Utblickar - VFU i lärarutbildning

Här har vi samlat material som kan fungera som utblickar och bidra till fördjupning inom området verksamhetsförlagd utbildning. Har du fler tips om material, hör av dig till utbildningsledare VFU.

Litteratur

Olika förlag ger ut litteratur till stöd vid den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningar. Här nedan finns ett urval av litteratur med tillhörande presentationer.

Litteratur av författare vid Högskolan i Gävle

Världens bästa yrke?! En kort introduktion till dig som valt att bli lärare, av Silvia Edling. Studentlitteratur (2021)

Silvia Edling är legitimerad lärare och professor i didaktik på Högskolan i Gävle. Boken är en introduktion till lärarprofessionen. Syftet är att ge en kort överblick, en förenklad karta, över vad det kan innebära att vara lärare idag och boken innehåller analysverktyg för blivande lärare, lärare och andra intresserade av undervisnings- och utbildningsfrågor.

Litteratur av övriga författare

Första tiden som lärare – min guide för en trygg start av Maria Wiman. Lärarförlaget (2021)

I boken delar författaren med sig av erfarenheter och glädjeämnen men också motgångar och svårigheter samt ger hållbara tips. Boken kan användas i samband med VFU.

"Att vara lärare är kreativt, oförutsägbart, knäppt och otroligt spännande. I den här boken vill jag synliggöra den tysta kunskap som tar många år för lärare att förvärva." (Maria Wiman)

Författaren är lärare i svenska och so och har undervisat på mellan- och högstadiet. År 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Maria Wiman har också skrivit boken Värdeskapande lärande. Lärarförlaget (2018)

Handbok i klassrumsledarskap av Jonas Nilsson och Martin Karlberg. Liber (2020)

Boken vänder sig blivande och redan verksamma lärare och utgår från olika vardagliga situationer och hur dessa kan bemötas utifrån metoder och forskning. Varje kapitel innehåller även övningar. Jonas Nilsson är lärare sedan 2000 och föreläser om ledarskap i klassrummet. Martin Karlberg arbetar som universitetslektor på Uppsala universitet och forskar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik.

Jag törs inte men gör det ändå, om barns välmående och självkänsla av Martin Forster. Natur & Kultur (2013)

Med stöd från forskning ger författaren råd om hur vuxna kan stärka barns välmående och förebygga problem. Boken innehåller verkliga berättelser om barn mellan 2 och 14 år. Oro och rädsla är återkommande och vanliga teman och hinder.

Martin Forster är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hans avhandling från 2010 handlar om förebyggande insatser genom föräldrar och lärare. Han har också skrivit Fem gånger mer kärlek. Natur & Kultur (2009)

Lärarens kroppsspråk. Ledarskap i klassrummet 2 av John Steinberg. Gothia Kompetens (2020)

Boken handlar om hur kroppsspråket kan användas och stödja ledarskapet i klassrummet, att genom att reflektera över vad som fungerar och inte fungerar i sitt eget kroppsspråk utveckla sin professionalitet.

John Steinberg är fil dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare till ett 50-tal böcker, som även har arbetat som rektor och universitetslektor. Han har bl.a. skrivit Att vända en klass - från oro till fokus. Gothia Kompetens (2019)

Lärarprofession - från VFU till eget klassrum av Emma Leifler. Liber (2021)

Boken är skriven för både lärarstudenter och nyblivna lärare med inriktning på läraryrkets olika dimensioner och nyckelkompetenser. Författaren är lärare och specialpedagog och arbetar som adjunkt på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Studenthandledning - under verksamhetsförlagd utbildning av Lilja Cajvert. Studentlitteratur andra reviderade upplagan (2021)

Boken är skriven för främst VFU-handledare i olika yrkesutbildningar och innehåller studentens och VFU-handledarens roller, uppgifter och delade ansvar med pedagogiska metoder, modeller och förslag på innehåll som bidrar till reflektion och utveckling. Författaren är lektor i socialt arbete, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare med lång erfarenhet av utbildning av handledare inom professionsutbildningar.

