Gå till eugreenalliance
Sök

Publikationer ECE

Nedan listas publikationer från medlemmar i forskningsgruppen ECE

Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2023). What is the capacity of A in the contexts of STEM?. Early years, 43 (1), 123-136. 10.1080/09575146.2021.1914557 [Mer information]
Magnusson, L. (2023). Digital technology and the subjects of literacy and mathematics in the preschool atelier. Contemporary Issues in Early Childhood, 24 (3), 333-345. 10.1177/1463949120983485 [Mer information]
Magnusson, L., Forsling, K. & Walldén Hillström, K. (2023). ”Titta, jag ser dig!” – kameran som resurs för delaktighet i förskolan. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 17 (4), 53-67. 10.58714/ul.v17i4.18259 [Mer information]
Haglund, B. (2023). Pupils’ development: Policy enactment in Swedish school-age educare. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 9 (3), 221-232. 10.1080/20020317.2023.2236748 [Mer information]
Rogalska–Yablonska, I., Melnyk, N., Tsvietkova, H., Dovbnia, S. & Malysheva, D. (2023). Preschoolers with general speech underdevelopment socialization practices in Ukrainian and Swedish preschool educational institutions. Eduweb - Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 17 (2), 161-176. 10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.14 [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2022). Teaching and learning in age-homogeneous groups versus mixed-age groups in the preschool – the Swedish example. Cogent Education, 9 (1). 10.1080/2331186x.2022.2109802 [Mer information]
Perselli, A. & Haglund, B. (2022). Barns perspektiv och barnperspektiv: en analys av utgångspunkter för fritidshemmets undervisning. Pedagogisk forskning i Sverige, 27 (2), 75-95. 10.15626/pfs27.02.04 [Mer information]
Melnyk, N., Pukhovska, L., Kovtun, O., Biletska, I. & Ladohubets, N. (2022). Current trends of teacher education in the Ukraine and EU countries under conditions of pospandemia and russian invasion. Revista Amazonia Investiga, 11 (56), 103-113. 10.34069/ai/2022.56.08.11 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). Visual research material and diffractive readings – a relational research story. QSE. International journal of qualitative studies in education, 34 (3), 183-196. 10.1080/09518398.2020.1735564 [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Like school and not like school: Ambivalences in Swedish preschool teachers’ enacted policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7 (1), 44-52. 10.1080/20020317.2020.1789405 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). “Look, my name! I can write” – literacy events and digital technology in the preschool atelier. Journal of Early Childhood Literacy. 10.1177/14687984211058943 [Mer information]
Ackesjö, H. & Haglund, B. (2021). Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situations-styrning och inbäddning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15 (1), 69-87. Länk [Mer information]
Still, J., Svanbäck-Laaksonen, M., Bäckman, K. & Eriksson, A. (2021). Dokumentation i förskolan : en innehållsanalys av förskolans styrdokument i Finland och Sverige. Forskning om undervisning och lärande, 9 (2), 50-74. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2021). ‘Wow, this is like dreaming!’ Different ways of working with visual arts and the work of artists in the preschool atelier. International Art in Early Childhood Research Journal (1). Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan: en ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare (4), 192-212. 10.24834/educare.2021.4.7 [Mer information]
Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation” : Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn, 36 (2), 75-92. 10.5324/barn.v36i2.2766 [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs : Three-year-olds and digital cameras. Australasian Journal of Early Childhood, 43 (3), 34-42. 10.23965/AJEC.43.3.04 [Mer information]
Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barnehageforskning, 15 (2), 1-18. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Biamba, C. (2016). Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm. Journal of Education and Practice, 7 (3), 119-124. Länk [Mer information]
Haglund, B. (2016). Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. Educare (1), 64-85. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Säkerställa skriftspråklighet – vad kan det innebära?<em> </em>. Dyslexi (4), 9-11. [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning och Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Jusslin, S., Bodén, L., Magnusson, L. & Østen, T. (2022). Editorial - Post-approaches to education and the arts: Putting theories to work in arts educational practices. JASED - Journal for Research in Arts and Sports Education, 6 (3), 1-10. 10.23865/jased.v6.4017 [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Från studerande i pedagogik till forskningsledare i utbildningsvetenskap - En resa genom det pedagogiska kunskapsområdets omvandling. Pedagogisk forskning i Sverige, 23 (5), 137-157. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 264-270. [Mer information]
Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. M:E:R: om Montessori. Tidskrift för utbildning och forskning inom montessoripedagogik, 1 (1), 9-25. [Mer information]
Gustafsson, C. & Monica, H. (2005). Examensarbetet inom lärarutbildningen – En analys i relation till Högskolelagens mål. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]
Gustafsson, C. (2005). Temaintroduktion : Högre utbildning i ljuset av högskolelagen – exemplet lärarutbildning. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Pramling, I., Magnusson, L., Kjällander, S., Palmer, A., Eidevald, C., Williams, P., Palmér, H., Dunkels, E., Hilldén, E., Godhe, A., Petersen, P., Walan, S., Nilsen, M., Ebbelind, A., Enochsson, A., Lagergren, A., Patron, E., Norén, E., Forsling, K., Wernholm, M., Lagerlöf, P., Hvit Lindstrand, S., Holmberg, K., Danielsson, K., Caiman, C., Samuelsson, R. & Walldén Hillström, K. (2024). 27 forskare i upprop mot skärmfri förskola. Förskolan. Länk [Mer information]
Kjällander, S., Walan, S., Nilsen, M., Petersen, P., Caiman, C., Godhe, A., Ebbelind, A., Enochsson, A., Lagergren, A., Kuusisto, A., Dunkels, E., Patron, E., Norén, E., Monian, F., Palmér, A., Forsling, K., Walldén Hillström, K., Wernholm, M., Lagerlöf, P., Magnusson, L., Hvit Lindstrand, S., Holmberg, K., Danielsson, K. & Selander, S. (2023). Förskolan behöver en digitaliseringsstrategi. Svenska Dagbladet (18-jun). Länk [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2019). Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Sydsvenskan (22-nov). [Mer information]
Gustafsson, C. (2010). Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?<em></em>. Vägval i skolans historia, 10 (2), 3-9. [Mer information]

