Samverkan

Våren 2007 tillsatte kommun- och landstingsdirektörerna, tillsammans med vår rektor, en arbetsgrupp bestående av representanter för Högskola, Kommun och Landsting med uppgiften att undersöka förutsättningarna för etablerandet av en hälsopark vid Fjärran Höjder. Gruppen träffades under två års tid och har haft 20 möten till vilka personer med olika kompetenser från olika myndigheter, organisationer och intresseföreningar bjudits in.

Jag erhöll 2008 medel från Gävle Kommun och Region Gävleborg för en förstudie. Under tiden förstudien pågick arrangerade jag en föreläsningsserie, ordnade studieresor, gjorde en enkätundersökning, samt skrev en rapport. Då det inte blev något gensvar från beställarna efter rapportens färdigställande har jag med rektor som inbjudare våren 2011 kallat ledningarna för Kommun, Landsting, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till möten kring projektet. Ett heldagsseminarium om visionen Hälsoparken Fjärran Höjder arrangeras också som ett led i att inspirera och sprida kunskap om den typ av verksamhet som är tänkt att bedrivas där (grön rehabilitering och integrativmedicinsk vård). Projektet stämmer väl överens med Högskolans profil om en hållbar livsmiljö för människan och rektor bjuder nu alltså in de andra aktörerna i regionen att delta i samverkan kring detta projekt.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)