Vardagen i Förskolan som Utbildningsarena - Om VFU och VFU-handledning, av Birgitta Hammarström-Lewenhagen. Liber (2020)

Utifrån forskningsstudier och handledares erfarenheter behandlar författaren handledaruppdraget med dess innehåll och förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag. Författaren är fil. dr i förskolepedagogik och har mångårig erfarenhet av förskollärarutbildning och handledarutbildning vid Stockholms universitet.

VFU-handboken. Bryggan mellan undervisningens teori och praktik av Bengt-Olov Molander och Karim Hamza. Gleerups (2021)

Boken handlar om kopplingen mellan teori och praktik under VFU och om problemområden som utgår från autentiska situationer, kanske främst med lite äldre elever.

Bengt-Olov Molander har arbetat som lärare på gymnasiet och i grundskolan. Han är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och har forskat främst om undervisning och lärande i tvåspråkig skolmiljö.

Karim Hamza är gymnasielärare och docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han forskar bland annat om reflektion och planering samt utveckla samverkan för praktiknära didaktik.

VFU-handledning i förskolan och barns anknytning, av Agneta Blom. Studentlitteratur (2019)

Författaren har lång erfarenhet av praktik både inom barnskötarutbildningar och som VFU-ansvarig i en kommun. Hon har även tillsammans med andra skrivit böcker om praktikhandledning i vård och omsorg samt om pedagogiskt ledarskap. Boken utgår från anknytningsteorin och ger konkreta exempel på hur den kan användas under VFU.

VFU i praktiken - studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning av Laila Cajvert. Studentlitteratur (2020)

Boken är skriven främst för studenter i olika yrkesutbildningar och innehåller verktyg och modeller för reflektion med möjlighet att utveckla förmågor och kompetenser i yrkesrollen.

Författaren är lektor i socialt arbete, legitimerad psykoterapeut, handledare och författare med lång erfarenhet av utbildning av handledare inom professionsutbildningar.

Internet

Via nätet finns det många bidrag från olika aktörer att ta del av. Här nedan har vi samlat ett axplock.

Lektionsbanken

Via lektionsbanken kan lärare ge och få tips på aktiviteter och lektionsplaneringar kopplade till styrdokumenten för aktuellt stadium, ämne och skolform. Lektionsbanken ägs av Lärarförbundet och ansvarig för innehållet är lärare Fredrik Sandström.

Lektionsbanken
Förskolebanken

Lärares yrkesetik

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har arbetat fram yrkesetiska principer. Syftet är att visa på lärares gemensamma och förväntade värderingar och tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt.

Lärares yrkesetik

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet

Vad främjar studiero?

Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet? Denna metaöversikt är en sammanställning av översikter som analyserat forskning kring denna fråga.

Främja studiero i klassrummet - lärares ledarskap

Skolporten - Poddagogen

Poddagogen produceras i samarbete med Skolporten med anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Forskare tillsammans med ledarna för podden Janne Kontio, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet samt Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola intervjuar nydisputerade pedagogikforskare.

Poddagogen

Skolverket

Via Skolverket finns möjlighet att ta del av material, forskning och utvärderingar inom utbildningsområdet, som vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolverket

Utbildningsradion UR

Utbildningsradion har många program som är användbara både tillsammans med barn/elever och som kompetensutveckling för blivande lärare och redan yrkesverksamma. Det kan t.ex. vara information om pedagogikens giganter, program om ledarskap och sociala relationer. Se även t.ex. serierna Nya Lärare och Lärlabbet student.

Utbildningsradion UR

YouTube

Lärarförbundets videoversion av Lärarstudentpodden riktar sig till studenter och nyexaminerade lärare och tar upp olika utmaningar.

Lärarstudentpodden

Lärarkandidaterna tar upp olika aspekter av yrkesrollen, som att prata inför folk.

Lärarkandidaterna

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2021-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)