Gå till eugreenalliance
Sök

Publikationer ECE

Nedan listas publikationer från medlemmar i forskningsgruppen ECE

Publikationer

Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker | Konferensbidrag | Rapporter | Övrigt


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Magnusson, L. & Bäckman, K. (2023). What is the capacity of A in the contexts of STEM?. Early years, 43 (1), 123-136. 10.1080/09575146.2021.1914557 [Mer information]
Magnusson, L. (2023). Digital technology and the subjects of literacy and mathematics in the preschool atelier. Contemporary Issues in Early Childhood, 24 (3), 333-345. 10.1177/1463949120983485 [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2022). Teaching and learning in age-homogeneous groups versus mixed-age groups in the preschool – the Swedish example. Cogent Education, 9 (1). 10.1080/2331186x.2022.2109802 [Mer information]
Perselli, A. & Haglund, B. (2022). Barns perspektiv och barnperspektiv: en analys av utgångspunkter för fritidshemmets undervisning. Pedagogisk forskning i Sverige, 27 (2), 75-95. 10.15626/pfs27.02.04 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). Visual research material and diffractive readings – a relational research story. QSE. International journal of qualitative studies in education, 34 (3), 183-196. 10.1080/09518398.2020.1735564 [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Like school and not like school: Ambivalences in Swedish preschool teachers’ enacted policy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7 (1), 44-52. 10.1080/20020317.2020.1789405 [Mer information]
Magnusson, L. (2021). “Look, my name! I can write” – literacy events and digital technology in the preschool atelier. Journal of Early Childhood Literacy. 10.1177/14687984211058943 [Mer information]
Ackesjö, H. & Haglund, B. (2021). Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situations-styrning och inbäddning. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15 (1), 69-87. Länk [Mer information]
Still, J., Svanbäck-Laaksonen, M., Bäckman, K. & Eriksson, A. (2021). Dokumentation i förskolan : en innehållsanalys av förskolans styrdokument i Finland och Sverige. Forskning om undervisning och lärande, 9 (2), 50-74. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2021). ‘Wow, this is like dreaming!’ Different ways of working with visual arts and the work of artists in the preschool atelier. International Art in Early Childhood Research Journal (1). Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan: en ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare (4), 192-212. 10.24834/educare.2021.4.7 [Mer information]
Haglund, B. (2018). ”Men dom flesta har en liknande situation” : Ett narrativ om bristande personella resurser och omgivningens begränsade förväntningar. Barn, 36 (2), 75-92. 10.5324/barn.v36i2.2766 [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs : Three-year-olds and digital cameras. Australasian Journal of Early Childhood, 43 (3), 34-42. 10.23965/AJEC.43.3.04 [Mer information]
Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk Barnehageforskning, 15 (2), 1-18. Länk [Mer information]
Liljestrand, J. & Hammarberg, A. (2017). The social construction of the competent, self-governed child in documentation : panels in the Swedish preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (1), 39-54. 10.1177/1463949117692270 [Mer information]
Biamba, C. (2016). Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm. Journal of Education and Practice, 7 (3), 119-124. Länk [Mer information]
Swärd, A. (2010). Säkerställa skriftspråklighet – vad kan det innebära?<em> </em>. Dyslexi (4), 9-11. [Mer information]
Liljestrand, J. (2010). Barns möte med undervisning och dess konsekvenser för demokratiskt medborgarskap. Utbildning och Demokrati, 19 (2), 59-76. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Jusslin, S., Bodén, L., Magnusson, L. & Østen, T. (2022). Editorial - Post-approaches to education and the arts: Putting theories to work in arts educational practices. JASED - Journal for Research in Arts and Sports Education, 6 (3), 1-10. 10.23865/jased.v6.4017 [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Från studerande i pedagogik till forskningsledare i utbildningsvetenskap - En resa genom det pedagogiska kunskapsområdets omvandling. Pedagogisk forskning i Sverige, 23 (5), 137-157. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema. Pedagogisk forskning i Sverige, 17 (3-4), 264-270. [Mer information]
Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]
Gustafsson, C. (2008). Vikten av att beforska montessoripedagogiken. M:E:R: om Montessori. Tidskrift för utbildning och forskning inom montessoripedagogik, 1 (1), 9-25. [Mer information]
Gustafsson, C. & Monica, H. (2005). Examensarbetet inom lärarutbildningen – En analys i relation till Högskolelagens mål. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]
Gustafsson, C. (2005). Temaintroduktion : Högre utbildning i ljuset av högskolelagen – exemplet lärarutbildning. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (2). [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2019). Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Sydsvenskan (22-nov). [Mer information]
Gustafsson, C. (2010). Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?<em></em>. Vägval i skolans historia, 10 (2), 3-9. [Mer information]

