Deltagare i ECE

Christina Gustafsson, forskningsledare

Jag är professor emerita i pedagogik vid Uppsala universitet och forskningsledare inom Utbildningsvetenskap och Humaniora vid Högskolan i Gävle. Mina första forskningserfarenheter gjorde jag som klassrumsforskare och ägnade sedan ett par decennier åt utvärderingsforskning i teori och praktik.

De senaste två decennierna har jag orienterat min forskning mot högskolefrågor, bl.a. sådana som har med lärarutbildning och examensarbeten att göra. Parallellt har jag hela tiden intresserat mig för aktivitetspedagogik och mer specifikt åt montessoripedagogik.

Jag har under cirka tjugo år deltagit i Högskoleverkets/Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar och examensrättsprövningar av olika utbildningar och har också erfarenhet av utvärderingar av lärarutbildningar och forskarskolor i Norge

Hanna Ahrenby.

Jag arbetar som adjunkt i bildpedagogik på Högskolan i Gävle, där jag undervisar i bildpedagogik och i olika kurser på förskollärarprogrammet och olika lärarprogram. Min magisteruppsats har titeln  Elevers syn på bildkunskaper.

Mitt forskningsintresse rör sig inom ämnet bild, estetiska lärprocesser. Både vad dessa kan bidra med som väg till lärande och vad ett lärande i bildämnet kan bidra med.

Katharina Andersson

Jag undervisar på lärarutbildningen om läs- och skrivundervisning inom ämnesgruppen Svenska språket.

Min avhandling om pojkars skrivande heter "Pojkar kan visst skriva. Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige" och är publicerad på Åbo Akademi 2014.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är skrivande och hur detta tar sig uttryck ur olika aspekter framförallt i skolans yngre åldrar. Intresset handlar också om pojkars skolprestationer och om bedömning och prov.

Elisabeth Björklund

Jag är fil dr i pedagogik och har haft anställning som universitetslektor i didaktik vid HiG. Min avhandling från 2008 beskriver och analyserar de allra yngsta barnen i förskolan och deras litteracitet, mer exakt handlar den om hur de genom bilder, berättande och text erövrar aktiviteter av  läsande och skrivande.

Jag är för närvarande engagerad av Läsrörelsen i ett treårigt projekt inom vilket jag föreläser för förskolepersonal.  

Kerstin Bäckman, projektledare

Kerstin Bäckman

Jag har disputerat i pedagogik med avhandlingen Matematiskt gestaltande i förskolan. Titeln på avhandlingen visar att mitt intresse rör matematik i barns aktiviteter och i förskollärares undervisning. I ett vidare perspektiv rör mitt forskningsintresse professionsfrågor och lärande.

Vid högskolan i Gävle är jag verksam inom ämnesavdelningen för didaktik och undervisar främst inom förskollärarprogrammet.

  1. Kerstin Bäckman forskarpresentation

E-post: kerstin.backman@hig.se

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Jag heter Anna Eriksson och arbetar som adjunkt och utbildningsledare vid Högskolan i Gävle.

Till största delen undervisar jag i förskollärarprogrammet och tillhör ämnesgruppen didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Mitt intresseområde rör professionsfrågor, processer och lärande för hållbarhet.

Gabriella Gejard

Jag har en fil.lic. i didaktik från Uppsala universitet och är från hösten 2014 timanställd universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle. Tiden på högskolan delar jag med en anställning på ett större förskoleföretag i Stockholm.

Min licentiatuppsats som jag försvarade i november 2014 heter "Jag kan göra matte å minus å plus" Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter. I uppsatsen analyserar jag den interaktion som sker mellan barn och mellan barn och pedagoger i matematiska aktiviteter i en förskolepraktik. 

Mina intresseområden är förutom matematiska aktiviteter även barns lek och kamratkulturer i förskolan samt videobaserad metodologi och interaktionsanalyser.

Jan Grenholm

Jag har i snart två decennier undervisat i teknik på lärarprogrammen och har min hemvist vid akademin för teknik och miljö. Tidigare arbetade jag som lärare i grundskolan och gymnasiet.

