Gå till eugreenalliance
Sök

Anmäl skada eller tillbud och kom med förbättringsförslag

Här kan du som student läsa om hur du gör för att anmäla skada, tillbud eller trakasserier. Du kan även läsa om hur du gör för att lämna förbättringsförslag gällande din arbetsmiljö.

Aj, Oj, Halloj, Inte ok

Din arbetsmiljö är viktig och Aj, Oj, Halloj, Inte ok! är Högskolans system för skade- och tillbudsanmälan. Där kan du också lämna förslag på hur Högskolan i Gävle kan bli en ännu bättre studie- och arbetsplats för dig som student.

Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Aj! – anmäl skada under studietiden

Ta kontakt med huvudstuderandearbetsmiljöombud för att få hjälp att göra en anmälan. Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, göra en skadeanmälan via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada. Blanketten är riktad till arbetsgivare men omfattar dig i egenskap av student.

Oj! – anmäl om du varit nära att skada dig i samband med studierna

Ta kontakt med huvudstuderandearbetsmiljöombud för att få hjälp att anmäla. Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, göra en tillbudsanmälan via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada.

Exempel på tillbud är:

  • en situation med hot om våld
  • spill av kemikalier
  • en bokhylla som rasat
  • kränkande särbehandling
  • negativa stressupplevelser

Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.

Om du utsätts för hot, våld eller hot om våld

Hot, våld och hot om våld ska anmälas som skada eller tillbud enligt AJ eller OJ. Högskolan i Gävle accepterar inte att någon student utsätts för hot, våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Alla som studerar vid Högskolan i Gävle ska kunna gå till lärosätet utan att bli utsatt för våld eller hot om våld. Om situationer som innefattar våld och hot om våld trots det förebyggande arbetet uppstår, ska den som utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Hot, våld eller hot om våld ska av Högskolan anmälas som skada eller tillbud.

Här gör ansvarig avdelningschef anmälan om skada eller tillbud i enlighet med rutin

Halloj! – anmäl lättare tillbud, lämna förbättringsförslag eller synpunkter

I formuläret nedan lämnar du förbättringsförslag, anmäler lättare tillbud eller kommer med synpunkter på din studie- och arbetsmiljö.

Anmäl lättare tillbud eller lämna förbättringsförslag

Inte ok! – om du upplevt
diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Diskriminering är när Högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller någon som har sökt utbildning på Högskolan i Gävle sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då detta har samband med diskrimineringsgrunder. Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, skämt, förslag och inviter som har sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande.

Kränkande särbehandling är otrevliga eller negativt präglade handlingar som riktas mot en eller flera studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför gemenskapen i studiegruppen.

Vad kan du som student göra? Prata med någon du har förtroende för på Högskolan. Det kan vara en lärare, kursansvarige eller utbildningsledare. Högskolan har även kuratorer du kan vända dig till. Du kan dessutom ta kontakt med student- och doktorandombudet för information och vägledning.

Kontakt

Har du frågor?

Behöver du prata med någon om det du upplevt eller sett så kan du få vägledning och stöd av huvudstuderandeombudet, studentombudet eller studenthälsan.

Huvudstuderandearbetsmiljöombudet
I form av vägledning och rådgivning kan du som student få hjälp av huvudstuderandearbetsmiljöombudet vid Gefle Studentkår. Huvudstuderandearbetsmiljöombudet finns till för alla studerande och man behöver inte vara medlem i kåren för att kontakta denne.

Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Vänd dig till Högskolans student- och doktorandombud för råd och vägledning.

Student- och doktorandombud
E-post: studentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se

Studenthälsa
Till studenthälsan kan du vända dig om du behöver samtalsstöd.
Telefonnummer: 026-64 81 00
Telefontid: måndag–torsdag 09.00–10.00
E-post: kurator@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-10-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)