Projekt

Här kan du läsa om RucX pågående projekt

Språket som nyckel

”Språket är nyckeln till arbete och högre studier”, det påstår ett projekt som genomförs på Högskolan i Gävle.

Information om projektet

Språket som nyckel är ett projekt som ägs av Högskolan i Gävle; medfinansiärer är Region Gävleborg samt Hudiksvalls kommun som har anställt en doktorand för att arbeta utifrån lokala förutsättningar. Målet med projektet är producera och sprida forskning om det flerspråkiga klassrummet för att tillhandahålla verktyg för förändring på organisatorisk-, strukturell- och individnivå. I slutändan, syftar projektet till att få fler personer till arbete och högre studier.

Projektet bygger på forskningen från fyra doktorander kopplade till Högskolan i Gävle med inriktning mot modersmålsundervisning, språkutvecklande arbetssätt, vuxnas litteracitet samt litteratur. Resultaten från forskningen kommer att spridas genom seminarier, forskningscirklar, utbildningsdagar och o dyl. Språket som nyckel är en del av de forskningsinsatser som sker inom satsningen ULF (Utbildning-Lärande-Forskning).

För att säkerställa att projektet når ut till avnämare inom alla former av utbildning i regionen, är ett nodsystem under konstruktion. Nodsystemet ska se till att det finns en lokalt förankrad förbindelse mellan projektet/Högskolan i Gävle och regionens kommuner.

Nodmodell för kunskapsspridning

Nuläget

I nuläget är projektet i uppstartsfasen: doktoranderna studerar forskningsrelaterade kurser vid Uppsala universitet och har påbörjat sitt insamlingsarbete. Samtidigt, påbörjar vi arbetet med att sprida kunskap och erfarenheter samt samla in intryck och inspel från regionen för att skapa en bild av kunskapsbehovet.

Aktuella aktiviteter

  • I den digitala noden spraketsomnyckel.slack.com publiceras föreläsningar, tips på artiklar och annan litteratur, etc. Är man intresserad av att ta del av materialet i den digitala noden, kontaktar man projektkoordinatorn Per Estliden.
  • Under hösten 2019 planerar projektet att genomföra fler seminarier om flerspråkighet, samt forskningscirklar.

Artikel

Kontakt

Per Estliden, projektkoordinator
Tel: 073-625 86 02
E-post: per.estliden@hig.se

ruc@hig.se

Avslutade projekt

Framtid studiehandledare

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)