Forskningsgrupper och nätverk

Forskningsgrupper

STORIES - Studies of Relationships in Educational Settings
Forskningsmiljön STORIES bildades 2013 med syfte att undersöka frågor som rör utbildningsmiljöers och relationers betydelse för att forma strukturella och mellanmänskliga villkor. Förbättrade utbildningsmiljöer får positiva följder för såväl individer och grupper som för samhället.

Mer information.


Forskningsgruppen Induction
Forskning med fokus på professionell utveckling under den första tiden i ett yrke, professioner och professionalism, stöd och mentorskap samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis. Inom gruppen bedrivs flera forskningsprojekt relaterat till lärarlegitimation, mentorskap och introduktionsperiod för lärare, samt till lärares yrkeskunnande och professionalism.

Mer information

Forskningsgruppen IT i lärande
Forskning med fokus på villkor för användning av interaktionsteknologi (IT), utbildning i IT-relevanta frågor samt lärande genom digitala verktyg inom förskola, skola och lärarutbildning.

Mer information


Forskningsgruppen Early Childhood Education (ECE) vid Akademin för utbildning och ekonomi

Forskningsgruppen Early Childhood Education (ECE) består av lärare/forskare inom Högskolan i Gävle med särskilt intresse för utbildning av förskollärare, fritidspedagoger samt lärare för de yngre skolbarnen. Benämningen ECE är accepterad inom såväl nationell som internationell forskning och avser lärandesammanhang utanför hemmet för barn i åldrarna 0-8 år. Forskningsmiljön inkluderar och samverkar även med yrkesverksamma lärare och intresset riktas mot förskolors, fritidshems och skolors inre verksamhet (undervisning), yrkesprofessionsfrågor samt lärares yrkesmässiga utveckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk/skolverksamhet samt akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser forskningsgruppens inriktning. Övergripande förväntas verksamheten i ECE forskningsgrupp ge ett vetenskapligt bidrag till kunskap om och förståelse för ämnesdidaktikens roll och funktion för yngre barn och får på så sätt betydelse både för de olika programmen i lärarutbildningen och för kompetensutveckling för lärare inom den aktuella åldersnivån.

Kontakt: Kerstin Bäckman, kerstin.backman@hig.se.  

Mer information


Forskningsgruppen Learning study
Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2005 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har bland annat fokus på problematiken i matematik från gymnasieskolan till högskolan, lärandesvårigheter i matematik, speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.

Learning Studies — Praxisnära forskning i matematik vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För närvarande har vi tre aktiva forskare och fyra forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

Samverkan

I vår samverkansgrupp ingår gymnasielärare från Gävleborgs län. Vi har ett livaktigt samarbete med regionens matematikutvecklare. Två av våra doktorander samlar in sina data för lic- respektive doktorsavhandling från regionens skolor. Vi samarbetar med forskarskolorna i matematikdidaktik i Örebro och Linköpings universitet samt med lärarutbildningar i Östra Finlands universitet. Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och gemensamma publikationer. Vi har också inlett ett forskningssamarbete och lärarutbyte med lärare i matematik inom lärarutbildningar vid North West University i Sydafrika. Vidare är vår grupp involverad i ett Sida projekt med matematiklärare från Universitetet i Botswana.

Forskningsprojekt

Syftet med vårt projekt är att utveckla metoder, som avser att förbättra lärande i matematik i perspektivet förskola till högskola. Vidare är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande i matematik, som skall fungera som en plattform för lärarnas kompetensutveckling såväl i skola som högskola. Vår forskning har fokus på frågeställningar som berör svårigheter i fasövergång i matematik från gymnasieskolan till högskolan, problem som uppstår i samband med distansundervisning i matematik och lärandesvårigheter i matematik, som är speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. I våra studier vill vi lyfta fram en forskningsfråga som har att göra med såväl teori som praktik. Den övergripande frågeställningen är därmed hur matematikdidaktiska och pedagogiska teorier kan användas för att förbättra elevers och studenters lärande i matematik från perspektivet förskola till högskola? Projektledare är Iiris Attorps, fil.dr., universitetslektor Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle.

Ansvarig: Iiris Attorps, ias@hig.se.


Nätverk

Förskola, lärande och yrkesprofession, regionalt nätverk
Det regionala kommunnätverket Förskola, lärande och yrkesprofession representeras av företrädare för förskolans verksamhet i Gävleborgs län samt företrädare för Högskolan i Gävle. Inom nätverket initieras samarbetsformer mellan Högskolan och kommunerna Gävle, Hofors, Ljusdal, Mora, Ockelbo, Orsa, Ovanåker, Sandviken, Tierp, Vansbro och Älvkarleby.

Arbetet i regionalt nätverk syftar till att:

• bidra till förskollärares yrkesutveckling genom inventering och kartläggning av lokala förskollärares utbildningsbehov inom naturvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation;

• bidra till läroplansimplementering Lpfö 98, reviderad version;

• utveckla stöd och utbildningsprogram för förskollärare som bygger på såväl beprövad erfarenhet som på forskning;

• utveckla, utvärdera och kontinuerligt genomföra utbildningar som är designade efter de lokala behoven.

I samarbete med Högskolan i Gävle diskuteras och planeras regionala och lokala utbildningsinsatser.


Forum för ämnesdidaktik
Forum för ämnesdidaktik är en sammanslutning av lärare (vid universitet och högskolor, samt det allmänna skolväsendet) och forskare med ett uttalat intresse för ämnesdidaktiska frågor beträffande såväl forskning som utbildning. Organisationen anordnar ett 10-tal seminarier årligen vid Högskolan i Gävle och ett samarbete med Mittuniversitetet innebär att dessa seminarier ibland hålls via telebild.

Ansvariga: Edvard Nordlander, enr@hig.se, och Iiris Attorps, ias@hig.se.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2015-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)