Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Lika villkor inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och lika villkor. För att samordna och utveckla arbetet finns det en samordnare för lika villkor.

Högskolans arbete för allas lika värde

Högskolan i Gävle arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraplybegreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och lika villkor. Högskolan i Gävle ska vara ett jämlikt och jämställt lärosäte där alla studenter och medarbetare behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Nolltolerans för trakasserier

Högskolan i Gävle tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unikhet och lika värde. Varje student och medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Anställda och studenter ska respektera varandras olika förutsättningar och ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.

Hanteringsanvisningar avseende trakasserier och kränkande särbehandling

Kajsa Svaleryd, Samordnare för lika villkor, säger så här som sitt arbete med likavillkorsfrågor.

Kajsa Svaleryd, högskolans samordnare för lika villkor

Jag arbetar strategiskt med lika villkorsfrågor. Det innebär att inventera, identifiera och analysera behov och arbeta fram strategier för samordning och genomförande av gemensamma insatser i lika villkorsfrågor som rör studenter, medarbetare och utbildning. Jag vill synliggöra och tydliggöra lika villkor i praktiken både genom att belysa normer och attityder och genom att informera om diskrimineringslagen och högskolans riktlinjer, planer och program som rör lika villkor. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, allas lika rättigheter och möjligheter. Högskolan i Gävle ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

Studenters rätt i högskolan – en e-utbildning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har arbetat fram en e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Den fokuserar på frågor om diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder. Utbildningen innefattar såväl gruppövningar som individuella studieuppgifter. Du som student kan få mer kunskap om skyddet mot diskriminering och vad du kan göra om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Den erbjuder både enskilda studieuppgifter och gruppövningar. För den som vill lära sig mer om området finns förslag till fördjupningar. Det finns även möjlighet att testa sina kunskaper inom diskrimineringsområdet.

Det finns fyra ingångar utifrån olika roller: student, undervisande personal, serva studenter och planera för likabehandling. Utbildningen är gratis och du kan gå när det passar dig. Registrering eller inloggning behövs inte.

Gå till e-utbildningen "Studenters rätt i högskolan"

Kontakt

Samordnare för lika villkor
Kajsa Svaleryd

E-post: kajsa.svaleryd@hig.se
Telefon:
026-64 81 67

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)