Sök

Anmäla tillbud, skada eller trakasserier

Aj, Oj, Halloj, Inte OK är vårt system för skade- och tillbudsanmälan. Där kan du också lämna förslag på hur Högskolan i Gävle kan bli en ännu bättre studie- och arbetsplats för dig som student.

Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och anmälningar hanteras efter en särskild rutin.

Aj!

Om du som student skadar dig under studierna ska Högskolan göra en skadeanmälan. Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, skriva skadeanmälan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från högskolan.

Högskolans "Rutin för hantering av skade- och tillbudsrapport gällande studenter" Pdf, 239 kB.

Här gör du din anmälan om skada eller tillbud

Ordet aj i en pratbubbla på en röd bakgrund

Oj!

Med Oj menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.
Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, skriva tillbudsanmälan. 

Hot, våld och hot om våld gällande studenter

Högskolan i Gävle accepterar inte att någon student utsätts för hot, våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Alla som studerar vid Högskolan i Gävle ska kunna gå till lärosätet utan att bli utsatt för våld eller hot om våld. Om situationer som innefattar våld och hot om våld trots det förebyggande arbetet uppstår, ska den som utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Hot, våld eller hot om våld ska av Högskolan anmälas som skada eller tillbud.

Högskolans "Policy och rutin vid hot, våld och hot om våld gällande studenter" Pdf, 441 kB.

Högskolans "Rutin för hantering av skade- och tillbudsrapport gällande studenter" Pdf, 239 kB.

Här gör du din anmälan om skada eller tillbud

Ordet oj i en pratbubbla på en lila bakgrund

Halloj!

Har du förbättringsförslag eller synpunkter som kan utveckla Högskolan i Gävle som arbetsplats? Hör av dig! Förslag på förbättringar skickar du till studentsupport@hig.se

Felanmälan fastigheter, lokaler och teknisk utrustning

Om du upptäcker fel som rör fastigheter, lokaler eller teknisk utrustning som tillhör Högskolan så kan du direkt felanmäla detta.

Ordet halloj i en pratbubbla på en grön bakgrund

Inte ok!

Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller någon som har sökt utbildning på Högskolan i Gävle, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då detta har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder.

Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, skämt, förslag och inviter som har sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande.

Kränkande särbehandling är otrevliga eller negativt präglade handlingar som riktas mot en eller flera studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför gemenskapen i arbets-eller studiegruppen.

Så gör du om du upplever att du eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier:

  • Säg ifrån! Du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är kränkande eller obehagligt.
  • Skriv ned! Anteckna tid, plats och vad som hände. Detta kan utgöra viktig dokumentation om du vill föra saken vidare.
  • Berätta om händelsen för någon medarbetare på högskolan som du har förtroende för. Du kan även kontakta Högskolans studentombud.

Högskolans "Policy och rutin diskriminering och kränkande särbehandling" Pdf, 880 kB.


Röd ruta med texten Inte ok!
Kontakt

Vägledning och samtal

Behöver du prata med någon om det du upplevt eller sett så kan du få vägledning och stöd av huvudstuderandearbetsmiljöombudet, studentombudet eller studenthälsan.

Huvudstuderandearbetsmiljöombudet
I form av vägledning och rådgivning kan du som student få hjälp av Gefle studentkårs huvudstuderandearbetsmiljöombud.
Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Studenthälsa
Till studenthälsan kan du vända dig om du behöver samtalsstöd.
Telefonnummer: 026-64 81 00
E-post: kurator@hig.se

Student- och doktorandombud
Du kan även vända dig till högskolans student- och doktorandombud för råd och vägledning.
E-post: studentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)