Ècole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris.
 • April – maj 2002 Utarbetande remissvar SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet inom den högre utbildningen i samarbete med rektor L. Borgert, Högskolan Dalarna
 • 2002 Medläsare för bibliografi ”Jämställdhet inom universitet och högskolor, Högskoleverkets rapportserie 2003:22R
 • Februari – maj 2002 Medlem i referensgrupp Resurscentrum för lärande, Högskolan Dalarna
 • 2000­ – 2005 aktiviteter som diskutand vid doktorandmanus, chair vid NFPF- konferens
 • 1999 – 2001 Ledamot i doktorandrådet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.
 • 1999 – 2001 Doktorandrådets representant i samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetsgrupp Uppsala universitet.
 • 1999 – 2001 Doktorandrådets representant i professorsgruppen för rekrytering, Uppsala universitet.
 • 1999 – 2001 Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelsen, Pedagogiska institutionen Uppsala universitet.
 • 1999 – 2000 ITiS (informationsteknologi i skolan projekt med föreläsningar för skolledare i regionen, Högskolan Dalarna
 • 1996 – 1997 Projektmedarbetare Pedagogiska kvalitetsgruppen, Institutionen för ADB, Uppsala univiversitet.
 • 1994 – 1995 Projektansvarig för kvalitetshöjande åtgärd inom grundutbildning, PBL, Institutionen ADB, Uppsala universitet.
 • 1994 Samordnare för projekt ”Internationalisering och lärarkompetens”, Institutionen för ADB, Uppsala universitet.
 • 1992 – 1999 Styrelseledamot Institutionsstyrelsen, Institutionen för ADB och datalogi
 • 1991– 1994 Projektledare ”Arbetsplatsbyte – ett personalutvecklingsprojekt. Uppsala universitet.
 • 1990 Ombud för Akademitjänstemännens förening, Utbildnings- och forskningsbyrån, Uppsala universitet.
 • 1981 – 82 Studeranderepresentant, Institutionsstyrelsen, Pedagogiska inst. Uppsala universitet.

Samverkan med omgivande samhälle

2008-2011 Projekt inom ramen för anställning som utvärderare Uppsala kommun:

 • Utvärdering av idrottsutbildningar i gymnasieskolan i Uppsala kommun.
 • Förutsättningar och utveckling av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i Uppsalas kommunala gymnasieskolor.
 • Återkoppling friskvård.
 • Informationsbehov hos medarbetare inom Teknik & Service.
 • Värdehemtagningsprojekt EkoPa – införande av nytt ekonomi- och personalsystem i Uppsala kommun.
 • Utvärdering av öppenvårdsprojektet ”Vårdkedjan”.
 • Myndighetsutövning avseende bistånd till barn och unga med funktionsnedsättning i Uppsala kommun.
 • Nöjdkundstudie avseende Livsmedelstillsyn och Miljötillsyn.
 • Utvärdering av utbildning i kundstödjande förhållningssätt.
 • Kompetensanalys för personalansvariga vid staben.

1999 – 2004 Projektledare för bibliotekets roll i IKT-användningen i skolan. I nära samverkan med partners i skolan, Uppsala kommun, Uppsala Stadsbibliotek och Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Publikation ISBN 91-89444-21-3 ”Det bästa skolbiblioteket som tänkas kan …” Om projekt lärcentra. Om informationsvanor och förändrade gränser i projekt lärcentra.

1997 Projekt IT-stödd folkbildningsverksamhet med koppling till öppet och flexibelt lärande. ”Den virtuella studiecirkeln”. Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala avd.

1998 – 1999 Vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala avd.

1994 – 1999 Ledamot av arbetsutskottet Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala avd.

1993 – 1999 Styrelseledamot Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala avd.

1992 – 2000 Förtroendevald och ersättare i kommundelsnämnden Luthagens stadsdel, Uppsala

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)