Pedagogik

Här presenteras forskning som bedrivs vid ämnesavdelningen för pedagogik eller som medarbetare vid ämnesavdelningen deltar i.

​Forskningen i ämnet pedagogik vid Högskolan i Gävle fokuserar på social hållbarhet i termer av kunskap, lärande, utveckling och hälsa. Detta gestaltas i termer av gruppens intresse för hälsofostran, policystudier, bedömningsforskning, inkluderande processer och identitetsutveckling samt pedagogiskt ledarskap. Forskningen inom ämnet organiseras primärt i ett antal forskningsgrupper och enskilda projekt. Dessa presenteras nedan.

Forskargrupper

Special Education in Contextual Settings(SECS)

Kontaktperson: Liya Kalinnikova, liakaa@hig.se

Studies in Eductional Policy (SEP)

Kontaktperson: Daniel Pettersson, dalpen@hig.se

Samhälleliga trender inom hälsofostran (STIHF)

Forskningsgruppen intresserar sig för pedagogiska processer inom olika former av hälsoarbete, såväl det samhälls-, grupp- och individorienterade hälsoarbetet som det hälsoarbete vi gör på/för oss själva som individer. Genom att studera människors tankar, föreställningar, känslor och beteenden relaterade till hälsa och livsstil samt hur dessa opererar i hälsoarbetet produceras kunskap om såväl trender i samhället som om individers lärande och utveckling i relation till hälsa och livsstil.

Kontaktperson: Erika Björklund, ebu@hig.se

Läs mer om forskningsgruppen STIHF (länk till sida om STIHF).

Forskningsprojekt

Hälsoinspiratörer

Inom ramen för forskningsgruppen STIHF genomförs ett forskningsprojekt som fokuserar på hälsoinspiratörer på företag och som ställer frågor om hur hälsoinspiratörer framställs samt om vilket stöd som hälsoinspiratörer anser sig behöva och få.

Fil. dr. Erika Björklund

Hälsodiskurser i policydokument

Detta kommande avhandlingsprojekts syfte är att i policydokument på internationell och nationell nivå studera hur hälsodiskurser opererar i syfte att bidra till konstruktionen av den önskvärda goda medborgaren och i förlängningen även till det samhälle som eftersträvas.

Projektet ingår i forskningsgruppen Samhälleliga trender inom hälsofostran, STIHF.

Fil. mag. och blivande doktorand vid Linköpings Universitet Erika Åkerblom

Hälsosamma medarbetare

Detta avhandlingsprojekt syftade till att studera interaktionen mellan pedagoger och deltagare i hälsofrämjande projekt på arbetsplatser, för att undersöka vilka föreställningar om hälsa, hälsosamhet och kön som kommer till uttryck i den interaktionen samt vilka konsekvenser dessa föreställningar i sin tur kunde sägas ha för hur deltagarna kunde förstå sig själva som könade subjekt och som hälsosamma medarbetare. Disputation 6 februari, 2009.

Fil. dr. Erika Björklund (länk till epostadress) disputerade den 6 februari 2009 vid Umeå universitet.

Övriga forskningsprojekt

Utvärdering av metoder mot mobbning

Professor Peter Gill

Forskningsprojekt Gender norms, the relational self, and personal autonomy

The purpose of this project is to elucidate the situated and relational self in gender theory by discussing what personal autonomy and autonomous action could mean in the context of such a self.  The aims are to develop detailed conceptions of the self as situated and relational, and to formulate empirical conditions for autonomy, which are compatible with these conceptions.

Fil. dr. Åsa Carlsson

Forskningspublikationer

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)