Forskningsområde

Silvia Edlings forskning tar avstamp i ett holistiskt och relationellt sätt att närma sig undervisning på där frågor om kunskap, likvärdighet och socialisation är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Mer specifikt studerar Edling undervisningsmiljöer med särskilt fokus på hur idéer/perspektiv och handling samverkar, krav på och förutsättningar för lärarprofession, villkor och innehåll för undervisning och utbildningens demokratiska dimension. I samband med detta är tvärvetenskapliga möten och rörelse mellan närhet (kvalitativ tolkning av rörlig praktik) och distans (meta/evidensstudier) viktiga i hennes forskning för att förstå utbildning på djupet och hantera aktuella utmaningar i praktiken som pockar på uppmärksamhet.

Forskningsteman som hon har studerat med fokus utbildning och/eller lärarutbildning är exempelvis: a) perspektiv på lärarprofession, b) hållbar utveckling, c) etik/moral, d) vålds- och fredsforskning, e) mobbning och likabehandling, f) barnens rättigheter, g) demokrati, h) historiedidaktik, i) policy och j) ledarskap. Hon har erfarenhet av exempelvis vetenskaplig granskning i nationella och internationella tidskrifter, vara sakkunnig till lektorat, anordna konferenser och symposium, sitta i betygsnämnd och forma forskningsnätverk. För närvarande är hon delad vetenskaplig ledare för det högre seminariet i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Exempel på pågående projekt

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv
Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

Läs nyhetsartikeln Gävlemodellen effektiv mot mobbning hos svt.se

Bokprojekt för Routledge: Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities.

Boken Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities skrivs för bokförlaget Routledge tillsammans med docent Geraldine Mooney Simmies från Limerick Universitet, Irland. Bokprojektet bekostas av Högskolan i Gävle och planerar att vara utgiven våren 2020.


Exempel på avslutade projekt

Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande

Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande [Towards an integrated theory of historical consciousness and moral consciousness] har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Ansvariga för workshopen var: docent Jan Löfstedt, professor Niklas Ammert, docent Silvia Edling, professor Gudmundur Frimannsson och docent Liisa Myyryn. Workshopen resulterade i ett temanummer .

Artikeln Bridging historical consciousness and moral consciousness finns att läsa via Helsingfors universitets hemsida.

Barns rättigheter och våld på internatskola

Projektet har pågått sedan 2013 och har studerat förekomsten av återkommande våld på en internatskola i Sverige ur olika perspektiv: metodologiskt-, ledarskaps-, elev-, lärar- och policy perspektiv. Flera konferensbidrag har presenterats (bla. AERA, ECER och AARE). En artikel har publicerats och ytterligare en artikel är på gång att publiceras. Projektet har bekostats av Högskolan i Gävle.

Media och lärarutbildning: En diskursiv analys av mediedebatter om lärarutbildning mellan 2016-2017

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Johan Liljestrand på Högskolan i Gävle. Studien har presenterats på konferens och på en keynote. För närvarande planeras en artikel.

Lärarprofession och demokrati

Syftet med projektet var att studera lärarstudenters förståelse av sin lärarprofession i relation till det som kallas för det ’demokratiska värdegrundsuppdraget’. Studien har gjorts tillsammans med docent Johan Liljestrand och har bekostats av Högskolan i Gävle. Projektet har resulterat i en publikation, en konferenspresentation samt ett bokkapitel för Routledge.

En komparativ policystudie av lärares demokratiska professionalism på lärarutbildning i Sverige och Irland

Studien bekostades genom forskningstid från Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med docent Geraldine Mooney Simmie på University of Limerick. Utöver flertalet konferensbidrag på AERA och ECER har fyra artiklar publicerats och för närvarande planeras en lärobok för Routledge.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)