Sök

Kriterier, ansökningsinstruktioner och bedömningsprocessen

Här hittar du information om vilka kriterier som behövs för att söka MFS, bedömningsprocessen.

Kriterier för att kunna söka MFS-stipendium

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Behörighetskraven är att den sökande:

 • genomför examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå.
 • vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng
 • studenten får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • är registrerad vid Högskolan i Gävle
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till Projektdeltagare från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för bidragsmottagarens beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • inte tidigare varit tilldelad MFS-stipendium.
 • har goda kunskaper i engelska då uppsatsen ska skrivas på engelska
 • fältstudier pågår minst 56 dagar och max 10 veckor
 • planerar fältstudier i länder som definieras som utvecklingsländer av OECD: s biståndskommitté.
 • har en namngiven handledare vid Högskolan i Gävle och en namngiven kontaktperson i fält.
 • planerar en uppsats som är relaterad till FN:s globala mål och den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belyser aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Uppsatsens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även i de fall enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga företeelser Arbetet får således inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna.

Studenternas ansökningsinstruktioner

Om Högskolan i Gävle blir tilldelade MFS-stipendier inför läsåret 2021/2022 kommer dessa att utlysas 1-2 gånger per termin så länge det finns stipendier att utlysa.

Studenterna uppmanas att ansöka i god tid före sina fältstudier, i synnerhet eftersom beviljade studenter behöver ha tid att förbereda vistelsen i utlandet.

Ta kontakt med International Office innan ansökan ska skrivas för att gå igenom eventuella frågor och funderingar.

Ansökans innehåll

Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla följande delar för att vara fullständig och därmed godkänd:

 • Personligt brev
 • Meritförteckning/CV
 • Projektbeskrivning (max 5 sidor) som tar upp:
  • bakgrund, teori, syfte
  • reflektion över ämnesval och dess relevans för utvecklingsfrågor samt över hur vistelselandet kan dra nytta av fältstudiens
  • tidsplan inklusive förberedelser och preliminära datum för Sidas förberedelsekurs.
  • förväntade resultat
  • alternativ plan (plan B): vad gör den sökande om förutsättningarna ändras och det ursprungliga upplägget inte fungerar?
 • Kortfattad, preliminär budget som tar upp:
  • resekostnader
  • tryckkostnader för uppsatsen
  • vaccinationer
  • levnadskostnader i vistelselandet
  • kostnader för utrustning, tekniska tjänster etc.
  • en klumpsumma à 1000 kr för övriga kostnader (böcker, kartor)
 • Ett intyg från handledaren vid Högskolan i Gävle som tillstyrker ämnesvalet och intygar att han/hon kommer att vara akademisk handledare för den sökandes
 • Ett brev eller intyg från kontaktpersonen i vistelselandet som visar att hen/de kommer att vara behjälplig med praktiska frågor, kontakter på plats under fältstudierna. De sökandes namn ska vara med i brev eller intyget.
 • Kopia på pass eller motsvarande handling.
 • Betyg

Obs: Om ni är två eller fler som söker för att åka tillsammans ska ni söka var för sig (med gemensam projektbeskrivning, budget, handledarintyg och person i fält intyg), och ansökan kommer bli bedömd på individuell basis.

Bedömningsprocess:

 • MFS-handläggaren går igenom ansökningarna och skickar ansökningar som uppfyller formaliakraven vidare till bedömningsgruppen.
 • Bedömarna bedömer genom att följa bedömningsmallen. (Om en bedömare anser sig vara jävig i något fall avstår han/hon från att bedöma den)
 • Sökande kallas till intervju med bedömningsgruppen.
 • MFS-handläggaren rangordnar kandidaterna
 • Rangordningen diskuteras i bedömargruppen och i beslutet kommer också UD:s reseinformation och eventuella risker för studentens personliga säkerhet att vägas in.
 • MFS-handläggaren informerar studenter om beslutet

Förberedelsemöte innan resan

Alla studenter som har beviljats stipendium ska delta i en förberedelsemöte som behandlar hälsofrågor, säkerhetsinformation och försäkring. Mötet ordnas av International Office.

Försäkring under MFS

Högskolan i Gävle har tecknat en samlingsförsäkring via Kammarkollegiet för alla studenter som åker utomlands inom Högskolans utbytesavtal. Försäkringen heter Student UT och är gratis för dig som åker på utbyte eller utlandspraktik i Högskolans regi.

OBS: Försäkringen gäller inte i de länder där UD avråder från alla resor, även om avrådan enbart gäller ett specifikt område i landet.

Försäkringen kommer att gälla i länder där avrådan från UD finns för icke nödvändiga resor. Vilka länder som UD avråder från alla resor till framgår av UD:s hemsida.

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)