Gå till eugreenalliance
Sök

Företagsekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

En betydande del av de verksamheter som finns i samhället bedrivs i företag eller företagsliknande organisationer. Ämnet Företagsekonomi och dess teoretiska utveckling har därmed en betydande inverkan på samhällsutvecklingen. Teoriutvecklingen inom ämnet betonar i allt högre utsträckning ett hållbarhetsperspektiv inom dess delämnesområden (Marknadsföring, Organisation och Redovisning). Ekonomi handlar om hushållning av resurser och är knutet till begrepp som effektivitet och lönsamhet, men i lika hög grad till att utveckling ska vara resurssnål och långsiktigt socialt och miljömässigt hållbar.

Hållbara affärsrelationer (HAR)

Forskningen inom ämnet Företagsekonomi är koncentrerad till forskningsområdet ”Hållbara Affärsrelationer” (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. I samverkan med regionala och nationella aktörer är målet med HAR att utveckla samverkansformer där innovativa miljöer med tillväxtpotentialer kan identifieras och ge upphov till långsiktiga, värdeskapande affärsrelationer bland företag och organisationer för hållbar utveckling. Kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer. Studier riktas mot tre forskningsteman hållbara marknader, strategiska nätverk och riskhantering.

Hållbara marknader

Hållbara Marknader studerar hur innovativa företag kan utveckla marknadsorienterad
kunskap och hållbar utveckling i samband med internationalisering. Studier rör hur
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet implementeras i kärnverksamheter och
integreras i förhållande till betydelsefulla intressenter.

Strategiska nätverk

Strategiska Nätverk studerar hur utmaningar och kritiska faktorer hanteras när olika
värden skapas genom digitala innovativa processer. Studier tar upp hur strategisk
interaktion inom och mellan organisationer kan utvecklas och bidra till långsiktigt
värdeskapande som stärker företagens konkurrenskraft.

Riskhantering

Riskhantering studerar hur traditionell redovisning länkas till krav på
hållbarhetsrapportering och hur resursteori kan skapa grund för hållbarhetsredovisning. I olika studier utvecklas metoder och modeller för att utvärdera nyttan med hållbarhet för företagens och organisationers intressenter.

Forskningsområden inom företagsekonomi stärker Byggd Miljö då ämnet bidrar till ett
affärsmässigt och resursbaserat perspektiv på tekniskt grundad verksamhetsutveckling.
Tekniska lösningar är bärkraftiga och långsiktigt hållbara under förutsättning att de är
kostnadseffektiva, lönsamma, socialt anpassade och att det finns en marknad att avsätta dem på. Kunskap om företagsekonomiska kalkyler, redovisnings-, organisatoriska- och marknadsföringsmässiga metoder ingår som viktiga komponenter i Företagsekonomi både stärker och kompletterar forskningsprofilen Byggd Miljö.

Kontakt

Forskningssamordnare

Aihie Osarenkhoe
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)