Meritförteckning

Jag föddes 1962 på en missionsstation i Ndolage, ett samhälle som ligger 6 mil utanför staden Bukoba vid Victoriasjöns västra strand i Tanzania. Mina föräldrar arbetade som läkare för Svenska Kyrkans mission. 1968 flyttade vi till Malmö. 1974 var det dags för en flytt igen, denna gång till Skövde i Västergötland. När jag var klar med gymnasiet och en ettårig vapenfri tjänstgöring i Västervik som elevassistent, flyttade jag 1982 till Stockholm och arbetade först ett år som sjukvårdsbiträde på ett geriatriskt hem på Östermalm.

Året därpå påbörjade jag mina universitetsstudier som inleddes med studier i socialantropologi vid Stockholms universitet. Därpå följde studier i ekonomisk historia och religionshistoria. Under studietiden arbetade jag parallellt bland annat inom vården och skolan. Senare arbetade jag som museivärd på Etnografiska museet i Stockholm under flera år.

1991 reste jag med hjälp av ett stipendium från Sida (Minor Field Study) till ett landsbygdsområde i södra delen av Zimbabwe. Syftet var att studera hur människor som drabbats av sjukdom såg på sin sjukdom, vilka orsaker de trodde sjukdomen hade och hur man förhöll sig till de olika religiösa och medicinska system som fanns i området.

Tillbaka i Sverige sökte jag in till forskarutbildningen i Stockholm och var lycklig nog att bli antagen. Efter någon termin beslutade jag mig för att byta till Uppsala universitet, huvudsakligen för att få den handledare som jag önskade. Jag sökte medel från Sidas forskningsråd och efter ett par försök fick jag medel som gjorde det möjligt för mig att resa tillbaka till Zimbabwe för ett längre fältarbete 1997-1998.

Under ett års tid bodde jag inneboende hos en familj vars familjeöverhuvud var traditionell hövding i området. Detta kom att bli det mest spännande, intressanta, givande och påfrestande året i mitt liv. Det gav erfarenheter som jag inte vill vara utan! Studien innebar en uppföljning och fördjupning av det arbete jag gjorde 1991.

Jag disputerade våren 2001 och hösten samma år fick jag ett vikariat på Högskolan i Gävle. Arbetet på högskolan har inneburit undervisning på en mängd olika kurser. Utöver de grundläggande kurserna i religionsvetenskap har jag speciellt hållit i kurser som handlat om religions- och kulturmötesfrågor, etnografisk metod och kopplingen mellan religion och hälsa.

Jag har också engagerat mig i internationaliseringsfrågor inom vår avdelning och bland annat hållit i en fältstudieverksamhet vi hade under några år där vi fick medel från Svenska Missionsrådet. Intresserade studenter hos oss kunde då söka stipendier för studier i något utvecklingsland för att sedan skriva uppsatser vilka jag handledde. Ett par gånger kunde vi också använda medlen för att låta afrikanska studenter komma på fältstudier till oss — det var mycket intressant och kändes bra.

Jag har också varit ansvarig för vår ämnesavdelnings medverkan i student- och lärarutbytesprogrammet Linnaeus-Palme där vi under flera år haft ett samarbete med religionsavdelningen vid University of Ghana. Som en utlöpare till denna kontakt siktar vi på att skriva en gemensam antologi där jag, tillsammans med en kollega i Ghana, kommer att vara redaktör.

När det gäller forskning har jag dels medverkat i de antologier som ämnesgruppen för religionsvetenskap gett ut, vilka i flera fall haft en inriktning mot religionsdidaktik. Ett annat intresseområde jag har är hälsoforskning med gränsområdet religion och hälsa som utgångspunkt. Som en fortsättning på mitt avhandlingsarbete i Zimbabwe är jag därför också intresserad av den religiösa och medicinska mångfald som finns i Sverige och även i andra länder. På senare år har man börjat tala om integrativ medicin/vård — ett nytt och spännande område som jag tillsammans med studenter utforskar i kursen Perspektiv på integrativ medicin.

Jag har tagit initiativ till Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, som är ett forskarnätverk som syftar till att få till stånd mång- och tvärvetenskaplig hälsoforskning på högskolan. Inom ramen för forumet har jag arrangerat studieresor, seminarier och en större konferens. I anknytning till forumet driver jag sedan ett antal år också projektet Hälsoparken Fjärran Höjder där målet är att genom samverkan med kommun, landsting och andra parter i Gävle och regionen skapa en optimalt uthållig/hållbar och hälsofrämjande plats. Högskolans roll blir då att utvärdera betydelsen av vistelse i den miljön och de behandlingar och andra aktiviteter som görs där. Det går att läsa mer om detta på denna adress: www.hig.se/helna

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)