Göran Fransson

Göran Fransson

Professor i didaktik (Professor in Curriculum Studies
Docent i pedagogik (Associate professor in Education
Akademin för utbildning och ekonomi
Avdelningen för utbildningsvetenskap

E-post: gfn@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00,
Direkt: 026-64 86 39
+46 (0) 26-64 86 39

Ongoing research

Franssons research centers on learning, ICT, first-phase professional development, induction and mentoring in different professions, with a primary focus on teachers. He leads the Induction Research Group and ICT in Learning at the University of Gävle.

Ongoing research: (a) Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school (in co-operation with partners at Mid Sweden University and Umeå University) 2015-2018 financed by the Swedish Research Council, (b) Implementiation of a Quality Assurance System in upper secondary school, 2015-2017 financed by the University of Gävle, (c) Teacher registration, mentoring and education of mentors for NQTs, and (d) Teacher standards in international comparative perspective, both financed by the Induction Research Group at the University of Gävle,

Recently finalised projects: (a) Headmasters working condition and the evaluation of NQTs (the RAOL-project), 2013-2016 financed by AFA- Insurance, (b) Cross-roads" with focus on committed teachers, 2012-2015 financed by the Swedish Research Council (in co-operation with partners at Linnaeus University.
 

Publications

Dissertations:

 • Fransson, G. (2006). Att se varandra i handling. En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. [To See Each Other in Action: A Comparative Study of Communicative Conditions and the Process of Becoming for Commissioned Officers and School Teachers ]. Studies in Educational Sciences 79. Stockholm: The Stockholm Institute of Education.
 • Fransson, G. (2001): Att stödja flygförares utveckling — en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator. Licentiatuppsats. Stockholm: Försvarshögskolan. ACTA D6 Ledarskapsinstitutionen. (88 sidor)

Articles (peer-reviewed)

Scientific reports  (peer-reviewed)