Böcker

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Bäckman, K., Elm, A. & Magnusson, L. (red.) (2020). Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 196 s. [Mer information]
Magnusson, L., Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (2018). Skapande verksamhet i förskolan – kreativt arbete med analoga och digitala redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 192 s. [Mer information]
Biamba, C. (2013). Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015 : Has Education Made a Difference?. Stockholm: Stockholm University. 94 s. (Yellow Report / Institute of International Education, Stockholm University 125) Länk [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C. & Riis, U. (red.) (2012). Enlightenment, Creativity and Education : Polities, Politics, Performances. Rotterdam: Sense Publishers. 234 s. (Comparative Education Society in Europe Series 19) [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts Förlag. 208 s. [Mer information]
Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larsson, L. (red.) (2009). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: Uppsala universitet. 247 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala) [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (red.) (2008). Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. (Lärarutbildningens skriftserie 4) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Lindh, Y. (2022). Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser. Diss. , 2022. Åbo: Åbo Akademis förlag. 153 s. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. Diss. , 2017. Göteborg: Göteborgs universitet. 286 s. (ArtMonitor 64) Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss. , 2015. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 273 s. Länk [Mer information]
Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige. Diss. , 2014. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 261 s. Länk [Mer information]
Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. , 2009. Göteborg: Göteborgs universitet. 280 s. (Göteborg Studies in Educational Sciences 270) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Elm, A. & Liljestrand, J. (2023). Innovative preschool teachers as educational development leaders: A Swedish case. Characteristics and Conditions for Innovative Teachers. International Perspectives. Taylor & Francis. 10.4324/9781003216902-5 [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2022). Children Taking Their Place in the Institutional Practice Through Their Photographic Voice. Local Childhoods in Global Times. Bristol UK/Chicago, USA: Intellect Ltd.. S. 86-102. [Mer information]
Lindh, Y. (2020). Konstsamtal - hur samtalar förskollärare och barn och på vems villkor?. Förskola, barn och undervisning : didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 123-137. [Mer information]
Boström, L. & Haglund, B. (2020). Att leda fritidshemmets verksamheter. Lärare som ledare – i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. S. 309-326. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Maria Montessori. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Prolog : "Varför ska vi tala om didaktik i förskolan?". Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. S. 13-33. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Analoga och digitala lekar i ateljén. Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget. S. 149-163. [Mer information]
Haglund, B. (2020). Från fritidspedagog till lärare i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups Utbildning AB. [Mer information]
Klerfelt, A., Haglund, B., Andersson, B. & Kane, E. (2020). Swedish school-age educare: a combination of education and care. <em>International Developments in Research on Extended Education: Perspectives on extracurricular activities, after-school programs, and all-day schools.</em>. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 173-192. [Mer information]
Gustafsson, C. (2020). Montessori Schools. The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Thousand Oaks: Sage Publications. [Mer information]
Magnusson, L. & Ivarsson, A. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och förhållningssätt med fokus på programmering. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 107-122. [Mer information]
Liljestrand, J. (2020). Förskollärares professionella undervisningskunskap. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Liber. [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Bild och bildskapande som didaktiska verktyg i förskolan - potential och möjlighet. Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber AB. S. 53-70. [Mer information]
Gustafsson, C. (2018). Montessori Education. International Handbook of Early Childhood Education. Dordrecht: Springer. S. 1439-1456. 10.1007/978-94-024-0927-7_74 [Mer information]
Tebano Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2018). Montessoripedagogik : utbildning för en hållbar värld. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. S. 203-228. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Camera, Aesthetics, Democracy, and Pre-school: in a Photographic World with Three-year-olds. Art-Based Education: An Ethics and Politics of Relations. Gothenburg: HDK - Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg. S. 37-54. [Mer information]
Lindh, Y. (2016). Bildkonsten som en ingång till att förstå <em>den andre</em>. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. S. 147-166. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Förskolebarn lär tillsammans med ting - treåringar och digitalkameror. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund. S. 215-234. [Mer information]
Lindh, Y. (2014). Förskoleateljén - en plats för barns skapande?. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 83-111. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet. Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 119-132. [Mer information]
Magnusson, L. (2014). Benämning, plats och visuell röst - tre blickar på svensk förskola. Visuella arenor och motsägelsefulla platser : Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos. S. 53-81. [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?. Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 227-260. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2012). Introduktion till boken och dess teman. Kvalificerad som lärare? : Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. S. 7-20. Länk [Mer information]
Hammarberg, A. (2012). Att utmana studenters föreställningar : med genus som exempel. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. S. 67-79. [Mer information]
Björklund, E. (2012). Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn. Forskning i pædagogisk praksis. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S. 94-115. [Mer information]
Ahlquist, E., Gustafsson, C. & Gynther, P. (2011). Montessoripedagogik i dåtid och samtid. Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Att erkänna och urskilja : Ett designorienterat multimodalt fokus på barns meningsskapande. Tekst og tegn : Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S. 51-62. [Mer information]
Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Barnet, platsen, tiden : Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 51-74. [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Becoming a teacher : an introduction to the book. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 11-26. Länk [Mer information]
Fransson, G. & Gustafsson, C. (2008). Summary, conclusions and future perspective. Newly Qualified Teachers in Northern Europe : Comparative Perspectives on Promoting Professional Development. Gävle: Gävle University Press. S. 167-192. [Mer information]
Lindstrand, F. (2008). Snuttefilm i förskolan : en studie av tvååringars meningsskapande och engagemang. Blöjbarnsteve : Om hur barn under 3 år upplever TV och leker med fjärrtroll. Uppsala: Filmförlaget. S. 195-214. [Mer information]