Böcker

Forsler, I., Magnusson, L. & Öhman, E. (red.) (2024). Bild och visuell kultur: undersökande bildundervisning i grundskola och fritidshem. Lund: Studentlitteratur AB. 210 s. [Mer information]
Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 s. [Mer information]
Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 s. [Mer information]
Biamba, C. (2013). Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015 : Has Education Made a Difference?. Stockholm: Stockholm University. 94 s. (Yellow Report / Institute of International Education, Stockholm University 125) Länk [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (red.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 s. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (red.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Wahlgren, C. (2023). En bild säger mer än tusen ord : Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik. Diss. (sammanfattning), 2023. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 153 s. Länk [Mer information]
Lindh, Y. (2022). Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser. Diss. , 2022. Åbo: Åbo Akademis förlag. 153 s. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 s. (ArtMonitor 64) Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]
Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. Diss. , 2014. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 261 s. Länk [Mer information]
Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 s. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Olsson Mohammad-Ali, J. & Magnusson, L. (2024). Kvalitet i förskolans undervisning. SYNTES23 : Utvecklingsartiklar från Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2023. FoU Skola, Skånes Kommuner. S. 43-58. Länk [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2022). Children Taking Their Place in the Institutional Practice Through Their Photographic Voice. Local Childhoods in Global Times. Bristol UK/Chicago, USA: Intellect Ltd.. S. 86-102. [Mer information]
Lindh, Y. (2020). Konstsamtal - hur samtalar förskollärare och barn och på vems villkor?. Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 123-137. [Mer information]
Boström, L. & Haglund, B. (2020). Att leda fritidshemmets verksamheter. Lärare som ledare – i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. S. 309-326. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 13-33. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Analoga och digitala lekar i ateljén. Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget. S. 149-163. [Mer information]
Haglund, B. (2020). Från fritidspedagog till lärare i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A., Haglund, B., Andersson, B. & Kane, E. (2020). Swedish school-age educare: a combination of education and care. <em>International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools.</em>. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 173-192. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Magnusson, L. & Ivarsson, A. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och förhållningssätt med fokus på programmering. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 107-122. [Mer information]
Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential och möjlighet. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 53-70. [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. S. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. S. 203-228. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Lindh, Y. (2016). Bildkonsten som en ingång till att förstå <em>den andre</em>. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. S. 147-166. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. S. 215-234. [Mer information]
Lindh, Y. (2014). Förskoleateljén - en plats för barns skapande?. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 83-111. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 119-132. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 53-81. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 227-260. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 7-20. Länk [Mer information]
Hammarberg, A. (2012). Att utmana studenters föreställningar : med genus som exempel. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 67-79. [Mer information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S. 94-115. [Mer information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Att erkänna och urskilja : Ett designorienterat multimodalt fokus på barns meningsskapande. Tekst og tegn : Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S. 51-62. [Mer information]
Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Barnet, platsen, tiden : Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 51-74. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Snuttefilm i förskolan : en studie av tvååringars meningsskapande och engagemang. Blöjbarnsteve : Om hur barn under 3 år upplever TV och leker med fjärrtroll. Uppsala: Filmförlaget. S. 195-214. [Mer information]