  
Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker

 • Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics: Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. In O. Dreon & D. Polly (Eds.) Teacher Education for Ethical Professional Practice in the 21st Century. (pp. 72– 97). IGI Global.
 • Fransson, G. (2016). Studieteknik, studentkompetens och högskolelärare. I T. Hansson (Red). Pedagogik för högskolelärare. (s. 42-69). Stockholm: Gidlunds förlag.
 • Nordänger, U.-K., Lindqvist, P., Frelin, A., Fransson, G. & Andrae Thelin, A.(2015). ”Väg-skäl” – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Resultatdialogen 2015. s. 149 – 159. Stockholm: Vetenskapsrådet.
 • Fransson, G.(2014). A Culture of Trust or an Ideology of Distrust? Comparing Finnish and Swedish Educational Culture and the Impact on National Mentoring Approaches. In F. Kochan, A. Kent & A. Green (Eds.). Uncovering the Cultural Dynamics in Mentoring Programs and Relationships; Enhancing Practice and Research. (pp. 253-271). Information Age Press: Charlotte, N. Carolina, USA.
 • Fransson, G., Lindberg, O.J., Olofsson, A.D. & Haugh, T.-E. (2012). Förväntningar och realiteter: Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. I: T. E. Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstand i skolen. (s. 274—298). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Fransson, G. & Hammarberg, H. (Red) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande 13 högskolepedagogiska utmaningar.Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 6. Gävle: Gävle University Press.
 • Fransson, G. & Hammarström, H. (Red.) (2012). Att få syn på sin egen praxis — en introduktion till boken och dess teman. I G. Fransson & H. Hammarström (Red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande 13 högskolepedagogiska utmaningar. (s. 7-18), Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 6. Gävle: Gävle University Press.
 • Fransson, G. (2012). Fusk, lärande och kreativa genvägar — ett resonemang om hur lärare kan arbeta för att motverka studentfusk, I G. Fransson & H. Hammarström (Red.) (in press). I mötet mellan vetenskap och lärande 13 högskolepedagogiska utmaningar. (s.45-66), Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 6. Gävle: Gävle University Press.
 • Fransson, G. (2012). Lärarlegitimation, introduktionsperiod och mentorskap — en översikt och problematisering av reformerna. I C. Gustafsson & G. Fransson (Red.) (2012) Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Lärarutbildningens skriftserie. (kapitel 2). Nr. 5. Gävle: Gävle University Press.
 • Fransson, G. (2012). Rektor och lämplighetsprövningen — Hur rektorer skulle bedöma nya lärares kompetens under introduktionsåret. I C. Gustafsson & G. Fransson (Red.) (2012) Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. (Kapitel 6). Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 5. Gävle: Gävle University Press.
 • Fransson, G. (2012). Professionalisering eller deprofessionalisering? Positioneringar och samspel i ett dilemmatic space. I C. Gustafsson & G. Fransson (Red.) (2012) Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. (Kapitel 10; 261-285),Lärarutbildningens skriftserie. Nr. 5. Gävle: Gävle University Press.
 • Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H.L.T. (2012). Mentoring as dialogue, collaboration and/or assessment?. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström & M. Saarnivaara (Eds.) Transitions and Transformations in Learning and Education. Berlin: Springer.
 • Fransson, G., Lindberg, O.J., Olofsson, A.D. & Haugh, T.-E. (2012). Förväntningar och realiteter: Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. I: T. E. Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstand i skolen. (s. 274 — 298). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Fransson, G. (2012). ?sveç'te yeni ö?retmenler için mentorluk [Mentoring new teachers in Sweden — a teacher registration reform under implementation]. In: Y. Ramazan & K. Ibrahim (Eds.) (2012). Dünyada Mentorluk [Mentoring in the World]. (p. 135-154). Pegem Akademi. Ankara. (Manuscript translated to Turkish).
