Sök

Lärarlyftet ht 2022

Här presenteras kursutbudet för höstterminen 2022

Engelska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet.

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Kursdeltagarnas kommunikativa färdigheter i engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 7-9 utvecklas. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och frågor om identitet och kultur tas upp i litteraturmomenten. Materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning behandlas. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom skriftliga och muntliga uppgifter. Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2022 och avslutas v. 2, 2024.

Kurskod: ENU512

Anmälningskod: HIG-12518

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan ENU512

Engelska för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: I kursen ges deltagarna möjligheten att deltagarens kommunikativa samt didaktiska färdigheter i engelska och deras förmåga till kritiskt tänkande och metakognition. Kursen behandlar viktiga kulturella koncept som ras, genus, etnicitet, klass, funktionsvariation, religion och nation för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Kursdeltagarnas förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska fördjupas inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. Didaktiska teorier och metoder för undervisning och bedömning studeras och kopplingar görs genomgående mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska. Dessutom introduceras olika digitala verktyg och metoder kopplat till språkundervisning. En fördjupning inom andraspråksinlärning ger en ökad förståelse för individers olika behov i lärandeprocessen i det främmande språket. Genom studier av engelska i ett mångkulturellt sammanhang samt översättning av texter utvecklas studenternas kunskap om och förståelse för det engelska språkets innebörd och användning. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart dagtid och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2022 och avslutas v. 23, 2025.

Kurskod: ENU801

Anmälningskod: HIG-2519

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan ENU801

Kontakt

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Projektansvarig: Signhild Olsson

E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)