Forskningsområde

I min forskning har jag till stor del ägnat mig åt språk, skrift och text i det medeltida Norden. I min avhandling analyserade jag en isländsk handskrift från 1400-talet, AM 557 4to (ofta kallad Skálholtsbók), avseende dess skrift och sammansättning.
Det första forskningsprojekt jag tog del i efter min disputation hette Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex Upsaliensis (Vetenskapsrådet, 2008–2011; avslutades 2012 för min del pga. föräldraledighet). Här studerade jag en av huvudhandskrifterna för Snorra Edda, nämligen DG 11 bevarad vid Uppsala universitetsbibliotek.
Jag har efterhand kommit att intressera mig för bruk av digitala redskap i utforskandet av de medeltida handskrifterna. Det nästföljande och fortfarande pågående projektet, Sökning och informationsutvinning i stora samlingar handskrivna historiska dokument (Vetenskapsrådet, 2013–2016), inbegriper applikationer från digital bildanalys på medeltida handskrivet material. Detta är ett tvärvetenskapligt projekt med bildanalys, datorlingvistik och svenska språket/nordiska språk som de ingående komponenterna.

Pågående forskningsprojekt

Vid årsskiftet 2016 inledde jag ett nytt projekt, vid namn Nya ögon på de medeltida svenska skrivarna (Riksbankens jubileumsfond, diarienr NHS14-2068:1, 2016–2020), med mig som projektledare. Detta är ett storskaligt projekt inom området digital paleografi, dvs. analys av skrift med digitala redskap. Syftet är att ge en fördjupad bild av de medeltida skrivarnas skrift och språk ur ett individuellt perspektiv. Vad skiljer t.ex. en skrivande individ från en annan? I vilka företeelser finner man de drag som är unika för en viss person? De resultat som utvinns i dessa studier kommer också att läggas till grund för en kartläggning av den medeltida svenska skriftens utveckling ur ett kronologiskt och geografiskt perspektiv.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)