 • Gustafsson, Christina; Fransson, Göran; Morberg, Åsa & Nordqvist, Ingrid (2011): Teaching and Learning in Higher Education — Challenges and Possibilities. Lund: Studentlitteratur.
 • Gustafsson, C. Fransson, G.; Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2010): Att arbeta i högskolan — utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (255 sidor), (Reviderad och utökad upplaga 2010).
 • Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling. I Vetenskapsrådet (2010). Resultatdialog 2010. Aktuell forskning om utbildning och lärande. Vetenskapsrådets rapportserie 15:2010. (s. 63-68)
 • Golan, M. & Fransson, G. (2009). Professional Codes of Conduct for Novice Teacher Trainers. In: A. Swennen & M. van der Klink (Eds.) (2009). Becoming a Teacher Educator Theory and Practice for Novice Teacher Educators. Springer Press. (pp. 45-57)
 • Fransson, G., Van Lakerveld, J. & Rohtma, V. (2009): To be a facilitator of in-service learning: challenges, roles and professional development. In: A. Swennen & M. van der Kl (Eds.) (2009). Becoming a Teacher Educator. Theory and Practice for Novice Teacher Educators. Springer Press. (pp. 75-88).
 • Fransson, G. (2006): Drivkrafter för diskussioner kring "teori och praktik" — nedslag i texter om fyra yrkesgruppers yrkes- och utbildningsarenor. I: A. Bronäs & S. Selander (red.)  (2006): Verklighet verklighet. Teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. s. 99-116.  
 • Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å. & Nordqvist, I. (2006): Att arbeta i högskolan — utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
 • Fransson, G. & Morberg, Å. (2005): Baklänges in i framtiden. Pedagogiska magasinet.  Nr 1. 2005 (feb). s. 28 — 33.
 • Fransson, G. (2004): De fyra musketörerna ...och den ensamma kämpen. Om två nyblivna lärares skilda förutsättningar att lära sig. I: R. Säljö & E. Jernström (red) (2004): Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brainbooks. s. 250-272.
 • Fransson, G. (2004): Reflektion, lärande och kompetensförståelse. Aspekter av högskolelärares professionalism. I: S. Dahlström & G. Fransson (red.): Kunskap & Lärande i den högre utbildningen — lärarreflexioner från praktiken. Gävle University Press. Gävle 2004. s. 80-98.
 • Dahlström, S. & Fransson, G. (red.): Kunskap & Lärande i den högre utbildningen —lärarreflexioner från praktiken. Gävle University Press. Gävle 2004.
 • Fransson, G. & Morberg, Å. (2004): Utveckling och utmaningar för nyblivna lärare. I: Första steget. (Red) Lärarförbundet & Studentlitteratur. Lund: Studentlitteratur. s. 9-17
 • Fransson, G. (2003): Delrapport I — Bakgrund, metod och genus. Fördjupningsprojektet jämförelser mellan nyblivna fänrikars och nyblivna lärare gällande deras första yrkesverksamma år. FoT-rapport juni2003. FoT7. Försvarshögskolan. ILM. Stockholm. (29 sidor)
 • Fransson, G.,  Morberg, Å., Nilsson, R. & Schüllerqvist, B. (Red.)(2003): Didaktikens mångfald. Lärarutbildningens skriftserie nr. 1. Högskolan i Gävle. Volym med artiklar presenterade vid 2002-års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle. 13-14 november 2002.
 • Morberg, Å. & Fransson, G. & (2003): Utveckling av didaktik som akademiskt ämne. I: (Red.) Fransson, Göran;  Morberg, Åsa; Nilsson, Roy & Schüllerqvist, Bengt (2003): Didaktikens mångfald. Lärarutbildningens skriftserie nr. 1. Högskolan i Gävle. Volym med artiklar presenterade vid 2002-års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle. 13-14 november 2002. s. 244-253.
 • Fransson, Göran (2002): Om institutionella förväntningar på lärare och lärarroller. I: Arfwedsson, Gerhard. (Red): Mellan praktik och teori — Tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola och lärarutbildning. Didactica 9. Stockholm: HLS Förlag. s. 100-112.
 • Fransson, Göran (2002): Kognitiva verktyg som strukturerande resurser — två fallstudier över nyblivna lärares lärande. Didaktisk tidskrift. Volym 12. Nummer 3-4: 2002. s. 149-164.
 • Fransson, Göran & Morberg, Åsa. (Red) (2001): De första ljuva åren — lärares första tid i yrket. Lund: Studentlitteratur. (327 sidor)
 • Morberg, Åsa; Löfmark, Anna.; Elm, Annika.; Andersson, M.; Norlén, Agneta; Fransson, Göran; Öhlund, Lennart S. (2001): Anledning till handledning. Didaktisk tidskrift. Nr 3-4. 2001. s. 213-249.

