Sök

Utbildningar för skolans personal

Här samlar vi utbildningar och uppdragsutbildningar för dig som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola, förskoleklass

Kommunförlagda förskolekurser

Genom uppdrag från Skolverket har Högskolan möjlighet att ge kommunförlagda kurser riktat mot personal i förskolan.Öka din kompetens inom flera områden tillsammans med dina kollegor.

Mer information om kommunförlagda förskolekurser

Kommunförlagda förskolekurser

Kurser

  • Undervisning i förskolan
  • Leda kvalitetsarbetet
  • Utmana och stödja
  • Naturvetenskap och teknik
  • Flerspråkighet
  • Dokumentera kvaliteten

Intresseanmälan
Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans genom att Huvudmannen kontaktar lärosätet och kommer överens om ett upplägg. För att delta ska du vara anställd i förskolan som rektor, förskollärare, barnskötare eller som annan pedagogisk personal. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida

Uppdragsutbildning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kurser höstterminen 2022

Höstterminen 2022 ges följande kurs på uppdrag av Skolverket:

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp

Ansökan
Sker via antagning.se mellan 15 mars till 19 april 2022.

Efter sista anmälningsdag kan sen anmälan vara möjlig så länge kursen är märkt med öppen för sen anmälan.

Studietakt
Kursen ges på kvartsfart med start augusti 2022.

Förkunskaper
Förskollärarexamen enligt bilaga två till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Validering
För närvarande saknas det rättsligt stöd att ge möjlighet till validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande. Orsaken till detta är ett beslut som Universitetskanslersämbetet har fattat den 22 juni 2021. Det innebär att du behöver läsa kursen i sin helhet.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Huvudmannens godkännande
Huvudmannen godkänner att sökande får delta i angiven kurs, att den sökande är anställd i förskoleklass (tills vidare eller på viss tid) av huvudman och att den sökande har en förskollärarexamen enligt bilaga två till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Blanketten huvudmannens godkännande Fortbildning för förskollärare i förskoleklass HT22Pdf, 208 kB. Pdf, 208 kB.

Huvudmannens godkännande skannas och bifogas ansökan eller skickas till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice R 312
190 81 Rosersberg

Gymnasiet, vuxenutbildning

IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare 7,5 hp

Kursen vänder sig yrkesverksamma lärare inom högstadie-, gymnasie-, eller vuxenutbildning som önskar öka kompetensen i att hantera informations- och kommunikationsteknik (IT/IKT) som resurs för lärande och undervisning.

Mer information om kursen

Utifrån didaktiska perspektiv diskuteras under kursen aktuell forskning kring lärande i fysiska och digitala miljöer samt hur IT kan användas i det pedagogiska arbetet med elever. Konkret arbete med ljud, bild och film i digital miljö kommer att ske och relateras till den egna undervisningen. I samband med detta diskuteras och problematiseras även copyrightfrågor och Netikett samt didaktiska frågor relaterat till arbetssätt och lärande.

Mer information om IT som resurs och hur du ansöker
Fel länk, externt länkad

Kurser oavsett skolform

Följande kurser passar oavsett på vilken skolform man undervisar.

Ateljerista - pedagogik för förskola och skola 30 hp

Kursen vänder sig till behöriga förskollärare, grundlärare F-9 och grundlärare med inriktning fritidshem, vilka är intresserade av att utveckla kunskaper, i och om, ateljépedagogiskt arbete för undervisning i förskola och skola.

Mer information om Ateljerista

Kursen innehåller gestaltande, estetiska, undersökande och teoretiska perspektiv på ateljépedagogik och bildpedagogik. Under kursen prövas etiska och pedagogiska överväganden i praktiskt gestaltande arbete, vilka iscensätts i, med och genom estetiska och konstnärliga processer, såväl analogt som digitalt. Kursen ges på halvfart som distanskurs med examinerande tillfällen på plats på Högskolan i Gävle. Efter avslutad kurs finns möjlighet till fortsatta studier inom ämnet bildpedagogik upp till 90 hp.

Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5 hp

I kursen behandlas olika perspektiv för att analysera och leda kollegialt lärande och utveckling av verksamheter utifrån olika teoretiska perspektiv på ledarskap och olika forskningsbaserade metoder och modeller för utvecklingsarbete.

Mer information om kursen Att leda kollegialt lärande

I kursen behandlas olika perspektiv på ledarskap och kollegialt lärande i pedagogiska verksamheter, såsom t.ex. grupprocesser och utmaningar och möjligheter att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling i olika sammanhang.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle (någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll) samt genom webbaserad undervisning.

Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Game based learning 15 hp

I kursen behandlas hur olika typer av spelmekanik skapar förutsättningar för lärande.

Mer information om Game based learning

Olika spelgenrer såsom kortspel, brädspel, rollspel, digitala spel och metaforiska simuleringar behandlas. I kursen ska deltagaren designa enklare spel med en didaktisk utgångspunkt.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kurs för Lokala Lärarutbildare inom den verksamhetsförlagda delen på Högskolan i Gävle.

Mer information om kursen för Lokala Lärarutbildare

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter. Kursdeltagaren får kännedom om lärarutbildningens organisation och dess innehåll. Vidare bereds kursdeltagaren möjlighet till att fördjupa sin förståelse av handledning och handledningssamtal. Kursdeltagaren får fördjupad kunskap om bedömning av lärarstuderandes yrkespraktik. Delar av kursen kan genomföras som webbaserade seminarier/föreläsningar.

Seminarier och pedagogiska caféer

Pedagogiska caféer

Pedagogiska Caféer hösten 2022
(Mer information läggs ut när datum är klara)

NTA och digital teknik
Spännande kemi

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Kontakt

Verksamhetsledare RucX

Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se

 

Vid frågor om kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)