Gå till eugreenalliance
Sök

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond

Vidareutbildar du dig inom vårdyrket eller har planer på att göra det? Då kan du söka detta stipendium.

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond utdelar varje år ett eller flera stipendier till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan i Gävle. Stipendiebeloppet varierar beroende av den årliga avkastningen. Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterskeexamen/specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle eller från tidigare Vårdhögskolan i Gävle eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation. Företräde ges till studerande med vårdvetenskap/omvårdnad som huvudämne. Studerande med medicinsk, pedagogisk eller administrativ inriktning på studierna har också möjlighet att söka. Vid bedömning läggs vikt vid relevans för vårdyrket och dess utveckling. Stipendiet kan erhållas en gång på avancerad nivå och en gång på forskarnivå. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver dem som lämnat ansökan. Stipendiet delas ut vid en ceremoni vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Samtliga sökande ska bifoga:

  • Examensbevis för sjuksköterskeexamen/specialistsjuksköterskeexamen eller magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad
  • Personligt brev där studiernas syfte framgår.

Studerande på avancerad nivå ska dessutom bifoga:

  • Bevis för att vidareutbildning pågår
  • Godkänt examensarbete på lägst C-nivå/grund nivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 5 år räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Studerande på forskarnivå ska dessutom bifoga:

  • Uppgift om lärosäte där forskarstudierna bedrivs samt handledare
  • Av handledare (motsvarande) bestyrkt individuell studieplan
  • Forskningsplan samt uppnådda resultat
  • Publikationer
  • Tidplan för forskarutbildningen
  • Godkänt examensarbete på lägst D-nivå/avancerad nivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 5 år räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Ansökan och beslut

Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 oktober varje år. Ansökan ska vara märkt med diarienummer: HIG-STUD 2023/644 och skickas via mail till registrator på följande adress: registrator@hig.se

Beslut angående stipendiet fattas efter sakkunniggranskning av akademichef vid Akademin för hälsa och arbetsliv efter samråd med stipendiegruppen (avdelningschef för Avdelningen för vårdvetenskap samt stipendiehandläggare). Stipendiefondens firmatecknare, Dennis Gyllner vid Avdelningen för ekonomi, planering och inköp, ansvarar för utbetalning av stipendiemedel. Stipendiet utbetalas varje år i december månad alternativt om detta inte hinns med i januari året därpå.

Kort fakta om Anna Lisa Detlow-Berg

Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966.

Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en summa på en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket.

Stipendiet har delats ut sedan 2003.

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2023-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)