Gå till eugreenalliance
Sök

Avdelningen för utbildningsstöd

Avdelningen för utbildningsstöd har som ansvarsområde att ge stöd och service till blivande och innevarande studenter samt till högskolans akademier och ledning. Avdelningen samverkar även med externa aktörer, såväl nationella som internationella.

Avdelningen står för betydande uppgifter av myndighetsutövande karaktär och högskolegemensamt ansvar. Avdelningens ansvarsområde kan kort sammanfattas med "in- i - ut" ur utbildning. Avdelningen ansvarar även för Studentcentrum och högskoleprovet.

Avdelningens verksamhet

Avdelningen för utbildningsstöd består av följande funktioner:

Antagning

Antagning

Avdelningen för utbildningsstöd har funktionsansvaret för antagning till program och kurser vid Högskolan i Gävle. Den huvudsakliga verksamheten för antagningen är handläggning av anmälningar inför antagning till

 • utbildningar på grundnivån respektive avancerad nivå
 • internationella magister- och masterprogram
 • kurser inom program
 • fristående kurser
 • senare del av program
 • uppdragsutbildning

Enheten ansvarar också för handläggning av validering av reell kompetens, överklaganden, anstånd samt hantering av studieavgifter. 

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Examen

Examen

Avdelningen för utbildningsstöd har funktionsansvar för utfärdandet av examensbevis vid Högskolan i Gävle. Den huvudsakliga verksamheten handlar om handläggning av examensansökningar, utfärdande av bevis samt vägledning och information gällande examen. Den som vill ta ut en examen måste själva ansöka om en sådan.

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

International Office

International Office

Högskolans har idag drygt 80 samarbetspartners över hela världen. Internationaliseringen omfattar främst studentutbyten, lärarutbyten och forskningsprojekt. Högskolans internationaliseringsarbete samordnas av International Office och Avdelning för kommunikation och externa relationer. 

International Office

 • har övergripande ansvar för samordningen av Högskolans arbete med internationalisering för studenter
 • ansvarar för administration och marknadsföring av utbytesprogram i Europa och andra världsdelar ( t ex Erasmus+ och Linnaeus-Palme)
 • ansvarar för administration och marknadsföring av Erasmus+ praktiken
 • ansvarar för administration och marknadsföring av Minor Field Studies stipendiet

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Introduktion för nya studenter

Introduktion för nya studenter

Funktionens uppgift i stort är att verka för en ökad genomströmning av studenter. Detta bland annat genom dess huvuduppgift att initiera, planera och samordna en bra introduktion för nya studenter.

I det innefattas bland annat ansvar för studentguider, välkomstinformation till nya studenter, introduktionsdagar, informationspass, välkomstmässor och fadderutbildning.

Kontakt

E-post: introduktion@hig.se

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Riktat pedagogiskt stöd

Funktionen har ansvar för att samordna pedagogiskt stöd som studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få. Med begreppet funktionsnedsättning avses en dokumenterad, permanent eller långvarig funktionsnedsättning. Studenten måste ansöka om stöd och därtill bifoga ett intyg från sakkunnig.

Kontakt

E-post: ps@hig.se

Kurs- och programadministration

Kurs- och programadministration

Enheten för kurs- och programadministration ansvarar i första hand för att administrera kurser och program samt ansvara för arkivering inom avdelningen för utbildningsstöd.

Enheten ansvarar även för akademiernas behov av underlag för budgetarbete, uppföljning samt stöd vid möten såsom akademiråd, kursplanehantering, avdelningsmöten. Enheten ansvarar för att utveckla verksamhetens administrativa rutiner och ärendeprocesser samt att kommunicera förändringar som påverkar övriga organisationen.

Kontaktuppgifter till kurs- och programadministrationen

Samordnare för lika villkor

Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Lika villkor inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och lika villkor. För att samordna och utveckla det arbetet finns en samordnare för lika villkor.

Högskolans arbete för allas lika värde

Schemaläggning

Schemaläggning

Funktionsansvaret för schemaläggning vid Högskolan i Gävle ligger inom avdelningen för utbildningsstöd. Högskolan använder systemet Kronox för schemaläggning av kurser samt för lokalbokning. Den större delen av schemaläggningen hanteras på akademierna och en mindre del hanteras av den högskolegemensamma administrationen.

Högskolans målsättning vid schemaläggning är att

 • schema ska vara tillgängligt för studenterna i god tid före kursstart, dock senast fyra veckor före det första kurstillfället.
 • Högskolans undervisningslokaler ska användas på bästa sätt i såväl pedagogiskt som ekonomiskt avseende.

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Systemförvaltning

Systemförvaltning

Avdelningen för utbildningsstöd förvaltar bland annat systemen för högskolans lokal- och schemaläggning (Kronox), utbildningsutbud (Fafne) och det nationella studiedokumentationssystemet Ladok.

Detta innefattar bland annat

 • att bevaka verksamhetens behov
 • att följa upp användningen av systemen
 • att ansvara för rapportering av fel och brister i systemen
 • att ansvara för kvalitetssäkring av information i systemen
 • att ta fram uppgifter för rapportering till andra myndigheter.

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Studenthälsa

Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Studenthälsan på Högskolan i Gävle arbetar därför förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

På Studenthälsan arbetar två kuratorer och en hälsovägledare. Studenterna kan träffa oss individuellt för ett samtal eller välja att medverka i någon av våra gruppverksamheter. På Studenthälsan har alla tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) . Alla besök är avgiftsfria.

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombud företräder och bistår enskilda studenter på grund- avancerad,- eller forskarnivå. Till studentombudet kan studenter vända sig med synpunkter eller frågor som gäller deras utbildning eller arbetsmiljö.

Kontakt

E-post studenter: studentombud@hig.se
E-post doktorander: doktorandombud@hig.se

Student- och doktorandombud

Studierektor

Studierektor

Studievägledning

Studievägledning

Studie- och karriärvägledningen finns för blivande och innevarande studenter och erbjuder information samt vägledning kring studie-och karriärval. Funktionen bidrar till individens medvetenhet och kunskap om sig själv, sina olika alternativ inom utbildning och yrken samt sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Tentamenssamordning

Tentamenssamordning

Tentamenssamordningen ansvarar för att:

 • samordna tentamenstillfällen
 • boka tentamenslokaler
 • genomföra skriftlig salstentamen i högskolans lokaler
 • anställa, arbetsleda och utbilda tentamensvärdar
 • tillhandahålla skrivpapper
 • tillse att högskolans tentamensordning följs inom organisationen
 • aktivt arbeta för att förhindra möjligheten till fusk i samband med tentamen
 • fördela tentamenskostnader samt fakturera akademierna och andra berörda som kan komma ifråga
 • fungera som funktionsansvarig för tentamen på annan ort samt utlämning av studenternas prov
 • hantera anpassad tentamen

Kontakt

E-post: studentsupport@hig.se

Utbildningssamordning

Utbildningssamordning

Kontakt

Maria Strand, avdelningschef

E-post: maria.strand@hig.se
Telefon:
026 - 64 84 20

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)