International Conference-presentations (peer-reviewed)

 • Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2017). Exploring a conceptual framework to understand how principals balance the partly contradictory tasks of evaluating and supporting newly qualified teachers. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 22-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2017). Conditions for implementing ICT in Swedish upper secondary schools: How national strategies for implementation relate to existing local educational practices. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 22-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017). Structure and support rather than state of the art technology? - Mapping students’ talk about information and communication technology in upper secondary school. International Conference on Information Communication Technologies in Education. Rhodes, Greece July 6-8 2017.
 • Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. International Conference on Information Communication Technologies in Education. Rhodes, Greece July 6-8 2017.
 • Holmberg, J., Masoimi, D., Elm, A., Fransson, G. Westelius, C: Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning, EDEN-conference 2017, Jönköping, Sweden.
 • Lindberg, O, Olofsson, A., Fransson, G. & Hansson, A. (2017). Developing awareness of digital competence and skills through dialogue – a methodological reflection. Paper presented at the 11th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2017, 6-8 March, Barcelona, Spain
 • Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2016) Policy Narratives VS. The Actual Use of Digital Technologies. Practices That Never Meets? Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 23-26 August 2016, Dublin, Ireland.
 • Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2016). What Do Upper Secondary School Teachers Want To Know From Educational Research On ICT In Teaching And Learning? Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 23-26 August 2016, Dublin, Ireland.
 • Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2016). Contrasting Views – Student and Teachers Perceptions on ICT in Education. Paper presented at the International Conference on Information Communication Technologies in Education (IC. Rhodes, Greece July 7-9 2016. Published in Conference-proceedings, (Eds.) L. Morris & C. Tsolakidis (2016) Proceedings The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE) 2016.
 • Frelin, A., Fransson, G. & Grannäs, J. (2016). Relational dimensions of policy enactment. Principals’ experiences of relations with NQT during the teacher registration reform. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April, 2016, Washington, USA.
 • Grannäs, J., Fransson, G. & Frelin, A. (2016). Principals’ assessments of NQTs’ competences – the use of informal and interpersonal sources of information for assessment. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April, 2016, Washington, USA.
 • Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2015). Resources and Support for Principals’ Assessment of Newly Qualified Teachers During a Teacher Registration Reform. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.
 • Fransson, G. (2015). Symposium Practices of Mentoring (Part III): ICT Mentoring Practices and the Potential Impact of Teacher Standards. Symposium presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.
 • Fransson, G. (2015). Web-based Education for Mentors of Newly Qualified Teachers: Challenges and Opportunities. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.
 • Fransson, G., Gallant, A. & Shanks, R. (2015).Standards for Newly Qualified Teachers in Australia, Scotland and Sweden: a Comparative Analysis of Focus and Rationales. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.
 • Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). A meta-synthesis on research on mentor education: Three emerging dimensions. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 16-20 April, 2015, Chicago, USA.
 • Fransson, G. (2015) Digital Dilemmas in Dilemmatic Space(s): Analysis of a Digitalised Society. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 16-20 April, 2015, Chicago, USA.
 • Fransson, G. (2014). Teacher Registration and Mentoring in Sweden. Key-note speech at the 3rd National Paedeia Symposium: Supporting New Teachers in Finland, Sweden and Norway. Helsinki. 2014-06-04.
 • Aspfors, J. & Fransson, G. (2014). Forskning om mentorsutbildningar: En meta-syntes. Veilederkonferansen, Bodø, Norge, 16-17 oktober 2014.
 • Fransson, G. (2014). Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal.
 • Fransson, G. (2014). Making sense of a digitalised society? Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal.
 • Aspfors, J. & Fransson, G. (2014). Research on mentor education: an overview and meta-synthesis. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal.
 • Fransson, G. (2014). Educational culture and the impact on national mentoring approaches. Comparing issues of trust, research-based development and ideology in a Finnish and Swedish educational context. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 3-7 April, 2014, Philadelphia, USA.
 • Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J (2014). Exploring a conceptual framework for research on Induction and Mentoring. Combining Policy enactment, task perception, and agency. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 3-7 April, 2014, Philadelphia, USA.
 • Kochan, Frances.; Feldman, Philip.; Hager, Mark. J.; Dominguez, Nora; Searby, Linda.; Brondyk, Susan; McMahan, Sarah K.;Fransson, Göran; Green, Andre M.; Myers, Susan D.; Green, Andre & Kent, Andrea M. (2013). Creating a Comprehensive Mentoring Research Agenda: Literature Reviews and Future Directions, Paper presented at The 6th Annual Mentoring Conference “Impact and Effectiveness of Developmental Relationships”, October 29 – November 1, 2013, Albuquerque New Mexico, USA.
 • Fransson, G. & Frelin, A. (2013).Professional (Non-)Commitment? Dilemmas in Teachers’ Task Perception in Relation to Documentation. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 10-13 september 2013, Istanbul, Turkey.
 • Aspfors, J., Edwads-Groves, C. Fransson, G., Kemmis, S. (2013). Contested Architectures of Mentoring: Support, Supervision or Collective Self-Development. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 10-13 september 2013, Istanbul, Turkey.
 • Fransson, G. (2013). Discussant in the Symposia "Research on Practices of Teacher Induction Part II" (Paper 1: Professional Content Knowledge of Mentoring; paper 2: Practice Architectures of Peer-Group Mentoring; paper 3: Pedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction Approaches (PAEDEIA): Developing Support for New Teachers in Europe). Symposia presented at the European Conference on Educational Research (ECER), 10-13 september 2013, Istanbul, Turkey.
 • Fransson, G. & Frelin, A. (2013). Highly Committed Teachers: What Makes Them Tick? A Study of Sustained Commitment from a Longitudinal Perspecitve, Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual conference, 27th April— 1st May, 2013 , San Francisco ,USA.
 • Fransson, G. (2013). A teacher registration reform that transforms the ‘educational space´ — An analysis of changing roles, relations, powers and positions. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 27th April — 1st May, 2013, San Francisco, USA.
 • McMahan, S. & Fransson, G. (2013). Exploring the Economic capital of Mentoring: Policies, Politics, and Value. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 27th April — 1st May, 2013, San Francisco, USA.
 • Fransson, G. & Lindberg, O. (Accepted). Policy and use of Digital Technologies. Two sides of a coin that never meets? Paper accepted for presentation at The European Conference on Educational Research (ECER), 18-21 september 2012, Cadiz, Portugal.
 • Fransson, G., Frelin, A.,Nordänger, U-K. & Lindqvist, P. (2012). Lessons Learned — Changing Times. 87 Former Teacher Graduates on their Careers During 15 Years. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 18-21 september 2012, Cadiz, Portugal.
 • Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors and mentoring in a dilemmatic space. Analyses of changed preconditions for mentoring due to a Teacher Registration Reform. Paper presented at the conference “Supporting New Teachers in Europe. International conference on Research for Induction of New Teachers".  9th -11th may 2012, Tallinn, Estonia.
 • Fransson, G. (2012). Policy borrowing, but what about policy learning? Analyses of the changing roles, relations, power and position of the educational space when implementing a teacher registration reform Paper presented at the annual meeting of American Association for the Advancement of Curriculum Studies (AAACS), April 10 - April 13, 2012, Vancouver, Canada.
 • Fransson, G. & Grannäs, J. (2012). Mentors, Mentoring and Dilemmatic Spaces: A contribution to theoretical renewal for understanding mentoring. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual conference, April 13 —April 17, 2012 , Vancouver ,Canada.
 • McMahan, S.K.;Hager, M. J.; Dominguez, N.; Brondyk, S.; Fransson,G.; Green, A.M.; Myers, S.D. & Kent, A.M. (2012). Mentoring Across Professions and National Borders: Expanding the AERA International Mentoring Network. AERA sessions: invited session 16 April at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, April 13 —April 17, 2012 , Vancouver ,Canada.
 • Fransson, G. & Frelin, A.i (2012). “You´re never finished." Teachers on commitment, professional struggle and positioning during 15 years of change. Paper presented at the 39th Annual Conference of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8th — 10th Mars, 2012 in Copenhagen, Denmark.
 • Fransson, G. (Accepted). Pre-School Managers on Evaluation Newly Qualified pre-school Teacher´s Competencies for Teacher Registration. Paper accepted for presentation at the 40th Annual Conference of  the Nordic Educational Research Association (NERA), 8th — 10th Mars, 2012 in Copenhagen, Denmark.
 • Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education: Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. Paper presented at the 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE).Riga,24th—28th August 2011.
 • Fransson, G. (2011). Head Teachers on Evaluating Newly Qualified Teachers´ Competencies — What to Focus on and How. Paper presented at the36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE).Riga,24th—28th August 2011.
 • Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). New Regimes of Assessment, Grading and Accountability. Analysing Reform-based Dilemmas in Educational Settings. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER) in Berlin, Germany, 13-16 September 2011.
 • Fransson, G., Jokinen, H., Klages, W., (2011). Education of Mentors. Paper presented in the symposia Practice Architecture of Teacher Education, held September 14 at European Conference of Educational Research (ECER) in Berlin, Germany, 13-16 September 2011.
 • Fransson, G. (2011). Invited speach for the steering-group of the Finnish National Osaava Verme-project  about the Swedish Teacher Registration Reform. 2011-06-09.
 • Fransson, G. & Grannäs, J. (2011). Dilemmatic Spaces in Teachers Work - Towards a Conceptual Framework for Dilemmas in Teachers Work. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual conference, April 8 —April 12, 2011 , New Orleans ,USA.
 • Fransson, G. (2011). (Keynote-speech).Teacher Registration Reform in Sweden — Opportunities, Challenges and “business as usual". Key-note speech 31 March at the conference: Becoming a Professional Teacher: The New Teacher in School and Preschool Oslo University College, 30 - 31 March 2011.
 • Fransson, G. (2011). Teacher registration, the state and the teacher: Analyses of changing roles, relations, identities and positions. Paper presented at The Nordic Educational Research Association (NERA) annual conference, March 10-12 2011, Jyväskylä, Finland. Presented March 11.
 • Jokinen, H., Heikkinen, H.L.T., Eisenschmidt, E., Fransson, G. (2010). Mentoring Formally or Informally? Dilemmas and Paradoxes of Mentoring and Education for Mentors. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER) in Helsinki, Finland, 25-27 Augusti 2010. Presented 27 Augusti.
 • Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H.L.T. (2010). (Paper) Collaboration or assessment? Some perspectives on mentoring in Finland and Sweden. Paper presented at the conference Promoting Learning and Well-Being of Students and teacher at University of Jyväskylä, Finland, 7-9 June 2010. Presented 7 June.
 • Fransson, G. (2009). (Paper) Knowledge input in responses to a government inquiry concerning probationary year for new teachers; the role of mentors and headmasters. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER) in Vienna, Austria, 28-30 september 2009. Presented 28 september.
 • Fransson, G., Hekkinen, H. & Jokinen, H. (2009). (poster) Newly Qualified Teachers in Northern Europe— Research and Development Network. Posters presented at European Conference of Educational Research (ECER) in Vienna ,Austria, 28-30 september.
 • Fransson, G. (2007): (Key-note speech) En sammenlikning mellom skole og det militaere når det gjelder spørsmålet om inføring i yrket. På konferensen "Når starten er god.... Veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring." 24 - 25 september, 2007 . Høgskolen i Agder, Kristiansand. Norge. (24 september)
 • Fransson, G. (2007): Chair and organizer of symposium “Induction and teacher education - complementary or contradictory? Symposium given at the 32 th  Annual Conference of the Association of Teacher Educators in Europe (ATEE). 25-29 August, 2007, (26 august). University of Wolverhampton,Telford Campus. Great Britain. (NQTNE-network)
 • Fransson, G. (2007): (paper) “Diversities in different educational settings: A Comparative Study of Communicative Conditions and the Process of professionalisation for Commissioned Officers and School Teachers". Paper presented at the 32th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE). 25-29 August 2007 (27 august).University of Wolverhampton,Telford Campus. Great Britain.
 • Fransson, G. (2006): Chair and organizer of symposium “Co-operative partnership: Newly Qualified Teachers in the Northern Europe— Research and Development Network". Symposium given at the 31 th  Annual Conference of the Association of Teacher Educators in Europe , (ATEE). 22-25 oktober, 2006, Portoroz, Slovenien. (23 Oktober) (NQTNE-network).
 • Fransson, G. (2006): (Key-note speech) Induction in different professions — trends and tails. På konferensen “Mentoring and Collaboration in Supporting Teachers´ Professional Development." Teachership Lifelong Learning (TeLL) — Conference. University of Jyväskylä. 30 — 31 mars 2006. (30 Mars).
 • Fransson, G. & Morberg, Å. (2005): (Key-note speech) Veiledning av nyutdannede lærere i Sverige". På konferensen "Kultur for læring - fra utdanning til yrke" Konferanse om Veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere og Styrking av praksisopplæringa i lærerutdanningene, ved Rica Hell Hotell, Stjørdal, 26. og 27. januar 2005.