Konferensbidrag

Liljestrand, J. (2024). The preschool child as an equivalent citizen. . [Mer information]
Günther-Hanssen, A., Areljung, S., Magnusson, L. & Lindqvist, A. (2024). Transdisciplinary STEAM education – opportunities for thinking, doing and being beyond the already known?. . [Mer information]
Magnusson, L., Ilje-Lien, J. & Kaihovirta, H. (2023). Re-visioning the artographer: undisciplined polyphonic voices as echoes for the future. . [Mer information]
Magnusson, L. (2022). 'The rug is my best place' – in the entangled intersection of children's and educators' views of the educational environment in preschool. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2022). The enactment of preschool curriculum in municipal quality work. . [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2021). Photography, time, place and space in early childhood education. . [Mer information]
Magnusson, L. (2021). STEAM, STEM and the atelier of preschool – a meta-approach. . Länk [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). (Re)imaging Teacher Education to Enable the Development of Innovative Teachers: International Perspectives and Insights. . [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2020). The visual construction of childhood in Swedish preschool institutions through the photographic gaze of children. Nordic childhoods in contemporary times. [Mer information]
Haglund, B. (2019). Using narratives as a way to describe opportunities and constraints in the everyday work at a school-age educare centre. . [Mer information]
Haglund, B. (2019). Teachers directed to extended education: a profession based in childhood sociology?. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). I rörelse med en balaklava – att dela estetiska erfarenheter i högre utbildning. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children's perspective. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. ECER 2018, book of abstracts. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Att utveckla seende och att göra synligt – treåringar och fotografi. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Children's perspectives, ethics and theory. . [Mer information]
Biamba, C. & Odero, J. (2016). A policy review of school leadership in Sub-Saharan Africa. Leading better learning: School leadership and quality in the Education 2030 agenda : Regional reviews of policies and practices: UNESCO Education Sector. S. 111-136. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic opportunities in young children´s use of digital camera. . Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic consequences in young children's use of digital cameras in preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2015). Preschool teachers and their professional knowledge : teaching mathematics in preschool. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 272-272. [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Play and Everyday Mathematics in Preschool. <em>5th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book</em>. S. 295-296. [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Estetiska lärprocesser : vad ger det studenterna?. . [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 271-271. [Mer information]
Sutherland, H. & Sundberg Kimhag, K. (2015). How can students develop reflective learning and practice during a short visit to view another country´s educational system?. 25th EECERA Annual conference ‘Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract book. S. 163-164. [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Digitalkameran som möjlighet - estetiska aspekter av små barns användande av digitalkameror i förskolan. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Det teoretiska perspektivets potential - eller, teorierna och materialets möjlighet. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Estetiska tilltal och estetiskt fokus : fotografiska sam-handlingar mellan treåringar och digitalkameror. Bildlärarutbildningarnas nätverkskonferens. [Mer information]
Bäckman, K. & Hammarberg, A. (2014). The importance of preschool teachers’ knowledge for quality in early childhood education. 24th EECERA annual conference ’Us, Them and Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 54-54. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Teaching Mathematics in Swedish Preschool - Didactic Situations. 24th EECERA Conference : ‘Us, Them &amp; Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 94-. [Mer information]
Ahrenby, H. (2014). Everything is possible! : - what can happen when the content in art education is equal to a visual culture that young people live in and take part of in their everyday life. 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA ) :  Diversity through Art, Change, Continuity, Context : Abstracts : Pecha Kucha Presentations. S. 1-. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Children's Play as a Starting Point for Teaching Mathematics in Preschool. POEM : Online Proceedings. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2013). Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Different Cultures, Different Contexts : Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Språkutveckling genom estetiska uttrycksformer : vad kan barnen lära oss?. . Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Competent Toddlers : A Study of Engagement, Social Interaction and Meaning Making In Front Of The TV Screen. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Kameran kan titta: visuella händelser i förskolan. . [Mer information]
Bäckman, K. (2012). Teaching and Learning Geometry in Preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2012). Matematikundervisning i förskolan<em> </em> : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Bose, K. & Iller Givell, M. (2011). Teaching/Learning of Mathematics in Preschools : A case of Botswana and Sweden. Education from birth : Research, Practices and Educational policy. Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Snuttefilmsprojektet i Gävleborg – en studie kring rörlig bild i förskolan. . [Mer information]
Bäckman, K. (2011). Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning. Rights and Education. Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Persson, A. (2011). Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Film i  förskolan : om de yngre barnens meningsskapande kring rörlig bild. . [Mer information]
Swärd, A. (2010). Praxisnära forskning<em></em> : skriftspråkligt arbete i några olika klassrumsmiljöer. Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Ensuring Literacy through ‘Didactic Arranging’. International Conference on Special Education. [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Meaning making and learning in preschool. . Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Meaning making in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Making meaning in Early Years Science Education. . [Mer information]
Björklund, E. (2006). Early Literacy- young children in pre-school. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context. European Conference on Reading. S. 15-. [Mer information]
Björklund, E. (2005). How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy. . [Mer information]
Gustafsson, C. (2004). Vems ansvar är det att pedagogiska meriter dokumenteras och blir värderade på ”rätt” sätt?. Conference for development of higher education. Stockholm: Council for the Renewal of Higher Education. S. 177-190. [Mer information]

