Tillgodoräknande av tidigare studier

Du kan vanligtvis tillgodoräkna dig kurser som du läst vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands i en examen vid Högskolan i Gävle. Detta gäller under förutsättning att de kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövad mot.

För att vi ska kunna bedöma om du får tillgodoräkna dig en kurs måste du studera vid Högskolan i Gävle. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet eller den högskola där beslutet har fattats.

Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Vid Högskolan i Gävle gäller också de lokala regler för tillgodoräknande som står i Högskolestyrelsens beslut från 1993-04-27.

Ansöka om tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten "Ansökan om tillgodoräknande". För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga de studieintyg och kursplaner som finns listade på blanketten.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräkna en helt avslutad kurs från ett annat lärosäte

Om du vill ha med en helt avslutad kurs från ett annat lärosäte än Högskolan i Gävle i din examen (högskoleexamen, kandidatexamen eller magisterexamen) ska du meddela detta när du ansöker om examen.

Om du däremot vill ha med helt avslutade kurser från ett annat lärosäte än Högskolan i Gävle i en yrkesexamen ska du först ansöka om tillgodoräknande. Hur du gör det kan du läsa mer om under rubriken A. Yrkesexamen på den här sidan

Tillgodoräkna en del av kurs från ett annat lärosäte

Om du vill tillgodoräkna en del av en kurs som du läst vid ett annat lärosäte än Högskolan i Gävle behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande. Läs mer om hur du gör det under rubriken B. Generella examina på den här sidan.

Tillgodoräkna en annan typ av utbildning

Om du vill tillgodoräkna dig en utbildning utanför högskolesystemet måste vi göra en bedömning av denna. Det kan till exempel handla om en äldre utbildning eller en utbildning från en annan utbildningsanordnare än en högskola eller ett universitet. Det vi bedömer är om utbildningen kan anses motsvara högskoleutbildning. Kontakta examensenheten för mer information.

A. Yrkesexamen

Den lärare som är examinator på en kurs bestämmer om du får tillgodoräkna en tidigare utbildning som en del av den kursen. Om du däremot vill tillgodoräkna en utbildning eller verksamhet som en del av din examen är det den som är ämnesansvarig eller utbildningsledaren som bestämmer.

B. Generella examina

Om du vill få en del av en kurs från ett annat lärosäte tillgodoräknad ska du vända dig direkt till akademin som ger kursen på Högskolan i Gävle. Den lärare på Högskolan som är examinator på kursen bestämmer om du får tillgodoräkna din tidigare utbildning som en del av kursen.

Om du däremot vill tillgodoräkna en tidigare utbildning som en hel kurs vid Högskolan i Gävle ska du vända dig till enheten för examensärenden. Då är det nämligen den studerandeadministrativa chefen som bestämmer.

Högskolan i Gävle har inga särskilda lokala föreskrifter om hur många lästa kurser du som mest får tillgodoräkna.

När det gäller tillgodoräknande av utbildning från annat land som en del av en svensk examen krävs:

  • att den genomgångna utbildningen är av samma karaktär som och kan anses ligga på samma nivå som svensk universitetsutbildning
  • att utbildningen skäligen ligger i linje med målet för den examen man syftar till
  • att utbildningen inte överlappar en annan utbildning som ska ingå i examen
  • att omfattningen av den utländska utbildningen ska räknas om till svenska högskolepoäng.

Hur går det till?

Vem det är som bestämmer om du får tillgodoräkna dig en kurs beror på vilken examen du ansöker om.

  • För yrkesexamina (sjuksköterska, specialistsjuksköterska) är det ämnesföreträdare eller utbildningsledaren som beslutar.
  • För generella examina, det vil säga högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen är det en examenshandläggare som beslutar. Examenshandläggare överlägger med den studieadministrativa chefen innan ett beslut fattas. Även den de berörda akademin eller en ämnesföreträdare kan vara med och ge råd.

