Gå till eugreenalliance
Sök

IT-policy vid högskolan i Gävle

Mål och strategier för IT-verksamheten måste regelbundet följas upp, kontrolleras och omprövas med beaktande av nya tekniker och tillämpningar samt gällande rätt. IT-policyn ska vara en vägvisare för ett effektivt resursutnyttjande och ett främjande av IT-kunnandet hos personal och studenter.

1. Definition

Med IT avses utnyttjande av datorutrustning och infrastruktur (interna och externa nät) för hantering och bearbetning av information.

2. Mål

Målen för Högskolans i Gävle IT-verksamhet är att ha hög tillgänglighet till IT-system med modern teknologi och en hög säkerhetsnivå att användning av IT leder till en effektivisering av verksamheten vid Högskolan i Gävle. IT är ett av medlen för att förverkliga Högskolans övergripande mål. att utveckla och tillhandahålla ett bra IT-stöd för HiG:s undervisning och forskning. att studenter och personal ska utveckla sina kunskaper i IT inom sina respektive verksamhetsområden. Användarperspektivet ska styra tekniken. att effektivt sprida och kommunicera intern och extern information med hjälp av IT-tillämpningar istället för med tryckt material. att högskolan ska vara en resurs för IT-utvecklingen i regionen. att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att vid var tid gällande lagar och förordningar samt av myndigheten meddelade föreskrifter efterlevs.

3. Strategi

  1. Högskolan i Gävle ska tillhandahålla lokala nät med öppen och erkänd teknologi till vilka externa anslutningar kan ske.
  2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt användningen av IT i kombination med andra tekniker, distansutbildning samt traditionella tekniker för mångfaldigande.
  3. Studenternas och personalens tillgång till nätet ska tillgodoses förutom genom datorsalarna/tjänsterummen, egna konton, lagringsutrymme och e-post, genom goda anslutningsmöjligheter för egna, bärbara datorer på för studenter tillgängliga arbetsutrymmen och via Internet.
  4. Högskolan i Gävle ska verka för, och genom tekniskt kunnande underlätta, anslutning av datorer till nätet från studenternas och personalens bostäder.
  5. Infrastrukturen för IT vid Högskolan i Gävle ska kontinuerligt uppdateras för vidmakthållande av en god driftsäkerhet..
  6. Högskolan i Gävle svarar för att kapaciteten för anslutning till det lokala nätet successivt byggs ut för att motsvara trafikökningar.
  7. Samtliga inköp av datorutrustning ska ske via inköpsenheten vid Högskolan i Gävle. Programvaror köps in av IT-avdelningen. De tillsammans tillser att upphandlingsreglerna följs och att dokumentation av hård- och mjukvara (licenser) sköts. (punkt 7 ändrad 080409, info Hst 080411)
  8. Personal och studerande ska fortlöpande erbjudas adekvat utbildning och stöd i tillämpningen av IT inom högskolans verksamhet.
  9. Högskolan i Gävle ska pröva om samarbete med andra nät kan vara ett sätt att utöka tillgängligheten för personal och studenter.
  10. Dokumentationen av samtliga IT-system ska ständigt hållas aktuell.

Beslutsdatum

Beslutet är fattat av högskolestyrelsen 2001-02-19 Dnr 10-88/01 och ett tillägg via 2003 med beteckningen RÄ:31 som behandlar webbens aktualitet.

Publicerad av: Carl-Gunnar Mårtensson Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-04-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)