Sök

Utbildningar för skolans personal

Här samlar vi utbildningar och uppdragsutbildningar för dig som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Man som undervisar

Utbildningar via Skolverket

Fortbildning för rektorer: Den utforskande spiralen 7,5 hp

Kursen inriktas mot ledarskap genom systematiskt kvalitetsarbete som kännetecknas av ett utforskande arbetssätt.

Mer information om kursen Den utforskande spiralen 7,5 hp

Att skapa skolsystem med högre kvalitet och större likvärdighet är en svår och komplex uppgift. Det kräver mod och styrka men också samarbete, engagemang och en stärk känsla av moraliskt syfte.

Kursen inriktas mot ledarskap genom systematiskt kvalitetsarbete som kännetecknas av ett utforskande arbetssätt. I kursen används ett ramverk som kallas Den utforskande Spiralen och som tar sin utgångspunkt i ett aktionsforskande arbetssätt där alla som finns i skolan förväntas bidra med sina erfarenheter av och kunskaper om livet och lärandet i skolan.

Den utforskande spiralen kännetecknas av ett aktivt lyssnande till barn och elever vilket bland annat ligger till grund för Spiralens cirkulära process där man växlar mellan de olika faser som ingår i ramverket.

I kursen problematiseras aspekter av kvalitetsarbetet som inbegriper samarbete, inflytande, delaktighet, resultat och effekter samt erfarenhetsbaserat och professionellt lärande.

Genomförande

Fortbildningen genomförs i form av internat vid två tillfällen samt med tre digitala tillfällen emellan internaten under ett år. Mellan träffarna genomförs uppgifter i den egna verksamheten och inläsning av litteratur.

Undervisningen genomförs enligt de principer som är karaktäristiska för erfarenhetsbaserat och professionellt lärande. Det innebär att deltagarna förväntas arbeta aktivt med problematiserande frågeställningar, dela egen erfarenhet och ställa detta i relation till teorin bakom Den utforskande spiralen. Undervisningen består bland annat av workshop för erfarenhetsutbyte, seminarier och föreläsningar samt genom egna litteraturstudier.

Högskolan i Gävle tillhandahåller möjlighet inom ramen för RucX verksamhet att fortsätta i nätverksform efter utbildningen för fortsatt erfarenhetsutbyte lokalt, regionalt och nationellt.

Kostnader

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för fortbildningen. Skolverket står för Högskolan i Gävles kostnader för fortbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra fortbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar. Detta gäller även eventuell medföljande förstelärare eller utvecklingsledare.

Anmälan

Skolledare med fullgjord befattningsutbildning anmäler sig till den poänggivande kursen på avancerad nivå via Skolverkets hemsidan. Anmälningsperiod är 15 mars-17 april, med möjlig förlängning av anmälningstiden.

Mer information om fortbildning för rektorer och hur du anmäler dig

Medföljande

För att underlätta arbetet på hemmaplan ges det i denna kurs möjlighet för medföljande förstelärare eller utvecklingsledare att delta. Den medföljande kommer inte att examineras. Medföljande förstelärare eller utvecklingsledare anmäler sig direkt till Högskolan i Gävle.

Fortbildning för rektorer: Leda lärande för hållbar utveckling 7,5 hp

Kursen har fokus på forskningens och praktikens erfarenheter av undervisnings- och lärandeprocesser i att leda lärande för hållbar utveckling i förskola- och skolverksamhet.

Mer information om kursen Leda lärande för hållbar utveckling 7,5 hp

Att leda lärande för hållbar utveckling i förskola och skola är ett uppdrag som vilar på skolans ledning, dock angår lärande för hållbar utveckling alla som arbetar med barnen och elevernas utveckling till handlingskompetenta medborgare i en värld av utmaningar. Skolledarskapet är viktigt i arbetet att skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra arbetet.

I dag kräver våra samhällsutmaningar långsiktiga och hållbara lösningar. Det kräver ett holistiskt synsätt på samhällsutmaningar, globalt, nationellt och lokalt och hur man kan skapa förutsättningar för att utveckla handlingskompetens hos barn och elever för att kunna möta och förhålla sig till samhällsutmaningarna.