 
International Conference-presentations

 • Fransson, G., Poom-Valickis, K. & Sundar P. R. (2010). (Workshop) Qualifications and training needed by mentors. Swedish, Norwegian and Estonian examples. Workshop presented by Göran Fransson, University of Gävle, Sweden; Kathrine Poom-Valickis, Tallinn Pedagogical University, Estland; och Paul Robert Sundar, University College of Oslo, Norway at the conference “Mentorskab for nye laerer-hvordan gör vi det bedst?". 2010-01-12 in Copenhagen.
 • Fransson, G. (2008): Chair of 2nd plenary session ( 09:00-10:30 ) at the conference “The Beginning Teacher in Northern Europe : Challenges and Possibilities". 28-29 October 2008. Tallinn University. Estonia. (29 October).
 • Fransson, G. (2008): Delivery of “Conclusions and recommendations" at the conference “The Beginning Teacher in Northern Europe : Challenges and Possibilities". 28-29 October 2008. Tallinn University. Estonia. (29 October). (Together with Prof. Mati Heidmets, former rector of Tallinn university and Uku Visnapuu, independent educator).
 • Fransson, G. (2007): (Paneldebatt) Deltagare i paneldebatt på konferensen “Hvordan kommer de godt i gang? Netværkskonference om nye lærerer." 29 november 2007. CVU Storkøbenhavn. (Övriga deltagare Anders Bonde Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF); Laust Joen Jakobsen, rektor, CVU Storkøbenhavn; Per Fibæk Laursen, professor i pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet.)
 • Fransson, G. (2005): Dokumentation för kvalitetsutveckling. Olika sätt att dokumentera nya lärares erfarenheter. Presentation vid konferensen "Kultur for læring - fra utdanning til yrke" Konferanse om Veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere og Styrking av praksisopplæringa i lærerutdanningene, ved Rica Hell Hotell, Stjørdal, 26. og 27. januar 2005.
 • Fransson, Göran & Morberg, Åsa. (2002): Influences in Sweden of an International Project of Education - The influence, in the Swedish context, of the project "Comparative study of the Induction Programmes in Europé", carried out by working group nr9 inATEE. Paper presented at the 27 th  Annual Conference of the Association of Teacher Educators in Europe , (ATEE). 24-28 August, 2002, Warsaw ,Poland.
 • Fransson, Göran & Morberg, Åsa (2002): "The development of Induction in Sweden". Seminarium kring paper i kursen "Induction support for beginning teachers", Cetara, Italien, 2002-06-03 -- 2002-06-08. Comeniusprojekt 71599-CP-2-2000-1-Comenius-BE-C3

 
 
National Conferencepresentations

 • Frelin, A. & Fransson, G. (2014). Teacher-student relationships matter. Relational dimensions of teacher commitment to students. Paper presented at the conference Teacher Matter, Växjö 23-24 October 2014.
 • Fransson, Göran (2009). Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle samt nätverket Newly Qualified Teachers in Northern Europe— Research and Development Network (NQTNE). Forskargruppen Induction var särskilt inbjuden för att ha poster och utställning vid det informella mötet för EUs utbildningsministrar den 23-24 september i Göteborg. Eriksbergshallen i Göteborg.
 • Fransson, Göran (2009): Teori och praktik — akademins respektive avnämarnas förväntningar. Inledare vid det 4:e seminariet i Stockholms universitets Seminarieserie om akademisk professionsutbildning. Fjärde av fem seminarier våren 2009. 2009-04-02.
 • Fransson, Göran & Morberg, Åsa. (2008): Lärarlegitimation - dilemman och möjligheter för skolledare och mentorer vid bedömning. Föredrag och workshop på konferensen Skolans/förskolans roll i lärarutbildningen. Hur skapa en kultur så att utbildningsforskning blir intressant i förskolan/skolan? Centrum för flexibelt lärande. Söderhamn. 24 oktober 2008.
 • Fransson, Göran & Åsa Morberg (2005): Vilka är förutsättningarna för en bra grundskola och dess lärare i framtiden? Medverkan i Specialarrangemanget Framtidens utmaningar för grundskolan vid 2005-års Skolforum i Älvsjö, 2005-11-01. Övriga medverkande i paneldiskussion/halvdagsseminarium: Öquist, O., Skolverket, Alexandersson, M., Göteborgs Universitet, Wallin, S. Fruängen, & Serhede, O Göteborgs Universitet. Moderator: Ulrika Knutson. Skolforum.
 • Fransson, Göran (2003): Bidrag i Plenum: Tomrum, teori och praktik. Nedslag i aktuell professionsforskning. Fördrag vid konferens på temat Går teori och praktik att förena? — om professionsutbildning på akademisk grund. Lärarhögskolan i Stockholm. 22 maj 2003.

