Publikationer

Vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DiVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Recensioner


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elde Mølstad, C., Pettersson, D. & Forsberg, E. (2017). A Game of Thrones : Organising and Legitimising Knowledge Through PISA-research. European Educational Research Journal (online), 16 (6), 869-884. 10.1177/1474904117715835 [Mer information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D. & Skott, P. (2017). Curriculum Code, Arena, and Context : Curriculum and Leadership Research in Sweden. Leadership and Policy in Schools, 16 (2), 357-382. 10.1080/15700763.2017.1298811 [Mer information]
Pettersson, D., Prøitz, T. & Forsberg, E. (2017). From role models to nations in need of advice : Norway and Sweden under the OECD’s magnifying glass. Journal of education policy, 32 (6), 721-744. 10.1080/02680939.2017.1301557 [Mer information]
Pettersson, D., Popkewitz, T. & Lindblad, S. (2017). In the grey zone : large-scale assessment-based activities betwixt and between policy, research and practice. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3 (1), 29-41. 10.1080/20020317.2017.1316181 [Mer information]
Pettersson, D., Popkewitz, T. & Lindblad, S. (2016). On the use of Educational Numbers : Comparative Constructions of Hierarchies by means of Large-Scale Assessments [Sobre el uso de los números de la Educación : construcciones comparativas de jerarquías a través deevaluaciones a gran escala]. Espacio, Tiempo y Education, 3 (1), 177-202. 10.14516/ete.2016.003.001.10 [Mer information]
Pettersson, D. & Molstad, C. (2016). Pisa teachers : The hope and the happening of educational development [Les enseignants du PISA: L’espoir et la réalisation de l’éducation] [Professores do PISA: A esperança e a realização da educação]. Educação & Sociedade, 37 (136), 629-645. 10.1590/ES0101-73302016165509 [Mer information]
Wermke, W., Pettersson, D. & Forsberg, E. (2015). Approaching the space issue in Nordic curriculum theory : National reflections of globalization in social studies/citizenship textbook pictures in Sweden, England and Germany. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1 (1). 10.3402/nstep.v1.27011 [Mer information]
Pettersson, D. (2014). Three narratives : national interpretations of PISA. Knowledge Cultures, 2 (4), 172-191. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Pettersson, D. (2016). Skolkris och internationella jämförande kunskapsmätningar : siffran och jämförelsens hegemoni. Vägval i skolans historia, - (1). Länk [Mer information]
Pettersson, D., Pröitz, T., Román, H. & Wermke, W. (2015). Curriculum versus Didaktik revisited : towards a transnational curriculum theory. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1. 10.3402/nstep.v1.27014 [Mer information]
Pettersson, D., Aasen, P. & Forsberg, E. (2015). Preface. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1, 27012-. 10.3402/nstep.v1.27012 [Mer information]
Pettersson, D. (2005). Läxor : en oreglerad bedömningspraktik. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 1. [Mer information]
Pettersson, D., Lundahl, C., Lindh, G. & Lindh-Munther, A. (2004). Temaintroduktion : Bedömningspraktiker i skolans vardag. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2. [Mer information]
Pettersson, D. (2003). Politics of Assessments : International organizations and globalization of educational steering. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 3. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Faldet, A., Pettersson, D. & Elde Mølstad, C. (2019). Jeg, du, meg och deg : Hva kan vi egentligen lære av PISA?. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103 (1), 42-52. [Mer information]
Pettersson, D. (2017). Varför tror vi på PISA?. Skola och samhälle, 27 februari. Länk [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2016). "Slående hur PISA-forskningen missbrukas". Dagens samhälle, 5 december. Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2009). I skuggan av PISA. Pedagogiska Magasinet (09/09). [Mer information]
Pettersson, D. (2009). Kris i skolan eller i skolpolitiken?. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 36 (3). [Mer information]
Pettersson, D. (2003). Barnets århundrade : Radikalism på konservativ grund. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 1. [Mer information]

