Lärarlyftet vt 2019

Kursutbud

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp:
                                                                                                 
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ges på distans  med 4 träffar per termin i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som uppföljning av en träff, eller som förberedelse inför kommande träff.

Studietakten är 15 hp per termin, så att du får möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning och bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

I läroplanen anges att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Syftet med kursen är därför att du, som lärare, ska öka dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik, kemi) och teknik så att du, genom undervisning, kan ge eleverna förutsättningar att utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 4-6 och integreras med ämnesdidaktik. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar, ca 6 hp/ämne, och en ämnesgemensam del.

Kursen inleds med de ämnesspecifika områdena. Det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållet introduceras och genomförs parallellt. Laborationer och praktiska övningar är oftast utformade så att de kan användas i undervisning. Ett sådant moment har två syften, dels ditt eget lärande samt hur du kan använda laborationen eller övningen i en klass. Praktiska övningar, laborationer och exkursioner kopplas ihop med teorietisk och didaktisk litteratur. De olika kursmomenten avslutas bland annat genom övningar och seminarier

I kursens senare del ligger ett gemensamt moment som inkluderar ett större projekt där planering, genomförande och utvärdering av både elevers lärarande och ditt eget lärande ingår. Andra viktiga mål med det avslutande projektet är ämnesövergripande arbete och studier kring kollegialt lärande. Där ingår även ämnesövergripande innehåll så som hållbar utveckling, genusperspektiv samt undervisning i naturvetenskap och teknik ur ämnesspecifikt perspektiv.

Utvärdering behandlas under kursen på flera sätt, både genom övningar och teoretiskt.

Kursen No/Tk 30 hp ges av ett lärarlag bestående av lärare från varje ämne

Kurstid: Kursen startar v 4 2019 och avslutas v 50 2019. Studietakten är halvfart.

Kursen ges på distans med 4 träffar per termin i Gävle. Schemat för termin två görs i samråd med kursens deltagare.

Kurskod: NIU504

Anmälningskod: HIG-28118

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15)
Maria Modée, akademisekreterare, mme@hig.se
Eva Kellner, universitetslektor, kursansvarig, eva.kellner@hig.se
Christina Hultgren, universitetslektor, christina.hultgren@hig.se


Religionskunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i
religionskunskap åk 7- 9 utan att vara ämnesbehörig.
                                                                                              
Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.  

Kursbeskrivning:
Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser.

Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling. Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta.

Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar?

Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Kurstid:  Kursen startar v 4, 2019 och avslutas v 3, 2020. Studietakten är helfart vt 19 och halvfart ht 19 och ges på distans.

Kurskod: RVU502

Anmälningskod: HIG-23248

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15
Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se
Olov Dahlin, universitetslektor, ämnesansvarig, olov.dahlin@hig.se


Engelska för lärare 7-9, 45 hp (1-45 hp) Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp:
                                                                                                    

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.  

Kursbeskrivning:

Engelska som skolämne innefattar idag en ökad tonvikt på omvärldskunskap, internationalisering och kommunikativ kompetens. Till detta hör möjligheter till kommunikation via digitala medier, vilket innebär att förmåga att söka och värdera innehåll i text och tal ses som centralt. Undervisning i Engelska ger förutsättningar för nya arbetsformer och undervisningssätt och ämnet utgör därför stimulerande utmaningar för engelsklärare.

Kursen erbjuder kursdeltagarna ett forum för att fördjupa sig i dessa områden och bekanta sig med didaktiska verktyg för att möta de krav som uttrycks i läroplanen. Detta innefattar bland annat kunskap om inkluderande förhållningssätt i undervisningen där elever i behov av särskilt stöd och elever med olika kulturell bakgrund ses som en tillgång i ett flerspråkigt och mångkulturellt klassrum. Kursen betonar även hur medvetenhet om genusperspektiv i undervisningen samt hur kunskap om digitala verktyg kan stödja undervisningen.

Under första terminen ingår kursmoduler som omfattar språkstruktur, skriftlig kommunikation, ämnesdidaktik. Kursens andra termin innehåller kursmomenten fältstudier, samtida engelskspråkig litteratur, barn- och ungdomslitteratur, språkvetenskaplig översikt samt engelska som världsspråk.

Kursen syftar med andra ord till att ge de studerande möjligheter att utveckla goda kunskaper om det engelska språkets mångfald med utgångspunkt från språkliga och kulturella perspektiv. Kursen vänder sig till lärare som vill utöka sin behörighet i ämnet engelska och som önskar fördjupade kunskaper i hur lärare kan bemöta elever i det multikulturella klassrummet, hur man med digitala och analoga verktyg kan designa undervisningen för att främja lärande, och hur man kan bemöta det engelska språkets omfattande variation.

Kurstid:

Kursstart vecka 4, 2019 och kursavslut v 3, 2020. Studietakten är 75% VT19 och 75% HT19 och kursen ges på distans. Datumförlagda distansträffar är torsdagar 14-16.

Kurskod: ENU507

Anmälningskod: HIG-22517 

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15),
Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se
Marko Modiano, universitetslektor, kursansvarig, marko.modiano@hig.se 
Lisa Johansson, universitetsadjunkt,  lisa.johansson@hig.se

Kontakt

Projektansvarig: Signhild Olsson
E-post:
signhild.olsson@hig.se
Tel:
070-426 68 80

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-03-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)