Konferensbidrag

Magnusson, L. (2022). 'The rug is my best place' – in the entangled intersection of children's and educators' views of the educational environment in preschool. . [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2022). The enactment of preschool curriculum in municipal quality work. . [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2021). Photography, time, place and space in early childhood education. . [Mer information]
Magnusson, L. (2021). STEAM, STEM and the atelier of preschool – a meta-approach. . Länk [Mer information]
Liljestrand, J. & Elm, A. (2021). (Re)imaging Teacher Education to Enable the Development of Innovative Teachers: International Perspectives and Insights. . [Mer information]
Magnusson, L. & Åkerblom, A. (2020). The visual construction of childhood in Swedish preschool institutions through the photographic gaze of children. Nordic childhoods in contemporary times. [Mer information]
Haglund, B. (2019). Using narratives as a way to describe opportunities and constraints in the everyday work at a school-age educare centre. . [Mer information]
Haglund, B. (2019). Teachers directed to extended education: a profession based in childhood sociology?. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). I rörelse med en balaklava – att dela estetiska erfarenheter i högre utbildning. . [Mer information]
Magnusson, L. (2019). Visual research data and diffractive readings. . [Mer information]
Magnusson, L. & Bäckman, K. (2019). STEM and STEAM - in the intercept of teacher's perspective and children's perspective. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Digitalization - play and aesthetics in preschool. . [Mer information]
Magnusson, L. (2018). “– It was good because you had to think a lot” – making movies as an intervention among fifth graders. . [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Child- and subject orientation in Swedish preschool teachers’ practical reasoning. ECER 2018, book of abstracts. [Mer information]
Liljestrand, J. (2018). Educating for critical, sustainable learning in early years – policy expectations and practical deliberations among Swedish preschool teachers. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Magnusson, L. (2018). Photographic agency and agency of photographs – three-year-olds and cameras. . [Mer information]
Elm, A. & Liljestrand, J. (2018). Documentation between local professionalism and accountability – a case from the Swedish preschool. ATEE, 2018, book of abstracts.. [Mer information]
Hammarberg, A. & Bäckman, K. (2017). Preschool teachers pedagogical content knowledge in Mathematics, Science and Technology : What is possible to teach?. 27th EECERA Annual conference 'Social justice, solidarity and children's rights' : Abstract book. Bologna: EECERA. S. 139-140. Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Att utveckla seende och att göra synligt – treåringar och fotografi. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Aesthetic expression and democratic voices - three year olds and digital cameras. . [Mer information]
Magnusson, L. (2017). Children's perspectives, ethics and theory. . [Mer information]
Biamba, C. & Odero, J. (2016). A policy review of school leadership in Sub-Saharan Africa. Leading better learning: School leadership and quality in the Education 2030 agenda : Regional reviews of policies and practices: UNESCO Education Sector. S. 111-136. [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic opportunities in young children´s use of digital camera. . Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2016). Aesthetic aspects and photographic consequences in young children's use of digital cameras in preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Eriksson, A. (2015). Preschool teachers and their professional knowledge : teaching mathematics in preschool. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 272-272. [Mer information]
Bäckman, K. (2015). Play and Everyday Mathematics in Preschool. <em>5th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book</em>. S. 295-296. [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Estetiska lärprocesser : vad ger det studenterna?. . [Mer information]
Ahrenby, H. & Silfver, B. (2015). Aesthetic learning processes. 25th EECERA Annual conference 'Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract Book. S. 271-271. [Mer information]
