Studiehandleda på modersmål

Kursen riktar sig till studiehandledare på modersmålet och omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan. Kursen är 7,5 hp och syftar till att stärka studiehandledarens  förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att elever med annat modersmål ska få förbättrade förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. 

Kursen riktar sig till studiehandledare på modersmålet

Det råder enighet bland forskare och lärare att studiehandledning på modersmålet möjliggör för elever med annat modersmål att i större utsträckning tillgodogöra sig den reguljära undervisningen som bedrivs i skolan.

Anmälan till kursen

Det är skolledaren eller chefen som ansvarar för att anmäla personal till utbildningen. Antagning samt urval av deltagande i utbildningen görs av lärosätet. Utbildningsinsatsen kan ges på distans via nätet eller på lärosätet. Det är även möjligt att kommunförlägga kursen. Utbildningen är kostnadsfri. Deltagaren står för resor och andra omkostnader.

För mer information och anmälan kontakta:

Signhild Olsson, mobil 070-426 68 80 alt mail: signhild.olsson@hig.se

Studietid: Nästa kursomgång startar VT 2019

 

Kursens innehåll

Kursen ger kunskap om:

  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare

Chefens engagemang
För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa. 

Förkunskapskrav

 För att få delta i utbildningen krävs det att deltagaren har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Kursens omfattning

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng. Deltagaren kan välja att delta i insatsen för intyg eller för högskolepoäng. Om deltagaren önskar genomföra insatsen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

 


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)