Undervisa i modersmål

Denna kurs vänder sig till modersmålslärare. Kursen är 7,5 hp och syftar till att stärka modersmålslärarens förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att elever med annat modersmål ska få förbättrade förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar modersmålslärare i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Kursen riktar sig till modersmålslärare

Det råder enighet bland forskare och lärare att utveckling av modersmålet har betydelse för inlärningen av ett nytt språk och därmed för elevens kunskapsutveckling generellt. Därför riktar sig kursen även till modersmålslärare som undervisar i något av de nationella minoritetsspråken. 

Anmälan till kursen

Det är skolledaren eller chefen som ansvarar för att anmäla personal till utbildningen. Antagning samt urval av deltagare i utbildningen görs av lärosätet. Utbildningsinsatsen kan ges på distans via nätet eller på lärosätet. Det är även möjligt att kommun förlägga kursen. Kursen är kostnadsfri. Deltagaren står för resor och andra omkostnader.

För mer information och anmälan kontakta:

Signhild Olsson, mobil 070-426 68 80 alt mail: signhild.olsson@hig.se

Kursens innehåll

Kursen ger kunskap om:

  • hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar för flerspråkiga elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplanerna 
  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag 
  • flerspråkighet och hur det används som en resurs 
  • olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar lärande 
  • språk- och kunskapsutveckling hos eleverna 
  • texttyper och textanalys med inslag av vad som skiljer sig åt mellan modersmål och svenska 
  • digitala verktyg

Chefens engagemang
För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa. 

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att deltagaren har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Kursens omfattning

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng. Deltagaren kan välja att delta i insatsen för intyg eller för högskolepoäng. Om deltagaren önskar genomföra insatsen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)