Projekt Framtid - studiehandledare

Via Högskolan i Gävles regionala utvecklingscentrum, RucX, föddes idén till ett projekt som ger personer med utländsk bakgrund större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som elever med annat modersmål än svenska får bättre förutsättningar att klara sina studier.

80 studiehandledare utbildas inom projektet


Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen har nu resulterat i ett projekt där deltagare får kompetensutveckling för att kunna arbeta som studiehandledare. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som stödjer projekt vilka motverkar utanförskap och främjar kompetensutvekling.

Idén till projektet föddes på RucX via dåvarande verksamhetssamordnaren Katarina Löf tillsammans med skolcheferna i regionen såg problematiken med att rekrytera studiehandledare för regionens rektorer. Samtidigt finns det personer som till exempel har arbetat som lärare i sitt hemland och har en pedagogisk utbildning, men som inte kommer i arbete och står utanför arbetsmarknaden.

Det övergripande syftet med projektet är att genom utbildning och praktik ge personer med utländsk bakgrund, vilka står långt från arbets-marknaden, kunskap och förmåga att arbeta som studiehandledare i grund- och gymnasieskolor samt en plattform in på arbetsmarknaden och/eller fortsatta studier.

Utbildningen, som ligger utanför Högskolans ordinarie utbildningsutbud, är på 16 veckor och varvas med praktik. Praktiken kommer att utföras ute i skolorna. Totalt 80 personer utbildas i tre omgångar med start i höst.

Studiehandledarens roll

Som studiehandledare agerar man som språkstöd i modersmålet till elever i undervisningen. Detta innebär att studiehandledaren måste ha goda kunskaper i sitt modesmål men även i det svenska språket.

Utbildningen kommer att ta upp vad det innebär att vara studiehandledare och vilken roll studiehandledaren har, gentemot lärare och gentemot eleverna.

- Elevens betygssättning ska inte falla på att den inte kan förklara eller utveckla sina kunskaper på svenska. Studiehandledaren ska finnas där så eleven får alla möjligheter att visa sina kunskaper och förmågor,
säger Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle.

Deltagarna får lära sig hur Sveriges skolsystem fungerar och vilka undervisningsätt som praktiseras, samt de normer och värden som den svenska skolan vilar på.

Det kan handla om demokrati, värdegrund, jämställdhet och hållbar utveckling, vilka verktyg man använder som ledare i skolan och hur man skapar ett gott ledarskap.

Stora vinster

För Högskolan finns stora vinster i att möta deltagare som har en annan kulturell bakgrund. Behovet av lärare med den erfarenheten är mycket stort idag.

Förhoppningen är att utbildningen i förlängningen ska kunna bli en ingång för deltagarna att kunna tänka sig att arbeta som lärare i Sverige och att steget till att söka sig till lärarutbildningen inte blir så stort.

- Andra vinster blir att elever, med annat modersmål, får bättre förutsättningar att etablera sig i den svenska skolan, att komma i högre studier och ha en positiv framtid. Det finns många goda värden i utbildningsprojektet, säger Glafira Sörensson.

För mer information, v v kontakta:
Glafira Sörensson, projektledare
Tel.: 026-64 85 52
E-post: glafira.sorensson@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag, utbildningskoordinator
Tel.: 026-64 86 43
E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)