Projekt

Här kan du läsa om RucX pågående projekt

Språket som nyckel

”Språket är nyckeln till arbete och högre studier”, det påstår ett projekt som genomförs på Högskolan i Gävle.

Information om projektet

Språket som nyckel är ett projekt som ägs av Högskolan i Gävle; medfinansiärer är Region Gävleborg samt Hudiksvalls kommun som har anställt en doktorand för att arbeta utifrån lokala förutsättningar. Målet med projektet är producera och sprida forskning om det flerspråkiga klassrummet för att tillhandahålla verktyg för förändring på organisatorisk-, strukturell- och individnivå. I slutändan, syftar projektet till att få fler personer till arbete och högre studier.

Projektet bygger på forskningen från fyra doktorander kopplade till Högskolan i Gävle med inriktning mot modersmålsundervisning, språkutvecklande arbetssätt, vuxnas litteracitet samt litteratur. Resultaten från forskningen kommer att spridas genom seminarier, forskningscirklar, utbildningsdagar och o dyl. Språket som nyckel är en del av de forskningsinsatser som sker inom satsningen ULF (Utbildning-Lärande-Forskning).

För att säkerställa att projektet når ut till avnämare inom alla former av utbildning i regionen, är ett nodsystem under konstruktion. Nodsystemet ska se till att det finns en lokalt förankrad förbindelse mellan projektet/Högskolan i Gävle och regionens kommuner.

Nodmodell för kunskapsspridning

Nuläget

I nuläget är projektet i uppstartsfasen: doktoranderna studerar forskningsrelaterade kurser vid Uppsala universitet och har påbörjat sitt insamlingsarbete. Samtidigt, påbörjar vi arbetet med att sprida kunskap och erfarenheter samt samla in intryck och inspel från regionen för att skapa en bild av kunskapsbehovet.

Aktuella aktiviteter

  • I den digitala noden spraketsomnyckel.slack.com publiceras föreläsningar, tips på artiklar och annan litteratur, etc. Är man intresserad av att ta del av materialet i den digitala noden, kontaktar man projektkoordinatorn Per Estliden.
  • Under hösten 2019 planerar projektet att genomföra fler seminarier om flerspråkighet, samt forskningscirklar.

Artikel

Språkprojekt i regionen

Extrastöd i Ockelbo

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo är en del av projektet ”eXtra stöd i Gävleborg”, vilket riktar sig till utrikes födda individer som står långt bort från arbetsmarknaden och bland annat är i behov av språkträning. Ockelbo har tagit ett holistiskt perspektiv på individernas utveckling, vilket innefattar insatser inom språkträning, men även kring samhällsorientering och friskvård. Projektet pågår fram till juni 2020.

Monica och Ann-Sofie tar emot i ”Röda längan” vid Wij trädgårdar, där AME i Ockelbo har sin vistelse. Över en kopp kaffe berättar de hur man i Ockelbo arbetar med att erbjuda extrastöd. Projektet har snart gjort sitt första år och man är inne på den andra gruppen som har erbjudits extrastöd. Gruppen består av femton kvinnor med språknivå som motsvarar SFI:s A eller B-kurs, vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Modersmålen i gruppen är ett flertal: tigrinja, arabiska, persiska och somaliska.

I projektet erbjuds målgruppen fyra olika sorters innehåll:

  • Friskvård, där deltagarna bland annat har testat boxning, zumba och simning
  • Ekonomi, där deltagarna har haft utbildning i privatekonomi på modersmålet
  • Samhällsinformation
  • Språkträning

Språkträningen utgår från metoden suggestopedi där ledorden är ”roligt, lustfyllt och kreativt” enligt Monica och Ann-Sofie. Inom suggestopedi använder man alla sinnen och har som mål att utveckla främst den muntliga förmågan. Under lektionerna går såväl lärare som elever in i fiktiva roller, vilka de sedan använder för att kommunicera kring. Man jobbar med olika teman och gör studiebesök som är kopplade till temana. Deltagarna har uppskattat arbetssättet. Målet är att alla deltagare ska utvecklas ”på något sätt”. Extrastödet används i kombination med praktik och, för vissa, SFI.

I nuläget vet inte Monica och Ann-Sofie vad som händer efter projektet, men de tänker fortsätta att använda sig av suggestopedi som metod för språkutveckling.

Vill Du veta mer, kontakta:

Monica Eriksson, monica.eriksson@ockelbo.se
Ann-Sofie Björling, ann-sofie.bjorling@ockelbo.se

Kontakt

Per Estliden, projektkoordinator
Tel: 073-625 86 02
E-post: per.estliden@hig.se

ruc@hig.se

Avslutade projekt

Framtid studiehandledare

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)