Sök

Kunskapsnätverk - för kompetensutveckling och kunskapsspridning

En arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv.

Inom RucX-samverkan finns för närvarande flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola. Nätverken kan bidra till att fördjupa kompetensen på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Nätverkens syfte

RucX kunskapsnätverk – för kompetensutveckling och kunskapsspridning
 • Nätverken har tydligt syfte och arbeta mot uppsatta mål enligt RucX verksamhetsplan.
 • Nätverken har en tydlig plan för återkoppling till de olika verksamheterna.
 • Nätverk initieras utifrån skolhuvudmännens behov och önskemål och från RucX verksamhet.
 • Nätverken ger skolfältet kunskap om Högskolans verksamhet.
 • Nätverken ger Högskolan insikt i skolfältets arbete.
 • Nätverkens tillblivelse förankras i styrelsen utifrån verksamhetens behov.
 • Nätverkens arbete är tidsbestämda och redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen i styrelsen.
 • Nätverken är tillgängliga för samtliga RucX medlemmar t ex genom digitala arbetssätt.

Kunskapsnätverk 2022

Nätverk för rektorer i grund- och gymnasiesärskolan samt särvux/lärvux

Målgrupp: Rektorer som ansvarar för elever inskrivna i särskolan på alla nivåer.

Mål: Erfarenhetsutbyte samt Skolutveckling och kunskapsuppdraget.

Nätverket startade våren 2017 med syftet att samverka i frågor utifrån uppdraget att möta barn i särskolan. Ingång till forskarvärlden/forskning kring särskolan och villkor för särskolan ger möjlighet till dialog i nätverket. Högskolan står som värd för nätverket.

 • Torsdag 10 februari kl. 9-12
 • Fredag 6 maj kl. 9-12
 • Fredag 30 september kl. 9-12
Nätverk för rektorer för modersmålslärare

Målgrupp: Rektorer som leder modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet.

Mål: Erfarenhetsutbyte och möjlighet att stödja varandra i att skapa förutsättningar för likvärdighet i tillgång till modersmål och studiehandledning.

Vilande: Nätverk för rektorer och lärare i Fritidshem

Målgrupp: Rektorer som ansvarar för fritidshem samt fritidshemmets lärare.

Mål: Fokus på uppdrag/mål i styrdokumenten.

Det regionala nätverket, Fritidshem i fokus, startades i maj 2016 på uppdrag av RucX styrelse. Nätverket träffas två gånger per termin. I nätverket deltar en rektor och en fritidspedagog från respektive samverkanskommuner. Syftet med nätverket är att vara en arena för erfarenhetsutbyte kommunerna emellan men även en mötesplats för fältet och forskare/lärare vid Högskolan i Gävle. Mötena förläggs till den kommun som ansvarar för mötesinnehåll. Rastaktiviteter och systematiskt kvalitetsarbete är några områden som diskuterats.

Vilande: Nätverk för rektorer i förskolan

Målgrupp: Skolformschefer/Rektorer i förskolan.

Mål: Förskola på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet.

Förskolenätverket är en utveckling av en forskarcirkel för förskolan som bedrevs för ett antal år sedan via Högskolan i Gävle. Nätverket temasätter varje möte och väljer värd för möte. Mötena är förlagda på Högskolan i Gävle.

Kontakt

Vill du vara med i ett Kunskapsnätverk eller saknar du något nätverk?

Kontakta: ruc@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)