Uppdragsutbildning

Högskolan i Gävle erbjuder via RucX kompetensutveckling och vidareutbildning till kommuner, myndigheter, organisationer och företag.

Utifrån verksamhetens behov skräddarsyr vi den kompetensutveckling som önskas. Det kan handla om kurser med eller utan högskolepoäng, seminarieserier, föreläsningar, forskningscirklar m.m. inom ramen för Högskolans kompetensområden. Kurserna anpassas efter uppdragsgivarens önskemål vad gäller kursstart, omfattning, plats osv.

Didaktik

Digitalisering - från strategi till handling
Gameification
Gamebased learning
Immersiva teknologier i undervisningen.
Undervisningsdesign - digital teknik som stöd för planering av undervisning och lärande.
Leda digitalisering
Förhållningssätt till digitala tekniker

Förskolan

Kulturmöten och flerspråkighet i förskolan

Det pedagogiska ledarskapets dimensioner i en interkulturell förskola. Teorier kring barns kulturer och kulturella uttryck i relation till teman som identitet, utveckling, interaktion, lek och IT. Språkets betydelse för barns lärande och utveckling. Arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Undervisning i förskolan i relation till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Undervisning som begrepp i förskolan och dess styrdokument. Forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Dokumentation, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Kollegialt lärande för kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Omsorg och anknytning i förskolan

Vikten av trygghet och anknytning för barns lärande och utveckling samt betydelsen av omsorg i förskolans verksamhet. Teoretisk förankring utifrån John Bowlbys anknytningsteori. Barns sociala utveckling och betydelsen av kamratskapande i förskolan.

Litteracitet och multimodalitet i förskolan

Barnlitteratur och mediers funktion för barns litteracitet, multimodala uttryck, kommunikativa processer och gestaltningar.

Engelska

Konversationsengelska
Textanalys och tolkningskompetens
Kulturell medvetenhet för språklärare
Forskande praktiker - Hitta min blindspot - Hur min värdegrund påverkar mig och andra i olika situationer.
Att läsa och förstå forskning på engelska - introduktion till egelsk vetenskaplig litteratur

Genus och jämställdhet

Jämställdhet i klassrummet
Jämställdhet i personalgruppen

Pedagogik

Utvärderingsuppdrag
Retorik
Skolans värdegrund - tolkning och tillämpning
Process- och analysstöd
Systematiskt kvalitetsarbete
Processledarutbildning
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling
Ledarskap i svensk skola
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Utvecklingsinriktat bemötande
Skolans styrning och juridik
Konflikthantering
Fördjupning i estetiska uttryck
Rollspel
Filmteknik - framför och bakom kameran
Dramaturgi
POD
Rörelsekomposition
Lekens betydels för lärande
Tematisk undervisning
Konflikhantering

Hälsopedagogik

Svåra samtal
Konflikthantering
Mellanmänskliga möten
Grupprocesser
KASAM - känsla av sammanhang
Ledarskapsutveckling utifrån salutogent perspektiv
Hälsoinspiration för dina medarbetare
Normkritik för en hälsosam arbetsmiljö
Mångfald som resurs
Att skapa en hälsofrämjande organisation
Strategi och utveckling med handledning
Sex och samlevnad ur ett genus- och mångfaldsperspektiv
Skolmiljö fri från kränkningar och trakasserier

Specialpedagogik

Neuropsykiatriska funktionsvariationer
Kognitiv utveckling vid intellektuell funktionsnedsättning
AKK - alternativ kompletterande kommunikation
Tal-, språk- och kommunikationsutveckling
Inkludering enom delaktighet och tillgänglig undervisning
Lärande för alla
Introduktion till specialpedagogik och inkludering
Social problematik - möjligheter och hinder för lärande
Likvärdig skola
Transspråkande som metod för språkutveckling
Elever med trauma
Elever med högkänslighet - HSP

Religion

Religionskunskap för alla

Svenska/Medie- och kommunikation

Bedöma språk - grammatik/språkstruktur
Digitala medier
Källkritik, medial retorik och mediekunskap
Lyrik - didaktiskt perspektiv - hur läser, använder och förstår elever lyrik
Offentlighetens förvandlingar
Litteratur i det digitala landskapet
Bild - visuell litteracitet - syfte, villkor, tolkning
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)