Gå till eugreenalliance
Sök

Nätverk inom Rucx

En arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv.

Kunskapsnätverk för kompetensutveckling och kunskapsspridning

Syftet med kunskapsnätverken är att skapa förutsättningar för att bredda och fördjupa kompetens genom kollegialt lärande. De ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv.

De initieras utifrån skolhuvudmännens behov och önskemål samt från RucX verksamhet. Kunskapsnätverken kan bidra till att fördjupa kompetensen på individ-, grupp- och organisationsnivå. Samtliga nätverk har tydligt syfte och arbeta mot uppsatta mål enligt RucX verksamhetsplan.

Fyra personer som sitter i en ring runt ett bord.

Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.
En av Högskolan i Gävles huvudstrategier

Aktuella nätverk

Inom RucX-samverkan finns för närvarande flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola.

Nätverk för rektorer i grund- och gymnasiesärskolan samt särvux/lärvux

Målgrupp:
Rektorer som ansvarar för elever inskrivna i särskolan på alla nivåer.


Nätverkets syfte och mål:
Erfarenhetsutbyte, skolutveckling och kompetensutvecklingsdag för personalen.

Nätverk för verksamhetschefer och rektorer med ansvar för modersmålslärare och studiehandledare

Målgrupp:
Rektorer och verksamhetschefer som leder modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet.

Syfte och mål:
Erfarenhetsutbyte och möjlighet att stödja varandra i att skapa förutsättningar för likvärdighet i tillgång till modersmål och studiehandledning.

Nätverket för Den utforskande spiralen

Syfte och målgrupp:
Du som har ett ledningsuppdrag i förskola och skola med ett särskilt ansvar för verksamhetens kvalitetsarbete. Nätverkets syfte är att förankra skolans kvalitetsarbetet i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Mål:
Erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande, skolutveckling

LHU-nätverk Gävleborg

Målgrupp:
Alla pedagoger, skolledare och andra offentliga tjänstepersoner som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1-19 år.


Syfte och mål:
att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar samhällsutveckling.


Länk till LHU-nätverk Gävleborgs hemsida på Miljöforum Gävleborgs plattform.

Nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen

Målgrupp: Skolchefer/skolledare/utvecklingsledare eller motsvarande i vuxenutbildningen.
Syfte/Mål: Vuxenutbildningsnätverket ges på uppdrag av Skolverket och syftar till att bidra till ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen och förbättrad utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Detta uppnås genom att deltagande huvudmän:​

 • får ökade kunskaper om och en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet, både vad det gäller hela vuxenutbildningen hos respektive huvudman och nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i vuxenutbildningen.​
 • i högre grad identifierar styrkor och svagheter i sina verksamheter och bedömer och utvecklar kvaliteten utifrån det​.
 • får ökad kunskap om och kompetens i att stärka verksamhetens förändringskapacitet.

Läs mer om nätverket för Vuxenutbildningen och anmäl intresse att delta på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/natverk-for-vuxnas-larande

Nätverkens syfte

 • Nätverken har tydligt syfte och arbeta mot uppsatta mål enligt RucX verksamhetsplan.
 • Nätverken har en tydlig plan för återkoppling till de olika verksamheterna.
 • Nätverk initieras utifrån skolhuvudmännens behov och önskemål och från RucX verksamhet.
 • Nätverken ger skolfältet kunskap om Högskolans verksamhet.
 • Nätverken ger Högskolan insikt i skolfältets arbete.
 • Nätverkens tillblivelse förankras i styrelsen utifrån verksamhetens behov.
 • Nätverkens arbete är tidsbestämda och redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen i styrelsen.
 • Nätverken är tillgängliga för samtliga RucX medlemmar till exempel genom digitala arbetssätt.
Kontakt

Vill du vara med i ett Kunskapsnätverk eller saknar du något nätverk?

Kontakta: ruc@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)