Rapporter

Ackesjö, H. & Haglund, B. (2022). Undervisning och ledarskap på fritids : Perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Ifous. 108 s. (Ifous rapportserie 2022:4) Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartprojekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. 48 s. Länk [Mer information]
Bäckman, K. & Magnusson, L. (2020). Undervisning i åldershomogena och åldersblandade barngrupper i förskolan. Gävle: Gävle University Press. 21 s. (FOU-rapport 50) Länk [Mer information]
Gustafsson, C. & Andersson, K. (2018). Teori och praktik i synergi - produktarbete som självständigt arbete. Uppsala: Uppsala universitet. 72 s. [Mer information]
Gustafsson, G., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, C., Sanner, I. & Wogensen Bach, L. (2017). Mid-term Evaluation of Ten National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel: Division of Science. Oslo: 58 s. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2013). Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL) : En utvärdering efter halva tiden. Oslo: Norges Forskningsråd. 47 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, G. & Nexö, E. (2013). Mid-term Evaluation of Five National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel. Oslo: The Research Council of Norway. 46 s. [Mer information]
Berg, H., Forsberg, M., Hedman, I., Helmerson, A., Johansson, I., Nilheim, B. & Stöpfgeshoff, H. (2011). Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets arbete : något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem. Gävle: Högskolan i Gävle. 19 s. (FOU-rapport 39) Länk [Mer information]
Østergaard Andersen, P., Björklund, E., Bleses, D., Gjervan, M., Hagtvet, B. & Valvatne, H. (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager : Rapport från Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 307 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Gustafsson, C. (2003). Forskningsgruppens funktion – vetenskaplig profilering, empiriska vinster eller något annat? Uppsala universitet : I Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 14 s. (Research Reports 2003:2) [Mer information]

Övrigt

Lindstrand, F. (2013). Att urskilja och erkänna : Om betydelsen av att se och synliggöra barns kompetens. Gävle: Folkteatern i Gävle. [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)