Sök

IT i lärande

IT i lärande är en forskningsgrupp inom området utbildningsvetenskap. Forskningsgruppen studerar villkor för användning av IT inom utbildning.

Inom forskningsgruppen "IT i lärande" undersöks och utvecklas villkor för användning av interaktionsteknologi (IT), utbildning i IT-relevanta frågor samt lärande genom digitala verktyg inom lärarutbildning och skola. Gruppen har som ambition att utveckla IT- och mediakompetensen inom lärarutbildningen, såväl hos lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med IT-pedagoger från ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

GRADE

Pågående forskning

Här är ett urval av forskningsgruppens projekt.

 • Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school
  (Göran Fransson i samarbete med partners vid Umeå University (Ola J. Lindberg och Anders D. Olofsson). Projektet pågår under åren 2015-2020 och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet är avslutat och fokus just nu ligger bland annat på sk. cutting edge technologies som VR.
 • Virtual Reality (VR) i olika utbildningskontexter
  Inom ramen för Digital Learning Lab (DLL) genomförs explorativa studier tillsammans med lärare för att undersöka utmaningar och möjligheter med att använda VR för undervisning och lärande. Studierna berör t.ex. undervisning inom högre utbildning eller historia på gymnasiet. I det senare fallet samarbetar vi med lärare på Vasaskolan och Polhemsskolan i Gävle, och det gör vi inom ramen för den sk. ULF-samverkan.
  Se programmet för VR under Innovationsveckan 2020
  Se film från webbinariet

  Explorativa studier genomförs även i olika yrkeskontexter och i samverka mellan olika ämnen såsom t.ex. Socialt arbete, Vårdvetenskap, didaktik.
 • Nätbaserat lärande inom högre utbildning
  Inom detta projekt genomförs studier kopplat till nätbaserat lärande, exempelvis (a) lärarstudenters användning av digital teknologier, (b) forskningsöversikt kring i vilken mån digitala teknologier används i undervisningen kring läkemedelsberäkning inom sjuksköterskeprogram, (c) förskollärarstudenters uppfattningen om IT-användningen på den egna utbildningen.
 • Användningen av Ipads i förskolan
  Kristina Walldén Hillström. Studerar användningen av iPads i förskolan.
  Avhandling: Walldén Hillström, K. (2020) I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i mulimodala literacypraktiker
 • Digitala teknologier i gymnasieskolan
  Sara Mörtsell (doktorand GRADE). Studerar användningen av digitala teknologier i gymnasieskolan.
 • Digitala system i kvalitetsarbete i förskolor
  Amelie Nebes (Doktorand UPGRADE), Studerar användningen av digitala system i kvalitetsarbete i förskolor.

Forskningsprogram Digitalisering, teknologier, media och lärande

Ett centralt nav i forskningsgruppens verksamhet är forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML) som ingår i det Strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande.

Nationella forskarskolor

Forskningsgruppen medverkar i GRADEresearch som samordnar de två nationella forskarskolorna: Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE) och Lärarutbildning och skolans digitalisering (UPGRADE).

Mer information om GRADEresearch

Digital Learning Lab

Forskningsgruppen driver Digital Learning Lab vid Högskolan i Gävle. Digital Learning Lab består av konceptsalar som kombinerar modern undervisningsdesign med fysiska digitala lösningar som möjliggör studier och möten via nätet.

Läs mer om Digital Learning Lab

Jörgen Holmberg och Göran Fransson berättar om möjliga användningsområden för Virtuella verkligheter (VR) i skolans undervisning och hur praktiknära forskning kan vara en framkomlig väg för att undersöka möjligheter och utmaningar i ett sådant användande. Exempel på lärares, forskares och lärarstudenters erfarenheter från olika forsknings- och samarbetsprojekt presenteras. Göran Fransson gick dessvärre bort strax efter inspelningen.

Publikationer

Se publikationer från medlemmar i forskningsgruppen

Kontakt

Jörgen Holmberg, lektor didaktik
E-post: jorgen.holmberg@hig.se
Telefon: 026-64 50 91

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)