Om akademins forskning

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Koppling till aktuell forskning

Grundkravet är att all utbildning ska vara forskningsanknuten. Det betyder att samtliga kurser, oavsett nivå, ska ha en koppling till aktuell forskning inom ämnet. Normalt granskas denna forskningsanknytning i samband med Universitetskanslersämbetets granskningar av huvudområden och reglerade examina.

Ny forskningsprofil

Högskolestyrelsen har gett i uppdrag till Akademin för utbildning och ekonomi att utveckla ett kommande tredje forskningsprofil på högskolan med bas i pedagogik och didaktik. Utgångspunkt för profilarbetet är i första steget pedagogik och didaktik och i nästa steg övriga tre huvudområden svenska, religionsvetenskap och företagsekonomi, som akademin har identifierat som centrala i en kommande ansökan om forskarutbildning. Områdena svenska, religionsvetenskap och företagsekonomi ska ses som stödämnen till pedagogik och didaktik i en kommande ansökan. Målet med detta arbete är att högskolan inom några år erhåller rätten att ge egen forskarutbildning inom ett begränsat område.

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete på akademin som syftar till att formulera den nya forskningsprofilens inriktning och struktur. Detta arbete kommer att fortgå under några år framöver men under 2014 finns ett särskilt utvecklingsprojekt där frågan behandlas. Utvecklingsprojektet leds av Anneli Frelin och Daniel Pettersson.

Operativa ansvaret

Det operativa ansvaret för forskningsanslagets fördelning på forskargrupper ligger på forskningsledarna i samråd med avdelningschefer och akademichef. Forskningsledare vid akademin är Göran Fransson för Utbildningsvetenskap, Peder Thalén för Humaniora och Aihie Osarenkhoe för ämnesområdet Ekonomi.

Publicerad av: Sara Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-02-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)