Forskning för förskolor och skolor

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

"Den samlade kunskapen om undervisning och om hur elever lär sig växer. Glappet mellan den forskning som produceras i vetenskapliga sammanhang och lärares vardag i klassrummet håller på att minska, och vetenskapliga rön sprids allt mer utanför smala tidskrifter för forskare." Läraryrket ska kännetecknas av kritisk reflektion." (Ur Forskning i klassrummet, Skolverket)

Skollagen 2010:800 1 kap. 5§ "Utbildningen ska vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet"

Aktuellt just nu

För mer information och eventuella frågor, se kontaktuppgifter.

DiVA

DiVA vid Högskolan i Gävle innehåller publikationer av högskolans forskare, lärare och studenter.

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifts-och tidningsartiklar, böcker, rapporter, avhandlingar m.m. Det finns fulltextdatabaser och bibliografiska databaser.

Kerstin Bäckman - "Matematiskt gestaltande i förskolan"

Matematiken finns i barnens lekar. Undervisning behövs redan i förskolan, men personalen måste ha kunskaper att möta barnen där de är, säger Kerstin Bäckman forskare vid Högskolan i Gävle.

- Det är viktigt att redan i förskolan möta barns nyfikenhet för matematik, säger Kerstin Bäckman.

Hon har undersökt hur barn använder matematik i förskolan, och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll.

Hon har observerat och sedan analyserat fyraåringars lek och beskrivit det matematiska innehållet i lekarna. Hon har också intervjuat förskollärare för att få en uppfattning om deras kunskapsbehov i undervisning.

Kontaktuppgifter till Kerstin Bäckman:

kerstin.backman@hig.se, tel 026-64 85 53, 070-213 36 57 

Katharina Andersson - "Pojkar kan visst skriva"

"Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige” heter Katharina Anderssons avhandlingsarbete i pedagogik med inriktning modersmålets didaktik. Avhandlingen är avslutningen på forskarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa i Finland som påbörjades våren 2009.

Katharina har förutom sin forskningsgrund också lång erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivundervisning, dels som klasslärare med de yngsta eleverna i grundskolan dels med lärarstudenter, både som handledare och som adjunkt vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle i Sverige.

Kontaktuppgifter till Katharina Andersson:

katharina.andersson@hig.se, tel 070-174 8071

12-minutersföredrag

Föredragsserien 12 minuter över 12. Målet med serien är att sprida information om pågående forskning samt att öka kontakten mellan Högskolans forskare och en bredare publik.

  1. 12-minutersföredrag

Regionalt utvecklingscentrum

Är du intresserad av att lära dig mer om Regionalt utvecklingscentrum? Läs  Lena Öijens doktorsavhandling Samverkan lärosäte- skola, en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)