Gå till eugreenalliance
Sök

Inductionforskningen vid Högskolan i Gävle

Forskning med fokus på professionell utveckling under den första tiden i ett yrke, professioner och professionalism, stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis.

Vid högskolan i Gävle bedrivs sedan slutet av 1990-talet forskning kring nyblivna lärares första tid i yrket. Internationellt används beteckningen induction för att fokusera lärares första tid i yrket och frågor kring nyblivna lärares lärande, yrkessocialisation och det stöd de kan behöva för att komma in i yrket på ett bra sätt. I detta är frågor kring professioner och utveckling av såväl professioner som professionsutövares professionalism centrala.

Bok om lärarlegitimationen, Gustafsson, C. & Fransson, G. (2012): Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation

RAOL-projektet (Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare)

Forskningsgruppen induction

Forskningsgruppen induction är den forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och lärarutbildare som bedriver forskning inom dessa områden. Forskningen fokuserar på yrkesprofessionalisering, professionella utveckling under den första tiden i yrket, på stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis. På senare år har forskningsintresset vidgats från att fokusera på nyblivna lärare till att även omfatta andra yrkesgrupper, t.ex. ingenjörer, arkitekter, officerare, sjuksköterskor, medarbetare inom social omsorg och lärare i högre utbildning.

Forskningsgruppen bedriver forskning inom området och koordinerar nätverk för forskning och utvecklingsarbeten kring nyblivna lärares första tid: ett lokalt och ett internationellt nätverk. Ett lokalt kommunnätverk har mellan 1999-2012 varit aktivt med nio kommuner som aktiva partners. Medverkarde gjorde även företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Internationellt koordinerar forskargruppen det nordeuropeiska nätverket för forskning kring nyblivna lärare och utveckling av stödprogram NQTNE (Newly Qualified Teachers in the Northern Europe - Research and Development Network). NQTNEs övergripande syfte är att stimulera  och koordinera internationellt samarbete i forskning och utveckling av stödsystem för nyblivna lärare. En central del i alla dessa två nätverk är den kunskapsutveckling som äger rum genom det erfarenhetsutbyte och de jämförelser som görs inom nätverken.

Inom forskargruppen genomförs flera forskningsprojekt. Inom ramen för det av Vetenskapsrådets finansierade projektet "Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor, genomför ett delprojektet med fokus på lärares engagemang och ideal. I andra projekt studeras hur lärarlegitimationen och lämplighetsprövningen påverkar lärares, mentors och skolledares arbetssituationer, relationer mellan mentor och adept och hur rektorer och förskolechefer genomför bedömningen. AFA försäkring och Högskolan i Gävle finansierar under 2013-2015 projektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare (RAOL-projektet) som fokuserar hur införandet av lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövningen påverkar rektorers arbete, arbetsvillkor och professionella positioner. AFA försäkring finansierar även projektet Skolans Mellanrum som har fokus på lärares relationsarbete i skolan, bl.a. med syfte att studera hur hot, våld och kränkande behandling kan förebyggas genom utvecklingen av hållbara relationer.  

Ett av de forskningsprogram som genomförts inom ramen för forskargruppen Induction är Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling. Forskningsprogrammet löpte under åren 2006-2009 och finansierades av Vetenskapsrådet och Lärarutbildningsnämnden vid HiG. Forskningsprogrammets sex delprojekt var bl.a. inriktade mot: hur nyblivna gymnasielärare erövrar sin auktoritet; hur nyblivna lärare konstrueras utifrån ett genusperspektiv; hur lärare och skolledare såg på införandet av lärarlegitimation och lämplighetsprövning; mentorskapets betydelse för nyblivna lärare; rekrytering av nya lärare i högre utbildning i relation till yrkeskrav samt nyblivna lärares förståelse av yrkeskunnande.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)