Meritförteckning

Examensbevis, utbildningsbevis och kompetensbevis
Filosofie kandidatexamen vid universitetet i Göteborg, år 1970
Filosofie doktorsexamen i pedagogik vid universitetet i Stockholm, år 1977
Avslutande praktisk-pedagogisk utbildning på ämneslärarlinjen i psykologi-pedagogik vid universitetet i Göteborg, år 1983
Antagen som oavlönad docent i pedagogik vid Uppsala universitet, år 1984
Anställd som professor i pedagogik vid Uppsala universitet, år 1999 och fortfarande
Anställd som gästprofessor/forskningsledare i didaktik/forskningsledare i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle, år 2003 och fortfarande

 Tidigare anställningar
Bland annat vid pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, Utbildningsdepartementet, Skolöverstyrelsen och pedagogiska institutionen, Uppsala universitetet (1981 och fortfarande)

 Handledning av doktorander
Huvudhandledare för 13 doktorander och biträdande handledare för fyra doktorander som har disputerat i Uppsala, Örebro och Linköping. Handleder för närvarande tre doktorander och är biträdande handledare för två.
                     
Forskningsprojekt
Forskningsmedel har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond (70-talet), Skolöverstyrelsen (70 och 80-talen), HSFR (80-talet), SAF (80-talet), Skolverket (90-talet) och Högskoleverket (90-talet). Uppdragen/programansvaret har i samtliga fall, utom finansieringen från RJ och en tidig verksamhet finansierad av SÖ, varit förenad med såväl vetenskapligt ledningsansvar som operativt arbete i projekten. Aktiv i det nordiska nätverket MER (Montessori Education and Research).
 
Övriga uppdrag
Ledamot av betygsnämnd:
Cirka 35 gånger vid institutioner inom Uppsala universitet samt vid systerinstitutioner vid andra svenska lärosäten.

Opponent:
Fakultetsopponent i Sverige, Danmark och Norge samt ett antal opponentskap på avhandlingsmanus (75%, 90%) vid den egna och systerinstitutioner.
 
Sakkunnig i anslutning till tjänstetillsättningar/anställningar:       
Sakkunnig i Sverige i anslutning till ett tjugotal högskolelektorat, till ett femtontal befordringsärenden i pedagogik och andra ämnen, avseende forskartjänst i pedagogik (HSFR) och forskaranställning (VR), avseende professurer i pedagogik, vid bedömning av docentkompetens, i anslutning till tjänst som avdelningsdirektör/pedagog vid medicinsk fakultet samt i Norge i anslutning till amanuensisstillinger och professur.

Sakkunnig i anslutning till ansökan om externa forskningsmedel:
Vid Arbets-miljöfonden och vid Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond samt vid Norges Forskningsråd.

Granskning av tidskriftsartiklar
För tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige
För tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research
För tidskriften Teaching and Teacher Education
 
Avslutade och pågående uppdrag (ett urval) vid Uppsala universitet/Högskolan i Örebro:
Prefekt i sex år vid pedagogiska institutionen, UU; Ledamot av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen/samhälls-vetenskapliga fakultetsnämnden, UU i tolv år; Ledamot i Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd, UU i tre år; Ledamot och vice ordförande i tjänsteförslagsnämnd för professors- och forska-r-assistentärenden vid samhällsvetenskapliga fakulteten, UU i tre år; Ledamot i Ledningsgruppen för Uppsala Universitets arbete med kvalitets-frågor och utvärdering i fem år; Ledamot och vice ordförande i Lednings- och styrningsgruppen för Uppsala Universitets arbete med kvalitets-frågor och utvärdering i tre år; Ledamot i Forskningsnämnden vid Högskolan i Örebro i fem år; Ledamot i tjänsteförslagsnämnd avseende Samhällsvetenskap vid Högskolan i Örebro i fyra år; Ordförande i samhällsveten-skapliga fakultetens tjänsteförslagsnämnd/Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens Rekryteringsgrupp för lektors-ärenden, UU 1993 -2011; Ledamot i The Sasakawa Young Leaders´ Fellowship Committee, UU, 1999 -2005

 Dessutom medlem i ett antal arbetsgrupper, i ett antal referensgrupper och ledamot/suppleant i ett antal elektorsförsamlingar inom och utom universitetet samt medverkan vid utformningen av ett antal remissvar inom ovanstående organ

Uppdrag i samband med granskning och bedömning av högre utbildning och forskning:
Kanslersämbetet: Ledamot i ledningsgruppen för utvärdering av medellånga vårdutbildningar, 1995 - 1996 (113 utbildningsprogram)
Ledamot i Högskoleverkets ledningsgrupp för omprövning av högskoleutbildningar inom vård och omsorg, 1999 - 2000 (84 utbildningsprogram)
Civilekonomförbundet: Ledamot i pilotprojekt för att bedöma civilekonomiska utbildningar vid tre lärosäten, 1996
Ledamot i Högskoleverkets bedömargrupper för granskning av kvalitetsarbetet vid sju lärosäten, 1999-2001 och sakkunnig vid omprövning och prövning av magisterexamensrätt i pedagogik vid tre lärosäten, 2000 och 2004
Ledamot i Högskoleverkets grupp som prövar och omprövar examensrätt för 1-7, 4-9, gymnasielärarexamen samt specialpedagogexamen, 1998 - 2006
Utvärderare av vetenskaplig kvalitet och forskningsverksamhet, pedagogik och lärarutbildning, dels vid Örebro universitet (2000), dels vid universitetet i Bergen (2004)
Bedömare/granskare i samband med Norgesnettrådets prövningar av praktisk-pedagogisk utbildning vid fem lärosäten, hösten 2001

Ledamot i pedagogikutvärdering vid Högskoleverket, 2008-2012

 

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)