Det är respektive akademi som beslutar när det gäller en del av en kurs eller kurser för yrkesexamina. Du ansöker skriftligen och får ett skriftligt svar. Om akademin avslår din ansökan kan du överklaga deras beslut. I ditt besked står det hur du gör för att överklaga.

Om du har studerat utomlands

Till din ansökan om tillgodoräknande av utbildning från ett annat land ska du bifoga ett officiellt utfärdat bevis i original över utbildningen du har läst. Beviset ska vara original och du får givetvis tillbaka originalet. Om beviset är på ett annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska ska du också bifoga en auktoriserad översättning. Förutom beviset ska du i normala fall också bifoga kursplanen och litteraturlistan för utbildningen. Tänk därför på att ta med dig kursplanen och litteraturlistan hem när du avslutat dina studier utomlands. De brukar vara mycket svåra att rekonstruera efteråt!

Om du studerar utomlands i utbytesprogram har Högskolan ofta bedöms om du kan tillgodoräkna dig studierna redan i förväg. Det brukar vara en del av beslutet om utbytesstudierna. Det finns en särskild blankett för detta. Det är förstås viktigt att man är helt klar över vad bedömningen omfattar, så att inte tveksamhet uppstår när man kommer hem. Bedömningen ska vara skriftlig. Samma huvudprinciper som nämns ovan gäller i övrigt.

När du ansöker om ditt examensbevis ska du bifoga beslutet om tillgodoräknande till ansökan.

Många vill tillgodoräkna studier utomlands som del av en kurs som man redan är registrerad på. Då är det examinatorn vid Högskolan i Gävle som beslutar vad som kan accepteras som en del av underlaget för betyget på hela kursen. Examinatorn avgör själv vilken dokumentation som krävs – normalt är det samma som nämns ovan, det vill säga officiellt intyg, kursplaner och litteraturlistor.

För dig som studerar utomlands i ett utbytesprogram är denna bedömning en del av beslutet om utbytesstudier och institutionen har normalt på annat sätt hämtat information om de tänkta studierna på ett annat sätt. Men, du bör ändå alltid se till att få med sig god dokumentation hem. Vid många utländska universitet ges stödkurser i landets eget språk för utbytesstudenter. Sådana kurser tillgodoräknas normalt inte eftersom de inte ligger på högskolenivå. Du kan alltid överklaga beslut om tillgodoräknande av kurs.

Examensbeviset

I examensbeviset heter den tillgodoräknade kursen sin ursprungsbenämning, det vill säga så som den är benämnd vid det lärosäte där man läst den. I beviset anges också vid vilket lärosäte du har läst kursen och, om möjligt, den betygsskala som använts.

När ett resultat utomlands används för att ersätta en del av en kurs vid Högskolan i Gävle och Högskolan sätter betyg på hela kursen så framgår det oftast inte av beviset – det är den hela kursen med betyg, betygsskala och datum som skrivs in. För dig som studerat i ett utbytesprogram kan det stå en rad i examensbeviset om att en del av kursen är fullgjord inom ramen för ett utbytesprogram, men för detta krävs att du själv styrker det med ett intyg från institutionen. I så fall måste du bifoga det intyget till din ansökan om examensbevis.

Övrig information om tillgodoräknande

Det kan ta lång tid innan du får svar på en ansökan om tillgodoräknande. Det är därför klokt att ansöka i god tid innan du behöver ditt examensbevis; det är förstås bäst att göra det så snart dina studier utomlands är avslutade.

Ett beslut om tillgodoräknande gäller endast vid det lärosäte där beslut har fattats. Om du har en fullständig akademisk grundexamen i ett annat land och har fått den värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR) bör du bifoga detta utlåtande i din ansökan. Detta kan göra handläggningstiden mycket kortare.

Uppgifter om tillgodoräknande som du har fått i förväg, det vill säga innan dokumentationen över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, är inte juridiskt bindande.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)