Sedan några år är jag inskriven som doktorand vid Karlstads universitet och genomför en forskarutbildning parallellt med min undervisning.

Mitt forskningsintresse handlar om orsakssamband när ungdomar resonerar om tekniska utbildningsval.

Annie Hammarberg

Annie Hammarberg

Jag är lektor i didaktik och undervisar i förskoleprogrammet på Högskolan i Gävle.

Jag disputerade i psykologi 2003 med en avhandling som heter ”Preschool teachers’ perceived control and problem behaviours in children”.

De områden jag för nuvarande intresserar mig för är förskollärarens yrkesroll, samtal med barn och dokumentation.

Yvonne Lindh

Mitt namn är Yvonne Lindh och jag arbetar som bildpedagog på Högskolan i Gävle 20 %. Resterande tid är jag doktorand vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten i Vaasa, Finland.

Mitt huvudsakliga intresse och min professionskompetens rör förskolan och den estetiska verksamheten där.  Främst fokuserar jag på det rum som i förskolan ofta kallas ateljé, vilket också mitt pågående avhandlingsarbete handlar om.

Förskoleateljén kan förstås som ett konkret exempel på vad Michel Foucault definierade som en hete­rotopisk plats, en mångtydig och mångfunktionell arena som står i förbindelse med ett nätverk av likar­tade arenor. I sin italienska ursprungsform var förskoleateljén tänkt att fungera som en plats där förskole-kulturens norma­li­tet kunde utmanas och vändas upp och ner på ett radikalt och demokratise­rande sätt av ateljeristan och barnen.

I avhandlings-studien fokuseras på vad som händer när barn och pedagoger möts och interagerar i en svensk förskoleateljé på 2010-talet.  Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet, vad är möjligt eller inte möjligt i ateljén?

Lena O Magnusson

Jag heter Lena O Magnusson och arbetar deltid som adjunkt på högskolan i Gävle. Jag undervisar i bildpedagogik och didaktik samt pedagogik vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Jag har tidigare i mitt yrkesverksamma liv arbetat över 25 år som förskollärare i förskolan. Parallellt med att jag undervisar här på högskolan är jag doktorand vid Göteborgs Universitet.

Forskningsfokus i den studie som kommer att ligga till grund för min avhandling handlar om små barn som användare av digitalkameror. Forskningsfokus mer generellt handlar om yngre barn, deras lärande och deras relationer till varandra och till de vuxna i förskolan, med ett särskilt intresse för skapande verksamhet.

Göran Nordström

Jag är adjunkt i fysikdidaktik. Ett stort intresse för mig inom naturvetenskapernas didaktik är experimentets betydelse.

Jag har under åren 2010-2013 deltagit i fo-projektet SECURE. Inom detta gjorde jag intervjuer med lärare och barn i förskolan. Intervjuerna fokuserade på deras attityder till matematik, naturvetenskap och teknik.

Inom förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle undervisar jag varje år med glädje om naturvetenskap och speciellt fysik.

Birgitta Silfver

Jag är fil dr i pedagogik och har anställning som universitetslektor i dramapedagogik vid HiG. Jag undervisar i dramapedagogik som eget ämne, men också i förskolärarprogrammet, hälsopedagogprogrammet m.fl. program.

Min avhandling från 2011 är en studie av elevers möte med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi. Mitt forskningsintresse är konstens plats och värde i skolan. Vilka är dramapedagogikens bidrag till kunskapsutveckling och lärande? Hur synliggörs det mångfacetterade kunskapandet i en konstform?

Kristina Walldén Hillström

Mitt forskningsområde berör hur digitala teknologier, till exempel surfplattor, integreras i olika interaktiva praktiker såsom förskolan, liksom vad det får betydelse för deltagarna i dessa praktiker.

Jag intresserad av videobaserad forskning, vilket är metoden i mitt nyligen avslutade forskningsprojekt I samspel med surfplattor – barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Jag har ett uttalat aktörsperspektiv.

Text

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)