Gå till eugreenalliance
Sök

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets praktik och teori knyts samman.

VFU i lärarutbildningen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla lärarprogram med sammanlagt 30 hp i flera kurser under tre olika terminer. Det innebär att en del av din yrkesutbildning sker på en förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att studera verksamheten och att under handledning av lokal lärarutbildare, LLU, gradvis utveckla och omsätta de teoretiska kunskaperna till praktik.

Övningsskolor vid Högskolan i Gävle - Platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor

Med utgångspunkt i förordning 2021:1335 avseende övningsskolor arbetar Högskolan i Gävle för att säkerställa en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet och likvärdighet för alla lärarstudenter, oberoende av om de läser en campus- eller distansutbildning. Högskolans koncept för övningsskolor benämns platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammen sker i samverkan med skolhuvudmän såväl inom Högskolans region, Gävleborgs län och norra Uppland, som i övriga Sverige. Alla skolor och förskolor där lärarstudenter genomför sin VFU är samverkansskolor och samverkansförskolor oberoende av var de är belägna.

Högskolan utgår från likvärdighetsaspekten där campus- och distansutbildningar ses som likvärdiga. Högskolan möter samhällsutmaningen som lärarförsörjningen utgör i hela Sverige, från glesbygd till storstad, genom att alla studenter, både i campus och distansutbildningarna, får önska VFU-placering och där så är möjligt genomföra VFU i närheten av sin bostadsort.

Koncentration

Platsoberoende samverkan möjliggörs genom digital teknik, där koncentration innebär att kurs med VFU är platsen för samverkan mellan studenter, lokala lärarutbildare (LLU) och Högskolans lärare i olika former, som erfarenhetsutbyte och stöd i handledarrollen, oavsett plats.

Samverkan

En samverkansskola eller samverkansförskola kännetecknas av att en yrkesskicklig, ämnesbehörig och legitimerad lärare eller förskollärare, som har eller kommer att genomgå handledarutbildning, är den som ansvarar för undervisningen och handledningen av studenten under VFU i samverkan med Högskolan. Samverkan mellan Högskolan i Gävle och skolhuvudmän regleras i avtal. En grundtanke i avtalet är att studenten behåller sin placering genom hela utbildningen, där så är möjligt för att därigenom uppnå kontinuitet och säkra kvalitet och underlätta för progression.

Högskolan i Gävle ansvarar för VFU-placeringar och alla placeringar sker genom samverkan mellan Högskolan, lokala samordnare och rektorer regionalt och nationellt. Placering sker både i kommunala och fristående skolor och förskolor. Högskolan ansvarar för att du som enskild student får en för utbildningen relevant placering gällande verksamhet.

Övergripande information

Vi har samlat övergripande information i VFU-guiden. Den beskriver ansvar och roller och är tänkt som ett stöd för dig och alla övriga som deltar i genomförande av din VFU. I handboken för programmet, i utbildningsplanen och i översikten för alla VFU-kurser ser du vilka terminer VFU infaller. VFU är på heltid och under fastställda VFU-perioder. Det kommer en aktuell översikt varje ny termin. Eftersom vi vet att det kan vara många funderingar inför VFU har vi sammanställt de vanligaste frågorna och förkortningarna/begreppen.

VFU-systemet

I VFU-systemet loggar du in för att se din VFU-placering och kontaktuppgifter till din lokala lärarutbildare (LLU)/VFU-handledare på VFU-skolan eller VFU-förskolan.

VFU-systemet

VFU-placering

Du är vanligen knuten till samma samverkansskola eller samverkansförskola under hela utbildningen och lämnar önskemål om kommunplacering i början av programmet. VFU-placering garanteras i någon av våra samverkanskommuner i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland, men du kan även lämna önskemål om VFU-placering i andra kommuner.

VFU-enheten vid Högskolan i Gävle ansvarar för att du ska få en relevant VFU-placering och alla placeringar sker genom samverkan i VFU-organisationen. Denna samverkan innebär bl.a. att aktuell skolhuvudman får ta del av ditt kommunönskemål inför placeringen och avtal.

Önskemål om VFU-placering

Lämna önskemål om VFU-placering

Du som är ny student på lärarutbildningen hösten 2023 (tillhör kull H23) har under en begränsad tid lämnat önskemål om i vilken kommun du vill genomföra VFU. Önskemålsperioden är nu avslutad. Kontakta VFU-enheten om du har frågor eller har glömt att lämna önskemål lararutbildning@hig.se

VFU-placering ska ske på annan skolenhet än där du har anställning, nyligen har varit elev eller har någon anhörig/annan närstående. Undantag (inom särskilda ramar) gäller för programmen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där VFU kan göras på den egna arbetsplatsen samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik.

Meddela oss i samband med önskemålen om det finns någon förskola/skola där du inte kan VFU-placeras eller annan information som vi behöver i samband med placeringsarbetet.

Utifrån ditt valda önskemål av kommun startar placeringsarbetet. I möjligaste mån försöker vi tillsammans med skolhuvudman tillgodose önskemål om VFU-placering. Det är dock viktigt att påpeka att det är tillgången på lokala lärarutbildare/handledare som avgör VFU-placering och som student måste du vara beredd på att resa inom en kommun, pendla eller alternativt byta bostadsort under din VFU.

Besked om VFU-placering

Ett meddelande skickas till dig via e-post när din placering är klar och du kan se den tilldelade placeringen i VFU-systemet. Placeringarna för enskilda studenter blir klara vid olika tidpunkter. I vissa fall kan det dröja innan vi hör av oss till dig. Du som har önskat placering utanför vårt samverkansområde kan komma att få besked ganska nära starten för din VFU-period.