Fortbildningen har fokus på forskningens och praktikens erfarenheter av undervisnings‑ och lärandeprocesser i att leda lärande för hållbar utveckling i förskole‑ och skolverksamhet. Arbetet i kursen innebär både praktiskt genomförande av övningar i verksamheten samt professionellt erfarenhetsutbyte kopplat till kursens föreläsningar och litteratur.

Genomförande

Fortbildningen genomförs i form av internat vid två tillfällen samt med tre digitala tillfällen mellan internaten under ett år. Mellan träffarna genomförs uppgifter i den egna verksamheten och inläsning av litteratur.

Undervisningen genomförs enligt de principer som är karaktäristiska för erfarenhetsbaserat och professionellt lärande. Det innebär att deltagarna förväntas arbeta aktivt med problematiserande frågeställningar, dela egen erfarenhet och ställa detta i relation till teorier kring hållbar utveckling.

Undervisningen består bland annat av workshop för erfarenhetsutbyte, seminarier och föreläsningar samt genom egna litteraturstudier.

Högskolan i Gävle tillhandahåller möjlighet inom ramen för RucX verksamhet att fortsätta i nätverksform efter utbildningen för fortsatt erfarenhetsutbyte lokalt, regionalt och nationellt.

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för fortbildningen. Skolverket står för Högskolan i Gävles kostnader för fortbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra fortbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar. Detta gäller även eventuell medföljande förstelärare/ utvecklingsledare.

Anmälan

Skolledare med fullgjord befattningsutbildning anmäler sig till den poänggivande kursen på avancerad nivå via Skolverkets hemsida. Anmälningsperiod är 15 mars–17 april, med möjlig förlängning av anmälningstiden.

Medföljande

För att underlätta arbetet på hemmaplan finns möjlighet för medföljande förstelärare eller utvecklingsledare att delta i kursen. Den medföljande kommer inte att examineras. Medföljande förstelärare eller utvecklingsledare anmäler sig direkt till Högskolan i Gävle.

Kommunförlagda förskolekurser

Genom uppdrag från Skolverket har Högskolan möjlighet att ge kommunförlagda kurser riktat mot personal i förskolan. Öka din kompetens inom flera områden tillsammans med dina kollegor.

Mer information om kommunförlagda förskolekurser

Kurser

  • Undervisning i förskolan
  • Leda kvalitetsarbetet
  • Utmana och stödja
  • Naturvetenskap och teknik
  • Flerspråkighet
  • Dokumentera kvaliteten

Intresseanmälan

Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans genom att Huvudmannen kontaktar lärosätet och kommer överens om ett upplägg. För att delta ska du vara anställd i förskolan som rektor, förskollärare, barnskötare eller som annan pedagogisk personal. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida

Lokala lärarutbildare inom verksamhetsförlagd utbildning

Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom
verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursen erbjuder en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter.

Mer information om kursen Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

I kursen erbjuds en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter. I kursen fördjupas kunskaper gällande teorier om handledning samt relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i handledningsprocessen. Studenten får möjlighet att studera handledningens utmaningar och problematisera sin egen utveckling i rollen som handledare.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter.

Mer information om kursen Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter. Kursdeltagaren får kännedom om lärarutbildningens organisation och dess innehåll. Vidare bereds kursdeltagaren möjlighet till att fördjupa sin förståelse av handledning och handledningssamtal. Kursdeltagaren får fördjupad kunskap om bedömning av lärarstuderandes yrkespraktik. Delar av kursen kan genomföras som webbaserade seminarier/föreläsningar.

Seminarier och pedagogiska caféer

Didaktiska perspektiv på lärande och utveckling i engelska - i teori och praktik

Ämnesgruppen i engelska erbjuder ämnesdidaktisk fortbildning i form av tre seminarietillfällen under våren 2023.

Mer information om seminarieserien

Fokus i seminarieserien är att stärka länken mellan teori och praktik i engelsk ämnesdidaktik samt att bygga upp ett intresse för forskning bland verksamma lärare för att koppla kunskapen om aktuell forskning till den egna undervisningspraktiken.

Seminarieserien är menad som ett första steg i en satsning för ömsesidigt utbyte då det också är viktigt för oss lärare på Högskolan att få mer kunskap om den undervisningspraktik som finns ute i regionens skolor i ämnet engelska.

Pedagogiska caféer

Mer information kommer när ett café har planerats.

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Kontakt

Verksamhetsledare RucX

Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se

Vid frågor om kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)