Sök

Lärarlyftet – en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar 15 mars 2023.

Kurser som ges ht 2023

Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet 45 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen utvecklas deltagarnas kommunikativa färdigheter i engelska samt deras kompetens som blivande lärare i årskurs 7-9. I kursen studeras teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk, det engelska språkets spridning i världen och frågor om identitet och kultur. Vidare behandlas materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning. Dessutom behandlas centrala aspekter inom andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35 2023 och avslutas v. 3 2025.

Kurskod: ENU512

Anmälningskod: HIG-12521

Anmälan: Sker direkt via Antagning.se

Engelska för lärare i gymnasieskolan. Ingår i Lärarlyftet 90 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen ges deltagarna möjligheten att utveckla sina kommunikativa samt didaktiska färdigheter i engelska och deras förmåga till kritiskt tänkande och metakognition. Kursen behandlar viktiga kulturella koncept som ras, genus, etnicitet, klass, funktionsvariation, religion och nation för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Kursdeltagarnas förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska fördjupas inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. Didaktiska teorier och metoder för undervisning och bedömning studeras och kopplingar görs genomgående mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska. Dessutom introduceras olika digitala verktyg och metoder kopplat till språkundervisning. En fördjupning inom andraspråksinlärning ger en ökad förståelse för individers olika behov i lärandeprocessen i det främmande språket. Genom studier av engelska i ett mångkulturellt sammanhang samt översättning av texter utvecklas studenternas kunskap om och förståelse för det engelska språkets innebörd och användning. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar. 

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35 2023 och avslutas v. 3 2026.

Kurskod: ENU801

Anmälningskod: HIG-12522

Anmälan: Sker direkt via Antagning.se

Den sista terminen går kursen på helfart, 100 % studietakt.

Ansökan

Ansök till kurserna via Antagning.se. Ansökan är öppen mellan 15 mars och 15 april. Efter sista anmälningsdag är en sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med "öppen för sen anmälan" på Antagning.se.

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. På Skolverkets hemsida hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering för tillgodoräknande

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen trädde i kraft 3 maj 2022 och ger Högskolan i Gävle rättsligt stöd för att tillämpa validering för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet för utbildningar som startar våren 2023.

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan i Gävle har rätt att begära validering av befintlig kompetens. Det kan till exempel gälla kompetens genom tidigare studier eller kunskaper som man förvärvat på annat sätt, till exempel genom arbete.

Ansökan om validering mot respektive kursmål görs först när du är antagen till en kurs inom Lärarlyftet och har fått ett antagningsbesked. En bedömning genomförs utifrån inskickad dokumentation av erfarenheter och kunskaper och därefter kan både skriftlig och muntlig prövning ske. Visar bedömningen att något/några kursmål är uppfyllda kan man fritas från deltagande i dessa moment i kursen. När kursen inrapporteras, är du sedan godkänd på hela kursen och kan därmed ansöka om utökad behörighet genom Skolverket.

Utförlig information och ansökningsformulär om hur du ska förfara för att ansöka om validering kommer att skickas till alla som blir antagna på respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten huvudmannens godkännande Lärarlyftet HT23 Pdf, 214 kB.

Blanketten huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT23 Pdf, 185 kB.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Banner för dekoration. Innehåller texten: Säkra behörigheten med Lärarlyftet
Kontakt

Lars Krantz
E-post: lars.krantz@hig.se

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer
Kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)