Anvisningar

Anvisningar för ifyllande av ansökan till forskningsetiska rådet

Siffrorna hänvisar till motsvarande siffror på blanketten:

  1. Under den första punkten beskrivs de olika forskningsetiska frågeställningar/problem som identifierats i projektet.
  2. Under denna punkt redogörs för de åtgärder eller överväganden man gjort för att hantera de etiska problem som tagits upp under punkt 1. Sådana åtgärder kan t ex vara att använda sig av konfidentiellt förfarande vad gäller datainsamling samt och att presentera resultatet på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras, att välja undersökningsgrupp med eftertanke och att undvika grupper som kan ses som beroende och utsatta i något avseende samt att noggrant välja tidpunkt för datainsamlingen.
  3. Här ska man redogöra för hur de som deltar, eller någon grupp som dessa kan tänkas representera, kommer att kunna få någon nytta av undersökningen.
  4. Grundprincipen är att deltagare i en studie ska ha full information om undersökningen innan de tillfrågas om deltagande. Informationen (= brev till studiedeltagarna) ska utformas och skrivas med ett klart och tydligt språk och inte innehålla några tvingande eller uppfordrande formuleringar. Se informationen Brev till studiedeltagarna  som ska följa med ansökan.

  För att en ansökan ska kunna bedömas av rådet krävs förutom dokumentet "Ansökan om rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet" följande dokument:

  • Godkänt PM/projektplan
  • Brev till studiedeltagarna
  • Förslag på brev om tillstånd från verksamhetsansvarig chef [Mall]

  Kom ihåg att för forskningsetisk bedömning ska PM/projektplanen innehålla en detaljerad metodbeskrivning d v s urval av undersökningsgrupp, deras ev. grad av sårbarhet samt hur insamlade data kommer att hanteras. Bifoga i förekommande fall enkät eller intervjuguide.

  Ansökan sänds till

  Ordförande i Forskningsetiska rådet Bernice Skytt senast en vecka före sammanträdesdatum. 

  Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-19
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)