Sutherland, H. & Sundberg Kimhag, K. (2015). How can students develop reflective learning and practice during a short visit to view another country´s educational system?. 25th EECERA Annual conference ‘Innovation, experimentation and adventure in early childhood' : Abstract book. S. 163-164. [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Digitalkameran som möjlighet - estetiska aspekter av små barns användande av digitalkameror i förskolan. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Det teoretiska perspektivets potential - eller, teorierna och materialets möjlighet. . [Mer information]
Magnusson, L. (2015). Estetiska tilltal och estetiskt fokus : fotografiska sam-handlingar mellan treåringar och digitalkameror. Bildlärarutbildningarnas nätverkskonferens. [Mer information]
Bäckman, K. & Hammarberg, A. (2014). The importance of preschool teachers’ knowledge for quality in early childhood education. 24th EECERA annual conference ’Us, Them and Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 54-54. [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Teaching Mathematics in Swedish Preschool - Didactic Situations. 24th EECERA Conference : ‘Us, Them &amp; Me: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes’ : Abstract Book. S. 94-. [Mer information]
Ahrenby, H. (2014). Everything is possible! : - what can happen when the content in art education is equal to a visual culture that young people live in and take part of in their everyday life. 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA ) :  Diversity through Art, Change, Continuity, Context : Abstracts : Pecha Kucha Presentations. S. 1-. Länk [Mer information]
Bäckman, K. (2014). Children's Play as a Starting Point for Teaching Mathematics in Preschool. POEM : Online Proceedings. [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2013). Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Bose, K. (2013). Different Cultures, Different Contexts : Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Språkutveckling genom estetiska uttrycksformer : vad kan barnen lära oss?. . Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2013). Competent Toddlers : A Study of Engagement, Social Interaction and Meaning Making In Front Of The TV Screen. . [Mer information]
Hammarberg, A. & Liljestrand, J. (2013). The Construction of the Child on Documentation Panels in the Swedish Pre-School. . [Mer information]
Magnusson, L. (2013). Kameran kan titta: visuella händelser i förskolan. . [Mer information]
Bäckman, K. (2012). Teaching and Learning Geometry in Preschool. . [Mer information]
Bäckman, K., Hammarberg, A. & Iller Gesell, M. (2012). Matematikundervisning i förskolan<em> </em> : Vad då undervisning!?. . [Mer information]
Bäckman, K., Bose, K. & Iller Givell, M. (2011). Teaching/Learning of Mathematics in Preschools : A case of Botswana and Sweden. Education from birth : Research, Practices and Educational policy. Länk [Mer information]
Lindstrand, F. (2011). Snuttefilmsprojektet i Gävleborg – en studie kring rörlig bild i förskolan. . [Mer information]
Bäckman, K. (2011). Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning. Rights and Education. Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. & Persson, A. (2011). Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning. . [Mer information]
Lindstrand, F. (2010). Film i  förskolan : om de yngre barnens meningsskapande kring rörlig bild. . [Mer information]
Swärd, A. (2010). Praxisnära forskning<em></em> : skriftspråkligt arbete i några olika klassrumsmiljöer. Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens. [Mer information]
Swärd, A. (2010). Ensuring Literacy through ‘Didactic Arranging’. International Conference on Special Education. [Mer information]
Bäckman, K. (2010). Meaning making and learning in preschool. . Länk [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Meaning making in Early Years Science Education. . [Mer information]
Elm Fristorp, A. (2010). Making meaning in Early Years Science Education. . [Mer information]
Björklund, E. (2006). Early Literacy- young children in pre-school. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context. European Conference on Reading. S. 15-. [Mer information]
Björklund, E. (2005). How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy. . [Mer information]
Gustafsson, C. (2004). Vems ansvar är det att pedagogiska meriter dokumenteras och blir värderade på ”rätt” sätt?. Conference for development of higher education. Stockholm: Council for the Renewal of Higher Education. S. 177-190. [Mer information]