Böcker

Elde Mølstad, C. & Pettersson, D. (red.) (2019). New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. 254 s. [Mer information]
Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (red.) (2018). Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. Routledge. 248 s. 10.4324/9781315100432 [Mer information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Länk [Mer information]
Pettersson, D., Pröitz, T., Román, H. & Wermke, W. (red.) (2015). Curriculum versus Didaktik revisited: towards a transnational curriculum theory : A special issue of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, NordSTEP. CoAction Publishing. 100 s. (Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) 1) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Pettersson, D. (2008). Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Diss. , 2008. Uppsala: Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 120) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2019). A chimera of quantifications and comparisons : the changing of educational 'expertise'. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Pettersson, D. & Elde Mølstad, C. (2019). A summary and an invitation. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Wärvik, G., Runesdotter, C. & Pettersson, D. (2019). Co-production of knowledge on the educational Agora : media activities and 'logics'. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2019). Education Governance by Numbers. Handbuch Educational Governance Theorien. Wiesbaden: Springer. S. 691-710. 10.1007/978-3-658-22237-6_30 [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2019). Intellectual and social organisation of international large-scale assessment research. New Practices of comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Pettersson, D. & Elde Mølstad, C. (2019). Introduction. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Chakraborty, S., Elde Mølstad, C., Feng, J. & Pettersson, D. (2019). The reception of large-scale assessments in China and India. New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education : Conducting Empirically Based Research. London & New York: Routledge. [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). Getting the numbers right : An introduction. Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. Taylor & Francis Group. S. 1-20. [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). Komparativ pedagogik. Pedagogik som vetenskap. Lund: Gleerups Utbildning AB. S. 93-112. [Mer information]
Elde Mølstad, C., Pettersson, D. & Prøitz, T. (2018). Soft Infusion : Constructing 'Teachers' within the PISA sphere. Education policies and the restructuring of the educational profession : Global and comparative perspectives. Singapore: Springer. S. 13-26. 10.1007/978-981-10-8279-5_2 [Mer information]
Elde Mølstad, C. & Pettersson, D. (2018). Who Governs the Numbers? : The Framing of Educational Knowledge by TIMSS Research. Education by the Numbers and the Making of Society : The Expertise of International Assessments. New York: Taylor & Francis. S. 166-184. [Mer information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D. & Skott, P. (2017). Codification of Present Swedish Curriculum Processes : Linking Educational Activities over Time and Space. Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik : Non-affirmative Theory of Education. Cham: Springer. S. 363-393. 10.1007/978-3-319-58650-2_11 [Mer information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Ett ord och dess betydelse. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. S. 21-23. Länk [Mer information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Forskning av och om praktik. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. S. 239-242. Länk [Mer information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Inledning: Social kommunikation i ett sammanhang. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. S. 13-20. Länk [Mer information]
Pettersson, D. & Magnusson, L. (2017). Kommunikativa aktiviteter och miljöer i förskolan. Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. S. 105-107. Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2016). En tankestil och dess gränser : exemplifierat genom en räknande häst, en talande papegoja och en teckenspråkstalande schimpans. Att ta utbildningens komplexitet på allvar : en vänskrift till Eva Forsberg. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. S. 106-120. Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2016). Internationella kunskapsmätningars rationalitet och funktion. Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Pettersson, D. & Forsberg, E. (2016). Meritokratin och jämförande kunskapsmätningar. Skola, Lärare, Samhälle - en vänbok till Sverker Lindblad. Göteborg: Göteborgs universitet. [Mer information]
Pettersson, D. (2016). Sveriges och Tysklands deltagande i internationella kunskapsmätningar. Bedömningskulturer i omvandling. Uppsala: Uppsala universitet. [Mer information]
Skott, P., Pettersson, D. & Bergh, A. (2015). Differentieringsfrågan under 70 år av skol(forms)reformer. Utbildning, makt och politik. Lund: Studentlitteratur. S. 97-116. Länk [Mer information]
Bergh, A., Pettersson, D. & Skott, P. (2015). Kunskapsmätningar. Utbildning, makt och politik. Lund: Studentlitteratur. S. 163-180. Länk [Mer information]
Forsberg, E. & Pettersson, D. (2014). European Educational Transfer and Curriculum Displacement : the Swedish case. Transnational Policy Flows in European Education : the making and governing of knowledge in the education policy field. Oxford: Symposium Books. [Mer information]
Pettersson, D. & Wester, A. (2014). Skolan i världen : internationella kunskapsmätningar. Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur och kultur. S. 491-518. [Mer information]
Pettersson, D. (2014). The Development of the IEA : the rise of large-scale testing. Transnational Policy Flows in European Education : the making and governing of knowledge in the education policy field. Oxford: Symposium Books. Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2013). Om internationella kunskapsmätningar, jämförande pedagogik och nationella resultatkulturer. Läsning!. Stockholm: Svensklärarföreningen. S. 169-187. [Mer information]
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). Den svenska skolans resultat : Från standardprov till PISA. PISA : sannheten om skolen?. Oslo: Universitetsforlaget. S. 222-239. [Mer information]
Pettersson, D. (2010). Internationella kunskapsmätningar och deras funktioner. Bedömning i och av skolan : Praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. S. 259-274. [Mer information]
Pettersson, D. & Wester, A. (2010). Skolan i världen : internationella kunskapsmätningar. Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur & Kultur. [Mer information]
Pettersson, D. (2009). Internationella jämförande kunskapsmätningar i ett utbildningspolitiskt perspektiv. PISA, pedagogik och politik i Finland. Åbo Akademi: Pedagogiska fakulteten. [Mer information]
Pettersson, D. (2006). Internationella jämförande kunskapsmätningar. Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system för styrning? : en antologi. Stockholm: HLS Förlag. [Mer information]
Pettersson, D. (2003). Bakgrunden till PISA : Programme for International Student Assessment. Skolan och tusenårsskiftet : En vänbok till Ulf P Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. [Mer information]