Populärvetenskapliga artiklar/presentationer/debattinlägg (Urval)

 • Meyer, H.-D. & Zahedi, K. (and 82 undertecknare, däribland Göran Fransson) (2014). Open Letter to Andreas Schleicher, OECD, Paris, (the Guardian)
 • Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Gävle Dagblad, Debattsidan, 23 okt 2012.
 • Fransson, G. (2012). Lättvindigt, Beckman och Backman. Gävle Dagblad, Debattsidan, 5 okt 2012. (GD satte egen rubrik. Min insända rubrik var ”Anekdotisk argumentering?”)
 • Fransson, G. (2012). Debatteknik och sakfråga. Arbetarbladet, Debattsidan, 21 sep 2012.
 • Fransson, G. (2012). Anekdotisk argumentering? Arbetarbladet, Debattsidan, 18 sep 2012.
 • Fransson, G. (2012). Det politiska sammanhanget. Arbetarbladet, Debattsidan, 13 sep 2012.
 • Fransson, Göran (2010). En lärarlegitimation kan skapa nya problem. Arbetarbladet, Debattsidan, 3 november 2010.
 • Fransson, G. (2010). Stress och press med lärarlegitimation. Gävle Dagblad, Debattsidan, 14 november 2010.
 • Fransson, Göran (2008). Om retoriken kring skola och lärarutbildning. Debattartikel Gävle Dagblad 25 september 2008, som svar på ledarsidans inlägg om lärarutbildning.

Intervjuer/forskningen i media

 • ”Rektorer trötta på politiker” (2016) Chef & Ledarskap 2016, nr 2, s. 25
 • ”Minskat förtroende för politiker”, Skolledaren, 2016, nr. 1
 • ”Starkt ämnesfokus drabbar eleverna” (2015) , Lärarnas Tidning 2015-11-13. Intervju i temanummer om lärarlegitimation.
 • ”Rektorer behöver stod i arbetet med lärarleggen”, SuntArbetsliv. 2013-04-21
 • ”Pisatest ger inte hela sanningen”, Svenska Dagbladet 2014-05-08, s. 19. Intervju i samband med publicering av “Open Letter to Andreas Schleicher, OECD, Paris”.
 • Magasin360 (2011). Hjälp, jag är ny lärare! Intervju i Magasin360 nr. 1 Februari 2011, s. 40-45.
 • Thalassa (2010). Medverkade i det franska dokumentärprogrammet "Thalassa” (France 3). 15 minuters inslag om svenskar och distansutbildning och där jag och Högskolan i Gävle medverkande under 3 minuter. Programmet sändes 2010-11-12 med ca 4 miljoner tittare i Frankrike och sedan tillkommer tittare i övriga franskspråkiga länder.
 • Dagens Nyheter (2008). Ändrad lärarutbildning möts med ros och ros. Jag var citerad i kommentar kring den föreslagna nya lärarutbildningen. Dagens Nyheter 2008-12-08.
Publicerad av: Göran Fransson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)