Sök

Anmäla tillbud, skada eller trakasserier

Aj, Oj, Halloj, Inte OK är Högskolans system för skade- och tillbudsanmälan för dig som student. Här kan du som är student läsa om hur du kan anmäla tillbud, skada eller trakasserier.

Aj, Oj, Halloj, Inte ok

Din arbetsmiljö är viktig och Aj, Oj, Halloj, Inte ok är Högskolans system för skade- och tillbudsanmälan. Där kan du också lämna förslag på hur Högskolan i Gävle kan bli en ännu bättre studie- och arbetsplats för dig som student.

Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och anmälningar hanteras efter en särskild rutin.

Aj! – om du som student
skadar dig under studierna

Om du som student skadar dig under studierna ska Högskolan göra en skadeanmälan. Som student tar du enklast kontakt med huvudstuderandeombudet vid Gefle Studentkår.
Ansvarig chef ska, i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, skriva skadeanmälan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från högskolan.

Oj! – om du varit nära att
skada dig i samband med studierna

Med Oj menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.
Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, skriva tillbudsanmälan. 

Hot, våld och hot om våld gällande studenter

Högskolan i Gävle accepterar inte att någon student utsätts för hot, våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Alla som studerar vid Högskolan i Gävle ska kunna gå till lärosätet utan att bli utsatt för våld eller hot om våld. Om situationer som innefattar våld och hot om våld trots det förebyggande arbetet uppstår, ska den som utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Hot, våld eller hot om våld ska av Högskolan anmälas som skada eller tillbud.

Halloj! – lämna förbättringsförslag
eller synpunkter

Har du råkat ut för ett lättare tillbud, har förbättringsförslag eller synpunkter som kan utveckla Högskolan i Gävle som arbetsplats kan du även rapportera det.

Som student skickar du in du anmälan om lättare tillbud eller förslag på förbättringar gällande arbetsmiljö till studentsupport@hig.se

Felanmälan fastigheter, lokaler och teknisk utrustning

Om du upptäcker fel som rör fastigheter, lokaler eller teknisk utrustning som tillhör Högskolan så kan du direkt felanmäla detta.

Inte ok! – om du upplevt
diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller någon som har sökt utbildning på Högskolan i Gävle, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då detta har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder. Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, skämt, förslag och inviter som har sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande.

Kränkande särbehandling är otrevliga eller negativt präglade handlingar som riktas mot en eller flera studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför gemenskapen i arbets-eller studiegruppen.

Kontakt

Har du frågor?

Vänd dig till Högskolans student- och doktorandombud för råd och vägledning.
E-post: s
tudentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se

Övrig vägledning och samtal

Behöver du prata med någon om det du upplevt eller sett så kan du få vägledning och stöd av huvudstuderandearbetsmiljöombudet, studentombudet eller studenthälsan.

Huvudstuderandearbetsmiljöombudet
I form av vägledning och rådgivning kan du som student få hjälp av Gefle studentkårs huvudstuderandearbetsmiljöombud.
Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Studenthälsa
Till studenthälsan kan du vända dig om du behöver samtalsstöd.
Telefonnummer: 026-64 81 00
E-post: kurator@hig.se


Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)