Konferensbidrag

Foss Lindblad, R., Lindblad, S., Pettersson, D. & Wärvik, G. (2018). Coproduction of Comparative Education Research and Welfare State Education Policy. . [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). International Large-Scale Assessments in Education : Social and Intellectual Organization ofa Research Field. NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges : Abstracts. [Mer information]
Pettersson, D. (2018). International Large-Scale Assessments in Education : The Social and Intellectual Organization of a Research Field. . [Mer information]
Lindblad, S. & Pettersson, D. (2018). On the intellectual organisation of international comparative research in Sweden. . [Mer information]
Wärvik, G., Runesdotter, C. & Pettersson, D. (2018). PISA, Communicative Acts and the Media : The Discourse of "Failure" and "Success". NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges : Abstracts. S. 107-. [Mer information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D. & Skott, P. (2017). Codification of present Swedish Curriculum Processes : Linking Educational Activities Over Time and Space. . [Mer information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Pettersson, D. & Skott, P. (2017). Commodification of Present Swedish Processes : Linking Educational Experiences Over Time and Space. . [Mer information]
Elde Mølstad, C., Lindblad, S. & Pettersson, D. (2017). Comparative reasoning : curriculum making in the 'grey zone'. . [Mer information]
Pettersson, D., Elde Mølstad, C. & Forsberg, E. (2017). Experts or Algorithms in the Framing of Curriculum Research. . [Mer information]
Elde Mølstad, C., Pettersson, D. & Forsberg, E. (2017). Framing of Curriculum Research : Experts or Algorithms?. . [Mer information]
Lindblad, S., Pettersson, D. & Wärvik, G. (2017). International Comparisons and the Re-modelling of Walfare State Education. . [Mer information]
Wärvik, G., Runesdotter, C. & Pettersson, D. (2017). International comparisons in Swedish mass media. Online Programme and Conference App. [Mer information]
Pettersson, D., Elde Mølstad, C. & Prøitz, T. (2017). PISA on teachers : the downloading and uploading of narratives. . [Mer information]
Elde Mølstad, C., Pettersson, D. & Forsberg, E. (2017). Scientific Framing of Curriculum Research : Experts or Algorithms?. . [Mer information]
Elde Mølstad, C. & Pettersson, D. (2017). Soft infusion : Constructing 'Teachers' in the PISA sphere. . [Mer information]
Molstad, C., Pettersson, D. & Forsberg, E. (2016). Legitimization of knowledge : policy versus research by PISA and TIMSS. NERA 2016, Social Justice, Equality and Solidarity in Education : Book of Abstracts. S. 148-149. Länk [Mer information]
Pettersson, D. & Molstad, C. (2016). The Making of Educational Facts : A History of International Large-Scale Assessments. NERA 2016, Social Justice, Equality and Solidarity in Education : Book of abstracts. S. 163-164. Länk [Mer information]
Pettersson, D., Molstad, C. & Forsberg, E. (2015). A Game of Thrones : Scientific Facts Travelling by a Corpus of PISA-research. . [Mer information]
Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2015). A review of the field of international comparisons of school performances and their educational and political impact over time. . Vetenskapsråder, Riksbankens Jubileumsfond, Göteborgs universitet. [Mer information]
Forsberg, E., Nihlfors, E., Skott, P. & Pettersson, D. (2015). Codification of present Swedish curriculum processes : linking educational activities over time and space. . Länk [Mer information]
