Sök

Early Childhood Education (ECE)

ECE är en forskningsgrupp inom området utbildnings­veten­skap som samordnar forskare och lärarutbildare vilka bedriver forskning och utvecklingsarbete med anknytning till förskola, förskoleklass och fritidshem.

Bild 1

Hur låter ljud? Fotografi från forskningsstudie i förskolan.

Forskning om förskola, förskoleklass och fritidshem

Forskningsgruppen bedriver forskning och samverkar med yrkesverksamma lärare och intresset riktas mot verksamhet och utbildning i fritidshem, förskola och förskoleklass, samt mot yrkesprofessionsfrågor och lärares yrkesmässiga utveckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk verksamhet samt akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser forskningsgruppens inriktning. Inom gruppen bedrivs praktiknära forskningsstudier likväl som andra typer av forskning. Uppslag till forskningsstudier har i några fall kommit direkt från rektorer och personal i regional utbildningsverksamhet.

Pågående forskningsprojekt

Här är ett urval av de forskningsprojekt som drivs inom ramen för forskningsgruppen

 • Digitala rörelser – Digital Movements
  Studiens syfte är att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik i förskolans ateljé och hur användande av digital teknik kan stimulera estetiska lärprocesser och initiera lärande inom områden som exempelvis litteracitet, matematik och naturvetenskap. Projektets första del pågick mellan 2019 - 2021 och dessa andra del fortsätter under 2022. Projektansvarig: Lena O Magnusson, https://www.hig.se/lenaomagnusson
 • Education and Teaching in Early Years From International Perspectives
  Projektet har partners från förskolor och universitet från England, Norge, Spanien och Sverige. Projektet syftar till att stödja förskollärares professionella utveckling och medvetenhet relaterad till undervisning och värderingar ur internationella perspektiv genom att delta i varandras verksamheter och reflektera tillsammans. Projektet omfattar såväl fortbildning som forskning. Projektet finansieras genom Erasmus+ KA2.
  Projektledare: Kerstin Bäckman och Kia Kimhag
 • Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPU)
  Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet. Projektet genomförs i samverkan med Ifous och sätter fokus på undervisning i fritidshem, samarbete mellan fritidshem och skola samt rektors ledning av fritidshemmets verksamhet. Utifrån FoU-programmets syfte och mål har följande frågeställningar formulerats för forskningsdelen:
  Hur kan ett tydliggjort och samtidigt mera avgränsat uppdrag för de yrkesverksamma i fritidshemmet skapa en större helhet och samhörighet med resten av skolan? Hur kan undervisning på fritidshem definieras och vad bidrar undervisningen i fritidshemmet med till elevernas utveckling och lärande?Projektledare: Björn Haglund och Helena Ackesjö (Linnéuniversitetet)

  Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets hemsida
 • Förskolans styrning och professionell utveckling
  Projektet avser att få en djupare förståelse för hur kvalitetsarbetet i förskolan utvecklas genom att inkludera flera nivåer: förskollärare, förskolechefer samt den kommunala förvaltningen. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete förstås holistiskt och att dessa olika nivåer förstås behöver i relation till varandra. Forskningen bygger framför allt på insamling av data genom semistrukturerade intervjuer och studier av dokument på olika nivåer.
  Projektansvariga: Johan Liljestrand och Annika Elm
 • Vad är en innovativ (förskol-)lärare
  Forskningsprojektet görs inom det Europeiska ATEE-nätverket där avsikten är att karakterisera vad som kännetecknar innovativa lärare och skolledare. Fokus i HIG:s medverkan ligger på förskollärare. Projektansvarig: Johan Liljestrand
  Läs mer om det Europeiska ATEE-nätverket

Avslutade forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt
 • Förskollärares ämneskunskaper
  Projektet är ett praktiknära forskningsprojekt avseende ämneskunskaper och ämnesdidaktik i förskolan i relation till matematik, naturvetenskap och teknik. I projektet används både enkäter och intervjuer men även kollegiala samtal i forskningscirklar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Projektledare: Kerstin Bäckman
  Projektet finns dokumenterat i rapporten: Bäckman, K., Johansson, A.-M., & Arnqvist, A. (2021). Förskollärares professionskunskaper i förskolans ämnesundervisning. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-35605
 • Undervisning i åldersblandade och åldershomogena grupper
  Den här undersökningen har genomförts som en pilotstudien med utgångspunkt i en fråga som kom från en förskolechef i regionen. Syftet var att undersöka hur och på vilka sätt undervisning, med utgångspunkt i förskolans läroplan, utformas och gagnas av att barn i förskolan delas in i åldershomogena eller åldersblandade grupper. Pilotstudien pågick under 2020 och är finansierad med interna så kallade ULF medel för praktiknära forskning.
  Projektrapport: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-34252
  Projektledare: Kerstin Bäckman och Lena O Magnusson
 • Barn, böcker, delaktighet och inflytande
  Följeforskning i regionen med fokus på yngre barns delaktighet i läsande, läsaktiviteter och utformandet av läsmiljöer i förskolan. En mindre studie där en forskare från högskolan i Gävle följt delar av ett bokstart-projekt som utspelar sig i några av Region Gävleborgs förskolor. Finansierat av Statens kulturråd. Slutrapport finns på Region Gävleborgs hemsida. Magnusson, L. (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartprojekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1458109/FULLTEXT02.pdf Ansvarig forskare: Lena O Magnusson
 • Förskollärare om det skolliknande uppdraget
  Ett forskningsprojekt som syftar till att genom intervjuer med förskollärare synliggöra hur de förstår sitt uppdrag i relation till läroplanen och där ämnen som t ex matematik, kunskap om naturen och språklig medvetenhet står i fokus. Projektledare: Johan Liljestrand

Publikationer

Samtliga publikationer av medlemmar i forskningsgruppen ECE.

Kontakt

Björn Haglund, samordnare ECE
Telefon: 026-64 81 19
E-post: bjorn.haglund@hig.se

Lena O Magnusson, samordning ECE och ansvarig för hemsidan
Telefon: 026-64 84 46
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publicerad av: Lena O Magnusson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)