Internationaliseringsfrågor

Högskolan i Gävle äger en omfattande internationell erfarenhet och arbetar aktivt med internationella studenter och partners. Följande fokusområden speglar vår verksamhet. 

Internationell strategi genom fokusområden

Högskolan i Gävle äger en omfattande internationell erfarenhet. Denna erfarenhet har olika uttrycksmedel där de tydligaste exemplen är formella så väl som informella rutiner, dokument och handlingsplaner. Uttrycksmedlen utgör därmed faktiska sakförhållanden och en specifik verklighet inom internationalisering vid Högskolan i Gävle.

Baserat på denna verklighet har sex fokusområden klarlagts som en del av den internationella strategin där särskild uppmärksamhet ska riktas. Syftet är att förbättra och systematisera internationaliseringsprocessen, samt att riskreducera Högskolans internationella verksamhet.

Samverkan med omgivande samhälle

Samtliga fokusområden innehåller dessutom moment av samverkan med det omgivande samhället. Samverkansrollen kan delas upp i tre breda komponenter som återspeglar fokusområdenas och internationaliseringens interaktion med samhället i stort:

 • Att främja lärande även utanför Högskolan,
 • Att vara en motor för tillväxt,
 • Att understödja interaktionen mellan arbetsmarknad och högre utbildning.

Genom att belysa fokusområdena och däri verka för en högkvalitativ utbildnings- och forskningsverksamhet stärks således Högskolans samverkansarbete.

Sex prioriterade fokusområden

Följande sex fokusområden anger vilka områden som ska prioriteras gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle.

 1. Undersök och vid behov diversifiera och utöka antalet nationella samt internationella samarbeten.
  Samarbeten och kontakter ska systematiseras med upprättande av rutiner kring hur samverkan inleds och med vem. Högskolan i Gävle har idag kontakt med ett stort antal aktörer nationellt såväl som internationellt. I Sverige ska exempelvis kontakter med myndigheter och näringsliv vad gäller internationalisering utvecklas vidare. Internationellt ska detsamma ske med bland annat agenter och lärosäten, men också avseende forskningsverksamhet. Syftet med fokusområdet är att undvika sårbarhet genom att förbättra och utöka kunskaps- och erfarenhetsutbytet. I fokusområdet betonas både den externa som den interna aspekten av internationalisering. Den externa aspekten omfattas då fokusområdet handlar om hur Högskolan interagerar med internationella aktörer, samtidigt som den interna aspekten berörs då fokusområdet även inbegriper den lokala nätverksarenan. 
 2. Diversifiera vår landspecifika närvaro inom den internationella studentrekryteringen
  Vår närvaro i Kina ska vidare stödjas då det finns potential för vidareutveckling och studentrekrytering (se bilaga, Högre utbildning). Den kunskap som finns vid Högskolan om specifika länder och regioner ska här i så hög grad som möjligt tas tillvara. Syftet med att etablera närvaro i andra länder är att undvika konjunkturmässiga svängningar med att ha ett för stort fokus på ett land eller en region, samt för att utveckla den innovativa internationella miljön vid Högskolan i Gävle med en ökad erfarenhets- och kunskapsbas. I hög grad betonas här internationella relationer, dvs. den externa aspekten av internationalisering.
 3. Högskolan i Gävle ska ha en samstämmig internationell marknadsföringsprofil som dessutom i högre grad står i samklang med Sverigebilden. ¹De tre akademierna så väl som övriga enheter inom Högskolan ska agera för att stärka Högskolans varumärke. Högskolan ska använda sig utav samt komplettera Sverigebilden i samarbete med övriga svenska lärosäten och myndigheter i syfte att på ett övergripande plan ytterligare stärka Sverige som kunskapsnation. Betoningen ligger här på det externa perspektivet då handlar om Högskolans projicierade bild utåt.
 4. Utgå i högre grad från de förutsättningar som finns inom respektive akademi med avseende på internationalisering och internationell studentrekrytering.
  Högskolan ska genom intern dialog undersöka och söka tillmötesgå respektive akademis behov. Baserat på Högskolans interna förutsättningar kan Högskolan därmed i större omfattning tillmötesgå de behov som återfinns bland internationella studenter. Syftet med fokusområdet är att göra internationalisering och internationell studentrekrytering mer transparent, riktad och effektiv. Fokusområdet utgår därmed från ett internt internationaliseringsperspektiv.
 5. Verka för att fler studenter från Högskolan i Gävle åker utomlands på utbytesstudier, och att detta i högre grad står i proportion mot antalet inresande utbytesstudenter.
  Antalet utresande studenter har under en period varit avsevärt lägre än antalet inresande utbytesstudenter. Genom att uppnå en bättre jämvikt mellan in- och utresande studenter främjas erfarenhets- och kunskapsutbytet bland våra studenter samt att relationer med våra partners gynnas. Strukturella förändringar i syfte att underlätta internationalisering och studentutbyte på akademi- och utbildningsnivå ska uppmuntras. I först hand ligger här betoningen på det interna internationaliseringsperspektivet då det handlar om en utåtriktad verksamhet som främjar internationalisering på hemmaplan.
 6. Främja den innovativa internationella miljön vid Högskolan i Gävle Det är av vikt i en fungerande internationaliseringsprocess att internationella studenter väl på plats integreras väl på Högskolan och i det svenska samhället. De internationella studenterna för utifrån med sig erfarenhet och kunskap som stödjer och främjar en innovativ internationell miljö. Interaktion med Högskolan, svenska studenter och samhället i stort står här i fokus och ska underlättas genom riktade aktiviteter vilket gynnar Högskolan såväl som regionen. I fokusområdet ligger stor vikt på det interna internationaliseringsperspektivet och hur den innovativa miljön fungerar som en nätverksarena för att främja utbildnings och forskningskvalitet.

1) Sverigebilden är ett löpande projekt där Svenska Institutet arbetar med att ta fram en övergripande helhetsbild av vad Sverige betyder utomlands.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)