Gå till eugreenalliance
Sök

Din arbetsmiljö som student

Din arbetsmiljö som student är viktig, även om du är student under en förhållandevis kort period av ditt liv. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete och mål och hur du kan vara med och påverka.

Arbetsmiljöarbete vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Tillsammans med Gefle studentkår arbetar högskolan därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt lika villkor för både studenter och medarbetare.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbete finns en arbetsmiljögrupp för studenter dit du som student kan du vända dig med frågor om eller synpunkter som rör din arbetsmiljö vid Högskolan i Gävle. Huvudstuderandearbetsmiljöombud är Karin Eriksson.

Här kan du ta del av protokoll från Arbetsmiljögrupp – student

Karin Eriksson, Gefle Studentkår står framför kårhuset

Karin Eriksson, huvudstuderandearbetsmiljöombud

Grupparbeten

Grupparbete ingår, på olika sätt, i de flesta utbildningar. Högskolan i Gävle har samlat tips som kan underlätta när ni startar upp arbetet i grupp.


Högskolans stödmaterial är skapat för att ni studenter tillsammans ska kunna komma överens om vilka spelregler som gäller under grupparbetet.

Ni kan:

- ladda ned ett gruppkontrakt

- få råd hur man schemalägger tid för grupparbetet samt

- hur man går till väga vid svårigheter eller problem.

Här kan ni ladda ner gruppkonktrakt och få fler tips

 

Vad är en god arbetsmiljö?

Högskolans definition av en god arbetsmiljö utgår från Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsmiljölagen omfattar även studenter och ger studenter har samma rätt som anställda till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid högskolan ska präglas av grundpelarna i den statliga värdegrunden, där begrepp som demokrati och respekt är särskilt viktiga.

Högskolan har en god arbetsmiljö när anställda och studenter upplever arbetet och studierna som meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande i en fungerande och säker miljö. Detta leder till trivsel, främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt överensstämmer med Högskolans verksamhetsidé om att vi i samverkan skapar en hållbar värld och har möjlighet att göra skillnad.

En god arbetsmiljö uppnås bland annat genom att:

  • det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten
  • arbetsmiljön är säker och anpassad för studenter och anställda
    alla människors lika värde respekteras
  • alla ges möjlighet att delta i Högskolans verksamhet på lika villkor oavsett kön, ålder, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etnicitet eller religion
  • ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor är tydliga och kända inom Högskolan
  • förbättring av eventuella brister i arbetsmiljön åtgärdas med hög prioritet
  • åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön följs upp och utvärdera

Arbetsmiljöansvaret under utbildning och praktik

Högskolan i Gävle ansvarar för studenters arbetsmiljö i alla moment i en utbildning, men i vissa moment såsom praktik, VFU eller liknande delas ansvaret med praktikanordnare eller företag där undervisning sker.

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för arbetsmiljön under praktik. Mottagande verksamheten har ett så kallat rådighetsansvar (AML 3 kap 12§). Högskolan ansvar för att den praktikplats som väljs inte innebär risker för att studenten kommer att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Högskolan ska inhämta tillräckligt underlag från praktikplatsen för att kunna göra en riskbedömning.

I arbetsmiljölagen likställs den som genomgår utbildning med arbetstagare. Rektor på Högskolan har arbetsmiljö- och skyddsansvar för all verksamhet inom lärosätet. Rektor fördelar en del uppgifter inom området till akademichefer, som i sin tur fördelar till avdelningschefer. När det gäller studenters arbetsmiljö är det oftast avdelningscheferna som har tilldelats ansvaret.

För mer information om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, se dokumentet Organisation och regler för det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Personskadeförsäkring för dig som student

Försäkringen är gratis för dig som student. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Försäkring via Kammarkollegiet

Färggranna pratbubblor och i dem står det Aj, Oj, Halloj

Aj, Oj, Halloj

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Högskolan arbetar därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och lika villkor för både studenter och medarbetare.

För att ständigt utveckla Högskolan som studie- och arbetsplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du anmäler och rapporterar om du till exempel upplever trakasserier eller skadar dig under din tid här på högskolan. För att kunna arbeta förebyggande tar vi gärna emot förslag som kan göra Högskolan i Gävle till en ännu bättre studie- och arbetsplats. Du anmäler detta via vårt system
Aj, Oj, Halloj.

Anmälan och mer information

Kontakt

Huvudstuderandearbetsmiljöombudet
I form av vägledning och rådgivning kan du som student få hjälp av Gefle studentkårs huvudstuderandearbetsmiljöombud.
Telefonnummer: 070- 964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se 

Studenthälsa
Till studenthälsan kan du vända dig om du behöver samtalsstöd.
Telefonnummer: 026-64 81 00
E-post: kurator@hig.se

Student- och doktorandombud
Du kan även vända dig till högskolans student- och doktorandombud för råd och vägledning.
E-post: studentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se


Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)