Herobild

Forskning för förskolor och skolor

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

"Den samlade kunskapen om undervisning och om hur elever lär sig växer. Glappet mellan den forskning som produceras i vetenskapliga sammanhang och lärares vardag i klassrummet håller på att minska, och vetenskapliga rön sprids allt mer utanför smala tidskrifter för forskare." Läraryrket ska kännetecknas av kritisk reflektion." (Ur Forskning i klassrummet, Skolverket)

Skollagen 2010:800 1 kap. 5§ "Utbildningen ska vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet"

Kerstin Bäckman - "Matematiskt gestaltande i förskolan"

Matematiken finns i barnens lekar. Undervisning behövs redan i förskolan, men personalen måste ha kunskaper att möta barnen där de är, säger Kerstin Bäckman forskare vid Högskolan i Gävle.

- Det är viktigt att redan i förskolan möta barns nyfikenhet för matematik, säger Kerstin Bäckman.

Hon har undersökt hur barn använder matematik i förskolan, och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll.

Hon har observerat och sedan analyserat fyraåringars lek och beskrivit det matematiska innehållet i lekarna. Hon har också intervjuat förskollärare för att få en uppfattning om deras kunskapsbehov i undervisning.

Kontaktuppgifter till Kerstin Bäckman:

kerstin.backman@hig.se, tel 026-64 85 53, 070-213 36 57 

Katharina Andersson - "Pojkar kan visst skriva"

"Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige” heter Katharina Anderssons avhandlingsarbete i pedagogik med inriktning modersmålets didaktik. Avhandlingen är avslutningen på forskarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa i Finland som påbörjades våren 2009.

Katharina har förutom sin forskningsgrund också lång erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivundervisning, dels som klasslärare med de yngsta eleverna i grundskolan dels med lärarstudenter, både som handledare och som adjunkt vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle i Sverige.

Kontaktuppgifter till Katharina Andersson:

katharina.andersson@hig.se, tel 070-174 8071

12-minutersföredrag

Föredragsserien 12 minuter över 12. Målet med serien är att sprida information om pågående forskning samt att öka kontakten mellan Högskolans forskare och en bredare publik.

  1. 12-minutersföredrag

Aktuellt just nu

För mer information och eventuella frågor, se kontaktuppgifter.

DiVA

DiVA vid Högskolan i Gävle innehåller publikationer av högskolans forskare, lärare och studenter.

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifts-och tidningsartiklar, böcker, rapporter, avhandlingar m.m. Det finns fulltextdatabaser och bibliografiska databaser.

Regionalt utvecklingscentrum

Är du intresserad av att lära dig mer om Regionalt utvecklingscentrum? Läs  Lena Öijens doktorsavhandling Samverkan lärosäte- skola, en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)