Lärarlyftet ht 2021

Här presenteras kursutbudet för höstterminen 2021

Engelska för lärare i åk 7-9 (1-45) Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Studenternas kommunikativa färdigheter i engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 7-9 utvecklas. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och frågor om identitet och kultur tas upp i litteraturmomenten. Materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning behandlas. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom skriftliga och muntliga uppgifter. Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 2, 2023. Undervisning sker på torsdagar mellan kl. 14.00-16.00.

Kurskod: ENU507

Anmälningskod: 12514

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan ENU507

Engelska för lärare i gymnasieskolan (1-90). Ingår i Lärarlyftet, 90 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: I kursen ges studenterna möjligheten att fördjupa sig i både lingvistiska och litterära teorier och analysmetoder. Fokus läggs på studenternas kommunikativa samt didaktiska färdigheter i engelska och deras förmåga till kritiskt tänkande och metakognition. Kursen behandlar viktiga kulturella koncept som ras, genus, etnicitet, klass, funktionsvariation, religion och nation för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Studenternas
förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska fördjupas inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. Didaktiska teorier och metoder för undervisning och bedömning studeras och kopplingar görs genomgående mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska. Dessutom introduceras olika digitala verktyg och metoder kopplat till språkundervisning. En fördjupning inom andraspråksinlärning ger en ökad förståelse för individers olika behov i lärandeprocessen i det främmande språket. Genom studier av engelska i ett mångkulturellt sammanhang samt översättning av texter utvecklas studenternas kunskap om och förståelse för det engelska språkets innebörd och användning.
Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart dagtid och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 22, 2024.

Kurskod: ENU800

Anmälningskod: 12515

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan ENU800

Naturorienterande ämnen och teknik, åk 1-3 (1-15) Ingår i lärarlyftet II, 15 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Kursen ges på distans med några träffar i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som kan vara uppföljning av en träff, samt förberedande inför kommande träff.

Under kursens gång ges du möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 1-3 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 3 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11.

I kursen ingår att urskilja och granska naturvetenskap och teknik i omvärlden. Kollegialt lärande som en metod för att utveckla sin undervisning kommer att behandlas med Learning study som exempel och i samband därmed exempel på planeringsverktyg som passar för lärare 1-3. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Detta projekt ska redovisas skriftligt och muntligt. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår som viktig del. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Kurstid: Kursen ges på distans med 5 obligatoriska träffar i Gävle. Studietakten är kvartsfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 22, 2022

Kurskod: NIU505

Anmälningskod: HIG-18134

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Naturorienterande ämnen och teknik, åk 4-6 (1-30) Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: I kursen integreras ämnesteori och ämnesdidaktik. Det innebär att ämnesteori och ämnesdidaktik läses parallellt utifrån respektive ämnesinnehåll. Fokus ligger på att fördjupa kunskaper om centrala ämnesbegrepp och samband inom biologi, kemi, fysik och teknik samtidigt som det ämnesdidaktiska perspektivet behandlas. Ämnesinnehållet i respektive ämne är kopplat till grundskolans läroplan för åk 4-6.

Kurstid: Kursen ges på distans med 7 obligatoriska träffar i Gävle. Studietakten är kvartsfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 51, 2022.

Kurskod: NIU504

Anmälningskod: HIG-18133

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan NIU504

Religionskunskap för lärare i åk 7-9 (1-45) Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser.

Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling. Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta.

Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar?

Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 2, 2023.

Kurskod: RVU502

Anmälningskod: 13238

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan RVU502

Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan (1-90) Ingår i Lärarlyftet, 90 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser.​

Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling, där särskild vikt läggs vid att förstå ungdomars identitetsbildning i spänningsfältet mellan religion och vetenskap.

Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta. Olika modeller för ledarskap med särskild betoning på skolmiljön och att leda ungdomar presenteras och nya former av kvinnligt ledarskap diskuteras.

Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar?

Kursen avslutas med en fördjupad genomgång av religionsdidaktiska frågor såsom analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg, en diskussion av nationella och internationella didaktiska undervisningsmodeller, samt användningen av IT i undervisningen.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2021 och avslutas v. 22, 2024.

Kurskod: RVU507

Anmälningskod: 13239

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan RVU507

Kontakt

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Projektansvarig: Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se
Telefon: 070-426 68 80

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-04-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)