Lillejord, S., Lindblad, S., Pettersson, D., Popkewitz, T., Levinsson, M. & Proitz, T. (2015). On Systemic Research Reviews’ and the Politics of Knowledge in Education. . [Mer information]
Jansson, J., Forsberg, E., Pettersson, D. & Román, H. (2015). Socialisation in Correctional System and Doctoral Education : analyses of contemporary policy formation in Sweden. . [Mer information]
Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2015). Systemic Review of Research on International Comparisons of School Results. . [Mer information]
Jansson, J., Forsberg, E., Pettersson, D. & Román, H. (2015). Targeted (re)-socialization in universities and prisons : a policy study concerning tutor and tutee. Abstract book NERA 2015. S. 1-1. Länk [Mer information]
Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2015). Vad kan vi lära av internationella jämförelser av skolresultat?. . [Mer information]
Pettersson, D., Bergh, A. & Skott, P. (2013). International Knowledge Assessments and the Influence on the Swedish reform of Management by Objectives. . [Mer information]
Pettersson, D. (2013). Internationella kunskapsmätningar : När, Hur och Varför?. . [Mer information]
Pettersson, D. (2013). Revisiting Narratives of Large Scale Assessments : Comparative Education Review (1974 & 1987), and European Educational Research Journal (2012) compared. . [Mer information]
Pettersson, D. (2013). The Narratives of Large Scale Assessments Revisited : Thru the Lenses of Comparative Education Review, 1974 and 1987. . [Mer information]
Wermke, W. & Pettersson, D. (2013). The world we live in : Construction of ‘the international’ in citizenship education in Sweden, England and Germany. International Knowledge Assessments : changing perspectives over time. [Mer information]
Pettersson, D., Bergh, A. & Skott, P. (2013). Trying to Handle the Question of Differentiation : 70 Years of Swedish School Reforms. . [Mer information]
Pettersson, D. & Wermke, W. (2013). Various internationalities? : Constructions of the “international” in curriculum work. . [Mer information]
Pettersson, D. (2012). National interpretations of OECD:s PISA studies. . [Mer information]
Pettersson, D. (2012). The Impact of International Knowledge Assessments (OECD & IEA) in Terms of National Reports. . [Mer information]
Pettersson, D. (2011). Vad kan skolarkiven berätta om den ideologiska styrningen, uppfyllelse av kunskapsmålen och situationen för elever och personal?. . [Mer information]
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). In search of the Swedish schools performance. . [Mer information]
Pettersson, D. (2010). Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Vuxenutbildning i samverkan. [Mer information]

Rapporter

Lindblad, S., Pettersson, D. & Popkewitz, T. (2015). International Comparisons of School Results : A Systematic Review of Research on Large Scale Assessments in Education. Stockholm: Vetenskapsrådet. 209 s. Länk [Mer information]
Pettersson, D., Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2015). Internationella jämförelser av skolresultat. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådets rapporter) Länk [Mer information]
Pettersson, D. (2008). Kunskapsbedömning : ett komparativt paradigm. (Utredningsuppdrag åt Skolverket) [Mer information]

Recensioner

Pettersson, D. (2013). Snäv mätning styr skolpolitiken. Stockholm: Svenska Dagbladet. Stockholm: Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)