Rapporter

Ackesjö, H. & Haglund, B. (2022). Undervisning och ledarskap på fritids : Perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Ifous. 108 s. (Ifous rapportserie 2022:4) Länk [Mer information]
Magnusson, L. (2020). Barn, böcker, delaktighet och inflytande. Rapport från ett bokstartprojekt i Gävleborgsregionen. Gävle: Region Gävleborg. 48 s. Länk [Mer information]
Bäckman, K. & Magnusson, L. (2020). Undervisning i åldershomogena och åldersblandade barngrupper i förskolan. Gävle: Gävle University Press. 21 s. (FOU-rapport 50) Länk [Mer information]
Gustafsson, C. & Andersson, K. (2018). Teori och praktik i synergi - produktarbete som självständigt arbete. Uppsala: Uppsala universitet. 72 s. [Mer information]
Gustafsson, G., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, C., Sanner, I. & Wogensen Bach, L. (2017). Mid-term Evaluation of Ten National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel: Division of Science. Oslo: 58 s. Länk [Mer information]
Gustafsson, C. (2013). Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL) : En utvärdering efter halva tiden. Oslo: Norges Forskningsråd. 47 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Dahl, H., Gaardhøje, J., Gustafsson, G. & Nexö, E. (2013). Mid-term Evaluation of Five National Research Schools : Report submitted by the evaluation panel. Oslo: The Research Council of Norway. 46 s. [Mer information]
Berg, H., Forsberg, M., Hedman, I., Helmerson, A., Johansson, I., Nilheim, B. & Stöpfgeshoff, H. (2011). Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets arbete : något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem. Gävle: Högskolan i Gävle. 19 s. (FOU-rapport 39) Länk [Mer information]
Østergaard Andersen, P., Björklund, E., Bleses, D., Gjervan, M., Hagtvet, B. & Valvatne, H. (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager : Rapport från Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 307 s. [Mer information]
Gustafsson, C., Fransson, G., Morberg, Å., Nordqvist, I., Hallström, M. & Lindgren, U. (2010). Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.. Stockholm: Vetenskapsrådet. 6 s. (Vetenskapsrådets rapportserie 15) [Mer information]
Gustafsson, C. (2003). Forskningsgruppens funktion – vetenskaplig profilering, empiriska vinster eller något annat? Uppsala universitet : I Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 14 s. (Research Reports 2003:2) [Mer information]

Övrigt

Lindstrand, F. (2013). Att urskilja och erkänna : Om betydelsen av att se och synliggöra barns kompetens. Gävle: Folkteatern i Gävle. [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)