Anna Edin

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Disputerade 2000 på Stockholms universitet/JMK med avhandlingen Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television.

Aktuell forskning

Min forskning rör sig över flera fält och har framför allt handlat om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och medierad celebritetskultur. Generellt sett har utgångspunkten i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och ur ett publikperspektiv rikta fokus mot frågor som berör mediesocialitet, medierad politik och celebritetspolitik. Nedan beskrivs kortfattat mina senaste forskningsprojekt.

Celebritetsskapande

I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Celebritetsskapande granskas hur celebriteter från olika verksamhetsfält och tider har skapats och förståtts. Inom projektet har jag bidragit med en delstudie om celebritetspolitikens villkor och förutsättningar ur ett genusperspektiv. Begreppet celebritetspolitik vidareutvecklas genom att ur ett medialiseringsperspektiv betrakta fenomenet som en hierarkisk ordning som starkt tenderar att missgynna kvinnliga politiker och gynna manliga politiker.

Massmedieproblem

I det mediehistoriska forskningsprojektet Massmedieproblem - ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Umeå universitetet –– granskas ur olika synvinklar medieämnets formering och utveckling i relation till olika institutioner och verksamhetsfält. Inom ramen för projektet studerar jag den på 1960- och 1970-talet framväxande public service-forskningens och den svenska tv-politikens föreställningar om tv-publiken, samt relationen dem emellan. I analysen ingår även en problematiserande diskussion kring själva publikbegreppet – dess innebörder, sammanhang och funktioner inom public service-televisionen.

Communicating Politics

I projektet Communicating Politics, samarbetade jag med FD Kristina Widestedt vid Stockholms universitet. Vi fokuserade på hur ledande kvinnliga och manliga politiker från olika länder presenterade sig själva och interagerade med medborgare/väljare på webben.

Senaste publikationerna

Edin, A. (2013). Politisk personalisering på nätet : manliga och kvinnliga mediestrategier. Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. S. 93-105. [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Communicating Politics : Theoretical perspectives. Content, Channels and Audiences in the New Millenium : Interaction and Interrelations. Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU-MediaMir. [Mer information]
Edin, A. (2014). Looking back on the future : the meaning of "social media" before social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2010). Women of the world on the web : political personae and social media. . [Mer information]
Edin, A. & Widestedt, K. (2009). Communicating politics : theoretical perspectives on politicians media use. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)