Studenter antagna ht 22 och tidigare

Du behåller vanligen din VFU-placering under hela utbildningen. Information om aktuell VFU-placering finns tillgänglig i VFU-systemet.

Fokus och progression för VFU

Varje lärarprogram har en progressionsmall.

Progressionsmallar

Inför VFU-period

Kontrollera din VFU-placering i VFU-systemet. Ta del av progressionsmallen för ditt program och skriv ner dina förväntningar på VFU, t.ex. utifrån kursmål, progression och dina personliga mål.

Kontakta din lokala lärarutbildare (LLU)/VFU-handledare på samverkansskolan eller samverkansförskolan i god tid innan du ska ut på din VFU. Kontaktuppgifter hittar du genom att logga in i VFU-systemet och gå in på aktuell VFU-kurs.

Kursansvarig lärare tillhandahåller aktuell kursinformation som du som student sedan tar med dig till samverkansskolan inför planeringen av VFU. Kursinformationen hittar du på kursens sida i lärplattformen Canvas.

Polisens belastningsregister

För att påbörja din VFU måste du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister till rektor (eller motsvarande) på din partnerskola. Tänk på att beställa det i god tid innan din VFU-period.

OBS! Utdragets giltighetstid är ett år.

Under VFU-period

Du och din lokala lärarutbildare, LLU/VFU-handledare, planerar och genomför VFU-perioden tillsammans med Högskolans lärare enligt kursens och samverkansskolans/samverkansförskolans intentioner. I Canvas ser du vad som gäller i din kurs. Du kommer också delta i s.k. trepartssamtal som är ett möte där du, din LLU/VFU-handledare och lärare i kursen reflekterar utifrån kursmål och dina erfarenheter under VFU.

Tillsammans med din LLU gör du en planering för hela VFU-perioden. Du följer i första hand din LLU:s schema. Planera in regelbunden ostörd reflektionstid tillsammans med din LLU. Planera även in arbetslagets aktiviteter. Du tar del av och skriver under samverkansskolans/samverkansförskolans rådande sekretessdokument. Delge din lokala lärarutbildare dina nedskrivna förväntningar på VFU-perioden.

Ta ansvar redan för början för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter/lektioner i progression och i ökande omfattning.

Alla VFU-dagar ska genomföras. Eventuella frånvarodagar tas igen i nära anslutning till VFU-perioden.

Om det uppstår svårigheter av något slag under din VFU kontaktar du i första hand din LLU eller den lokala samordnaren, LSO. Du kan också kontakta kursansvarig lärare eller utbildningsledare VFU.

Utflykt

Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din LLU planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon vecka vill besöka en skola med annan pedagogik. Det ska finnas någon som ansvarar för dig under utflykten och du ska vara aktiv. Utflykt innebär alltså att du lämnar din ordinarie VFU-placering för att följa någon annan lärare. Det dokumenteras på bedömningsunderlagets första sida. Ordinarie LLU och mottagande lärare bör ha kontakt inför gemensam bedömning av VFU-perioden. Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.

Du kan göra en eller ett antal kortare utflykter upp till sammanlagt två veckor under din verksamhetsförlagda utbildningstid i programmet. Utflykt rapporteras inte till VFU-enheten.

Utveckling av kurser med VFU

Genom att delge dina reflektioner under kursens gång, svara på kursvärderingar och enkäter bidrar du till utveckling av kurser med VFU. Om du upptäcker information som saknas eller behöver förtydligas i t.ex. VFU-guiden eller på hemsidan hör du av dig till VFU-enheten.

Bedömningsunderlag och examination

Du och din lokala lärarutbildare, LLU, samtalar om innehållet i bedömningsunderlaget. När en VFU-period är genomförd har du och din LLU ett avslutande samtal och skriver under bedömningsunderlaget. Examination sker av utsedd examinator på Högskolan. 

Om det finns risk för underkännande av VFU tar LLU kontakt med kursansvarig lärare, skolledare och lokal samordnare, LSO. Det finns särskilda rutiner vid risk för underkännande av VFU. Vid underkänt betyg har du som student rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Rutiner vid risk för underkänt betyg i VFU Pdf, 51 kB.

Arbetsmiljö och försäkring

Högskolan i Gävle ansvarar för studenters arbetsmiljö i alla moment i en utbildning, men i vissa moment såsom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, delas ansvaret med skolhuvudman.

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Din arbetsmiljö som student

Kammarkollegiet

VFU-placering i utlandet

Det finns möjlighet att göra del av din VFU i utlandet. Om du är intresserad av det hör du av dig till Jonathan Rahmqvist för information om ansökan.

Du och VFU-handläggaren går tillsammans igenom hur du ska gå till väga för att ansöka, hur lång period du kan göra VFU i utlandet och vem som ansvarar för vad i samband med placeringen. Du är själv aktiv i den första kontakten med skolan. Det ska vara en skola som läser efter svensk läroplan och din lokala lärarutbildare ska vara svensktalande. Lista över svenska utlandsskolor finns på Skolverkets sida Utbildningsinfo. Du står själv för alla omkostnader i samband med VFU i utlandet. Din ansökan behandlas terminen innan aktuell VFU-period.

VFU-organisation

Som student kommer du i kontakt med flera olika personer i samband med din VFU. På Högskolan har du kontakt med VFU-enheten, kursansvarig lärare och andra lärare i VFU-kurser. Du kanske även kommer i kontakt med utbildningsledaren i ditt lärarprogram. I kommunen möter du den lokala samordnaren (LSO) och din lokala lärarutbildare (LLU).

Kontakta

  • Kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll
  • VFU-enheten gällande placeringar och VFU-frågor
  • Utbildningsledare för programmet vid övergripande frågor som gäller hela din utbildning

VFU-organisation

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2023-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)